Izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

NN 52/2020 (29.4.2020.), Izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

KOLEKTIVNI UGOVORI

1054

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po ministrici znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženki Divjak

i

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki, predsjedniku Velikog vijeća Sindikata

zaključili su 26. ožujka 2020. godine sljedeće

IZMJENE DODATKA I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Članak 1.

U Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, broj: 9/2019) članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugovorne strane potpisuju i sklapaju ovaj Dodatak kao dodatak Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje te se on sklapa, traje, primjenjuje, mijenja i prestaje na jednak način i u rokovima kao i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, broj: 9/2019).«

Članak 2.

Članak 9. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje briše se.

Dosadašnji članak 10. postaje članak 9.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Ove izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje sačinjene su u 6 istovjetnih primjeraka od kojih 5 primjeraka pripadaju Vladi Republike Hrvatske, a jedan primjerak Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja.

(2) Ove izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje primjenjuju se od dana potpisivanja.

Klasa: 110-03/20-01/00006
Urbroj: 533-08-20-0015
Zagreb, 26. ožujka 2020.

VLADA
REPUBLIKE HRVATSKE
Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.
NEZAVISNI SINDIKAT
ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Igor Radeka, v. r.