Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1038

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 43/20), u točki III. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »povrće« briše se točka i dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

» – med i pčelinji proizvodi

– konzumna jaja.«

II.

U točki VI. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća na prostorima iz stavka 1. ove Odluke dopušta se u vremenu od 5,00 do 8,00 sati.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

III.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-59
Zagreb, 24. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.