Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

NN 53/2020 (30.4.2020.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede

1065

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj panademiji covida-19 (C(2020) 1863 final i C(2020) 2215 final) (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava

c) »Korisnik« svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

d) »Mali priobalni ribolov« – ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.)

e) »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore

f) »Poduzetnik u sektoru ribarstva i akvakulture« – svaki subjekt koji djeluje u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, bez obzira na njegov pravni oblik

g) »Poduzetnik u teškoćama« – znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

i. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornošću« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/34/EU), a »temeljni kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice

ii. u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva« posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU

iii. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

iv. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja

h) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica za ribolov)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarski ribolov na moru

i) »Povlastica za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama/Dozvola za akvakulturu« (u daljnjem tekstu: povlastica/dozvola za akvakulturu) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe obavljaju djelatnost akvakulture

j) »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« – prerada neprerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili daljnja prerada tako prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture

k) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi

l) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

m) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Privremenom okviru, Uredbi Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1388/2014), Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 717/2014), Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/2015).

Predmet potpore

Članak 3.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu (u daljnjem tekstu: potpora), a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru:

– gospodarskog ribolova na moru

– uzgoja školjkaša

– uzgoja hladnovodnih vrsta riba

– uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

– uzgoja morske ribe

– prerade proizvoda ribarstva

– ribarskih zadruga.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti:

a) korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika

b) korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2018. i/ili 2019. godini

c) iznimno od točke b) ovoga stavka, ukoliko korisnik ne ostvaruje pad prihoda, ali je pogođen djelovanjem COVID-19, ostvaruje pravo na potporu, a navedeno mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično

d) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa točkom 44. Privremenog okvira i Prilogom III. Uredbe (EU) br. 1388/2014.

(2) Korisnik iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika, mora uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka ispuniti i sljedeće specifične uvjete:

a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima

b) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova

c) ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

d) ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

e) fiskalni računi iz točke e) ovoga stavka odnosi se isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču.

(3) Korisnik iz članka 3. alineja 2. – 5. ovoga Pravilnika, mora uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka biti i ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu.

(4) Korisnik iz članka 3. alineje 6. ovoga Pravilnika mora uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka biti pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

(5) Korisnik iz članka 3. alineje 7. ovoga Pravilnika mora uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka biti pravna osoba priznata sukladno posebnim propisima od strane Ministarstva.

(6) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika iz članka 3. ovoga Pravilnika ako je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

b) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

c) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

d) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće

e) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C 316, 27. 11. 1995.).

(7) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 6. ovoga članka, uključujući prema kategoriji korisnika iz članka 3. ovoga Pravilnika, propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjevâ (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik ne smije otpustiti više od 20% zaposlenih djelatnika na dan 1. travnja 2020. godine do 1. rujna 2020. godine.

(4) Korisnik je dužan čuvati dokumentaciju te omogućiti Upravi ribarstva provjere iz ovoga članka te članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u razdoblju od 3 godine od konačnog plaćanja.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 30.000.000,00 kuna.

(3) Potpora iznosi jednokratno 4.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.

(4) Iznimno za zaposlene djelatnike kod korisnika koji obavlja mali priobalni ribolov te isključivo i jedino uzgoj školjkaša iz članka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika, potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna.

(5) Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

(6) Zaposleni djelatnik iz stavka 3. i 4. ovoga članka podrazumijeva i vlasnika obrta.

(7) U slučaju korisnika koji uz sektore iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja djelatnost i u drugim sektorima izvan ribarstva i akvakulture, zaposleni djelatnik iz stavaka 3. i 4. ovoga članka podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost ribarstva i akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

(8) U slučaju korisnika iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika, član posade koji je zaposlen za obavljanje poslova na ribarskom plovilu koje ne udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika se ne smatra zaposlenim djelatnikom iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(9) Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 120.000,00 eura.

(10) Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

(11) Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, samostalno kontrolira, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(12) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 11. ovoga članka preko jednog ili više drugih poduzeća također se smatraju jednim poduzetnikom.

(13) Ministarstvo će obustaviti dodjelu i/ili isplaćivanje potpore sukladno ovome Pravilniku svakom korisniku koji je primao prethodnu nezakonitu pojedinačnu potporu ili potporu u okviru programa potpora koja je odlukom Europske komisije proglašena nespojivom, dok taj korisnik ne nadoknadi ili ne plati na blokirani račun ukupni iznos nezakonite i nespojive potpore i odgovarajuće kamate za povrat.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 20. svibnja 2020. godine.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva, temeljem dostavljenoga Zahtjeva za potporu, dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika te službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom, osobno Upravi ribarstva ili putem elektroničke pošte, u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Uprava ribarstva će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Izdavanje Odluka

Članak 9.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Uprava ribarstva će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.

(5) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena u okviru državne potpore u ribarstvu – COVID 19«.

V. ISPLATA POTPORE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na račun temeljem Odluke o dodjeli sredstava.

(2) Isplate sukladno Odlukama o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 12.

(1) Uprava ribarstva će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprava ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 13.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravu ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Otklanjanje pogrešaka

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva može Ispravkom akta kojeg je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

VII. PRIGOVORI

Članak 15.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 9. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 9. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 10. stavka 4. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 12. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 14. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru državne potpore u ribarstvu – COVID 19«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika, uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/585
Urbroj: 525-13/0747-20-20
Zagreb, 24. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.