Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

NN 53/2020 (30.4.2020.), Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1066

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18 i 42/2020), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/186, urbroj: 50301-25/14-19-2 od 2. travnja 2020. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja prihvaća prava i obaveze sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) »JRDŽ« je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

3) »mikropoduzeće« je poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR, u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.)

MJERE U PROVEDBI PROGRAMA

Mjere u provedbi Programa za podsektore biljne proizvodnje

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa za podsektore biljne proizvodnje su:

Mjera 1: Potpora za proizvodnju voća

Mjera 2: Potpora za proizvodnju povrća

Mjera 3: Potpora za proizvodnju cvijeća

Mjera 4: Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Uvjeti prihvatljivosti poljoprivrednih površina

Članak 5.

(1) Minimalna površina po jednoj voćnoj vrsti prihvatljiva za potporu u Mjeri 1 Programa iznosi 0,5 ha, dok maksimalna prihvatljiva zatražena površina iznosi 5 ha.

(2) Minimalna površina po jednoj povrtnoj vrsti prihvatljiva za potporu u Mjeri 2 Programa iznosi 0,05 ha za površine zaštićenih prostora te 0,5 ha za oranične površine, dok maksimalna prihvatljiva zatražena površina iznosi 5 ha.

(3) Minimalna površina pod jednom vrstom cvijeća prihvatljiva za potporu u Mjeri 3 Programa iznosi 0,05 ha za površine zaštićenih prostora te 0,5 ha za oranične površine, dok maksimalna prihvatljiva zatražena površina iznosi 5 ha.

(4) Minimalna površina pod jednom vrstom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala prihvatljiva za potporu u Mjeri 4 Programa iznosi 0,05 ha za površine zaštićenih prostora te 0,5 ha za oranične površine, dok maksimalna prihvatljiva zatražena površina iznosi 5 ha.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 6.

Korisnici potpora iz Programa su poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. upisana su u Upisnik poljoprivrednika,

2. pripadaju kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.),

3. imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godinu.

Dodatno, za Mjeru 4, uz prethodno navedena tri uvjeta poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti i sljedeći uvjet:

4. biti upisana u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Iznos potpore iz Programa utvrđuje se razmjerno površinama pod vrstama voća i povrća, vrstama cvijeća evidentiranima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini.

(2) Iznos potpore za poljoprivredni reprodukcijski materijal utvrđuje se razmjerno površinama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini i podataka iz registra o potvrdama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu da je za sjemenski usjev izdano uvjerenje o priznavanju usjeva sjemenskim ili uvjerenje izdano po OECD shemi o sortnosti sjemena za promet na tržištu trećih zemalja.

Obveze korisnika potpore

Članak 8.

Korisnik potpore ne smije tijekom razdoblja trajanja Programa smanjivati proizvodne površine upisane u ARKOD te je dužan u 2021. godini zadržati ili povećati ukupne površine pod vrstama voća i povrća, cvijeća te poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za koje je ostvario potporu po ovom Programu.

Mjere u provedbi Programa za podsektore stočarske proizvodnje

Članak 9.

Mjere u provedbi Programa za podsektore stočarske proizvodnje su:

Mjera 5: Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 5.1: Potpora za krave dojilje

Podmjera 5.2: Potpora za krave u proizvodnji mlijeka

Mjera 6: Potpora u sektoru svinjogojstva

Mjera 7: Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 8: Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 9: Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 9.1: Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Podmjera 9.2: Potpora za proizvodnju mesa peradi.

Uvjeti prihvatljivosti domaćih životinja i iznos potpore

Članak 10.

(1) Prihvatljiva grla krava dojilja za ostvarenje potpore u Podmjeri 5.1. Programa su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u. Iznos potpore u okviru ovoga Programa odnosi se na do 30 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za krave dojilje u 2019. godini.

(2) Prihvatljiva grla krava u proizvodnji mlijeka za ostvarenje potpore u Podmjeri 5.2. Programa su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u. Iznos potpore u okviru ovoga Programa odnosi se na do 20 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za krave u proizvodnji mlijeka u 2019. godini.

(3) Prihvatljiva grla za ostvarenje potpore u Mjeri 6 Programa su krmače u skladu sa stanjem u JRDŽ-u na dan 1. 3. 2020. godine. Iznos potpore u okviru ovog Programa odnosi se na do 50 prihvatljivih grla (krmača), a sukladno stanju u JRDŽ na dan 1. 3. 2020. godine.

(4) Prihvatljiva grla za ostvarenje potpore u Mjeri 7 Programa su ženska grla pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj u dobi od 18 do 36 mjeseci starosti. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju ženskih grla čistih pasmina u dobi od 18 do 36 mjeseci upisanih u JRDŽ.

(5) Prihvatljiva grla za ostvarenje potpore u Mjeri 8 Programa su ženska grla ovaca i koza. Iznos potpore u okviru ovoga Programa odnosi se na do 50 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za ovce i koze u 2019. godini.

(6) Prihvatljivi kljunovi za ostvarenje potpore u Podmjeri 9.1. Programa su kokoši za proizvodnju konzumnih jaja. Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 20.000 kokoši nesilica u objektima koji su registrirani u Upisniku farmi kokoši nesilica.

(7) Prihvatljivi kljunovi za ostvarenje potpore u Podmjeri 9.2. Programa su perad za proizvodnju mesa. Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 100.000 kljunova peradi dostavljenih na klanje u 2019. godini.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 11.

Korisnici potpora iz ovoga Programa su poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. upisana su u Upisnik poljoprivrednika,

2. pripadaju kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.),

3. životinje za koje se ostvaruje potpora upisane su u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Obveze korisnika potpore

Članak 12.

Korisnik potpore ne smije tijekom razdoblja trajanja Programa smanjivati broj domaćih životinja te je dužan u 2021. godini zadržati ili povećati ukupan broj domaćih životinja na gospodarstvu za koje je ostvario potporu po ovom Programu.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 13.

(1) Agencija za plaćanja sastavlja popis prihvatljivih korisnika na temelju:

a. uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b. podataka iz Jedinstvenog zahtjeva za 2019. godinu,

c. drugih podataka iz internih baza i evidencija,

d. razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama (Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu),

(2) Razmjena podataka iz stavka 1. podstavka d. ovoga članka u svrhu utvrđivanja statusa korisnika iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika obavlja se na sljedeći način:

a. razmjena podataka s HZMO radi utvrđivanja broja zaposlenih,

b. razmjena podataka s Ministarstvom financija i Poreznom upravom radi utvrđivanja godišnjeg prometa i/ili godišnje bilance.

(3) Agencija za plaćanja donosi Odluku (za svaku Mjeru/Podmjeru) s popisom svih prihvatljivih korisnika s jasno naznačenim pravima i obvezama istih, koju putem AGRONET-a dostavlja svakom korisniku.

(4) Obavijest o dostavi Odluke iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja objavljuje i na svojim mrežnim stranicama.

(5) Po primitku Odluke iz stavka 3. ovoga članka korisnik se putem AGRONET-a, u roku od 15 dana treba očitovati o prihvaćanju prava i obveza navedenih u istoj.

(6) U slučaj da se korisnik ne očituje u roku navedenom u stavku 5. ovoga članka ili zakasni s dostavom očitovanja, smatra se da isti nije prihvatio prava i obveze navedene u Odluci iz stavka 3. ovoga članka te mu potpora neće biti isplaćena.

(7) Agencija za plaćanja nakon isteka roka navedenog u stavku 5. ovoga članka donosi Odluku s konačnim popisom korisnika koji su prihvatili pravo ostvarivanja potpore i preuzimanja obaveza na temelju koje vrši isplatu sredstava i istu putem AGRONET-a dostavlja svakom korisniku koji je prihvatio prava i obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Agencija za plaćanja nakon isteka roka navedenog u stavku 5. ovoga članka donosi Odluku s konačnim popisom korisnika koji nisu prihvatili prava i obveze i neće ostvariti pravo na isplatu potpore te im istu dostavlja putem AGRONET-a.

Kontrola na terenu

Članak 14.

Kontrola na terenu obveza iz članka 8. ovoga Pravilnika provodi se na uzorku od 1% korisnika mjere i 5% zatražene potpore odabranih slučajnim odabirom i analizom rizika. Ako se utvrdi razina odstupanja veća od 10% na kriterij broja korisnika, pristupit će se povećanju uzorka na 5% korisnika.

Prigovori

Članak 15.

(1) Na odluke iz članka 13. stavci 7. i 8. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 16.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 17.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/20-01/31
Urbroj: 525-07/0140-20-9
Zagreb, 28. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.