Zakon o dopuni Zakona o strancima

NN 53/2020 (30.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o strancima

HRVATSKI SABOR

1059

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI
ZAKONA O STRANCIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o strancima, koji je Hrvat­ski sabor donio na sjednici 30. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/69
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 30. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA

Članak 1.

U Zakonu o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) iza članka 140. dodaje se članak 140.a koji glasi:

»Članak 140.a

(1) Državljanin treće zemlje kojem je izdana dozvola boravka iz članka 140. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole boravka, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Dozvola boravka koja je izdana državljaninu treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka državljanin treće zemlje dužan je bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole boravka.«.

Članak 2.

Radnje u upravnom postupku koje su državljani trećih zemalja dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.), a čiji je krajnji rok poduzimanja počeo teći 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, državljani trećih zemalja mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/65
Zagreb, 30. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.