Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu

NN 50/2020 (24.4.2020.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1017

Na temelju članka 173. stavka 3. i članka 194. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE U OKOLIŠU

Članak 1.

U Uredbi o odgovornosti za štete u okolišu (»Narodne novine«, broj 31/17), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovom se Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (SL L 143, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 25. 6. 2019.)

2. Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, 11. 4. 2006.)

3. Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.)

4. Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.).«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se naslov iznad članka i članak 6.a koji glase:

»Informacije o provedbi i baza podataka

Članak 6.a

(1) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji informacije i podatke iz Priloga VIII. ove Uredbe do 30. travnja 2022. godine te svakih pet godina nakon toga.

(2) Tijelo državne uprave koje u skladu sa svojom nadležnošću obavi očevid na mjestu štete u okolišu dužno je dostaviti Ministarstvu informacije i podatke iz Priloga VI. i VIII. ove Uredbe, a najkasnije u roku od 30 dana od utvrđivanja tih informacija i podataka.«.

Članak 3.

Iza Priloga VII. Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (»Narodne novine«, broj 31/17) dodaje se Prilog VIII. koji je sastavni dio ove Uredbe i koji glasi:

»PRILOG VIII.
INFORMACIJE I PODACI IZ ČLANKA 6.a OVE UREDBE KOJI SE ODNOSE NA SLUČAJEVE ŠTETE U OKOLIŠU

Za svaki od slučajeva štete u okolišu navode se sljedeće informacije i podaci:

1. Vrsta štete u okolišu, datum nastanka i/ili otkrivanja štete u okolišu. Vrsta štete u okolišu razvrstava se kao šteta nanesena zaštićenim vrstama i prirodnim staništima, vodama, morskim vodama i zemljištu kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 18. ove Uredbe.

2. Opis djelatnosti/aktivnosti u skladu s Prilogom III. ove Uredbe.

3. Ostale relevantne informacije o iskustvu stečenom o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu u provedbi Zakona, ove Uredbe te ostalih posebnih propisa.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/19

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 23. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.