Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu

NN 53/2020 (30.4.2020.), Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1068

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 70/19), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU NAGRAĐIVANJA ZA DOSTAVLJENE INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupanje s informacijama i dokumentacijom za čije dostavljanje je predviđeno nagrađivanje prema ovom Pravilniku, sastav i zadaće Povjerenstva za nagrađivanje za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, način određivanja iznosa nagrade i isplate nagrade te ostalo u svezi nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju koje fizičke osobe dostave tijelu državne uprave nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili drugim nadležnim tijelima, a koje dovedu do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Informacije i dokumentacija čije dostavljanje se nagrađuje prema ovom Pravilniku su informacije i dokumentacija o osobama nestalim u Domovinskom ratu i smrtno stradalim osobama u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, za koje je zatražena nagrada, a koje dovedu do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa u svakom usmenom i/ili materijaliziranom obliku (poruke, zapisi, isprave, izjave, kartoteke, datoteke, zvučni zapisi, filmovi, video uradci, fotografije i drugo), a odnose se na:

a) mjesta prikrivenih masovnih grobnica

b) mjesta prikrivenih pojedinačnih grobnica

c) premještanje primarnih masovnih i pojedinačnih grobnica i osobama koje su u tome sudjelovale

d) osobe nestale u Domovinskom ratu

e) smrtno stradale osobe u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa i

f) osobe koje imaju informacije i dokumentaciju iz podtočaka a) do e) ove točke.

2. Slučaj osobe nestale u Domovinskom ratu i smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa smatra se da je riješen na dan kada su posmrtni ostaci nađeni i kada je utvrđeno da se radi o osobi nestaloj u Domovinskom ratu, odnosno smrtno stradaloj osobi u Domovinskom ratu za koju nije poznato mjesto ukopa.

3. Izvor je fizička osoba koja pruži informacije i dokumentaciju koja dovede do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

Članak 3.

Dokumentacija koja nastaje primjenom ovoga Pravilnika klasificira se sukladno njenom sadržaju, a najviši stupanj tajnosti kojim može biti klasificirana je TAJNO i na nju se primjenjuju propisi kojima se uređuje tajnost i informacijska sigurnost podataka.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
NAČIN NAGRAĐIVANJA

GLAVA I.
IZVOR

Članak 5.

Izvor može ostvariti nagradu za dostavljene informacije i dokumentaciju nakon rješavanja slučaja osobe nestale u Domovinskom ratu i smrtno stradale osobe u Domovinskom ratu za koju nije poznato mjesto ukopa.

Članak 6.

Izvor može ostvariti nagradu neovisno o državljanstvu koje ima.

Članak 7.

(1) Izvor ne može biti anoniman.

(2) Izvoru se u svrhu zaštite identiteta, prema potrebi, može dodijeliti zaštitna oznaka koja će se koristiti umjesto imena i prezimena za potrebe nagrađivanja sukladno ovom Pravilniku.

Članak 8.

Pravo na nagradu prema ovom Pravilniku ne mogu ostvariti:

a) Osobe koje dostave službene podatke i korespondenciju tijela državne uprave Republike Hrvatske i pravnih osoba s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj koja se razmjenjuje i dostavlja za službene potrebe

b) Državni službenici i dužnosnici u Republici Hrvatskoj te zaposlenici u pravnim osobama s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, za vrijeme i nakon prestanka službe, koji dostave informacije i dokumentaciju do koje su došli u vezi obavljanja svojih zadaća.

GLAVA II.
POSTUPANJE PO ZAPRIMANJU INFORMACIJA I DOKUMENTACIJE

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo koje je zaprimilo informacije i dokumentaciju koja može dovesti do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, dužno ih je dostaviti Ministarstvu.

(2) Po zaprimanju informacija i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka kao i informacija i dokumentacije koje mogu dovesti do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa dostavljenih izravno Ministarstvu, Ministarstvo će:

a) Provjeriti u službenim evidencijama i arhivskom gradivu radi li se o novim ili već poznatim informacijama i dokumentaciji

b) Prema potrebi, od Povjerenstva za nagrađivanje za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu zatražiti prethodnu procjenu informacija i dokumentacije

c) Ako se radi o novim informacijama i dokumentaciji, čim bude moguće započet s terenskim izvidima i istraživanjima te prema potrebi od izvora zatražiti dodatne informacije

d) Ako se terenskim izvidima i istraživanjima potvrdi lokacija pojedinačne ili masovne grobnice, provest ekshumaciju i obradu posmrtnih ostataka i

e) Ako informacije i dokumentacija dovedu do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, Povjerenstvu za nagrađivanje za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu dostavlja na mišljenje prijedlog za dodjelu nagrade izvoru.

GLAVA III.
POVJERENSTVO ZA NAGRAĐIVANJE ZA DOSTAVLJENE INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU

Članak 10.

Odluku o dodjeli nagrade donosi ministar hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: ministar) uz prethodno mišljenje Povjerenstva za nagrađivanje za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 11.

(1) Povjerenstvo ima pet članova koje imenuje ministar Odlukom, a čine ga predstavnici:

a) Ministarstva

b) tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

c) tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe

d) Sigurnosno-obavještajne agencije i

e) Vojne sigurnosno-obavještajne agencije.

(2) Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ministarstva.

Članak 12.

Zadaće Povjerenstva su:

a) prema potrebi daje prethodnu procjenu dostavljenih informacija i dokumentacije

b) daje mišljenje jesu li informacije i dokumentacija dovele do rješavanja slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa

c) prema potrebi dodjeljuje izvoru zaštitnu oznaku

d) predlaže broj bodova sukladno kriterijima iz članka 15. ovoga Pravilnika i odluci iz članka 16. ovoga Pravilnika

e) daje mišljenje o prijedlogu za dodjelu nagrade i

f) ostale zadaće u vezi postupka nagrađivanja.

Članak 13.

Ministar donosi Poslovnik o radu Povjerenstva.

GLAVA IV.
IZNOS NAGRADE

Članak 14.

Iznos nagrade određuje se prema umnošku dodijeljenih bodova i vrijednosti boda prema kriterijima iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijima:

a) Preciznosti informacija i dokumentacije o lokaciji pojedinačne ili masovne grobnice

b) Broju riješenih slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa i

c) Postojanju posebnih okolnosti i relevantnosti informacija i dokumentacije o osobama nestalim u Domovinskom ratu i smrtno stradalim osobama u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

(2) Bodovi se mogu dodjeljivati kumulativno prema više kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Odluku o broju bodova prema pojedinim kriterijima iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika i o vrijednosti boda za određivanje iznosa nagrade, donosi ministar do 31. prosinca tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

GLAVA V.
NAČIN ISPLATE NAGRADE

Članak 17.

(1) Odluka iz članka 10. ovoga Pravilnika se izvršava gotovinskom isplatom.

(2) Radi izvršenja odluke iz članka 10. ovoga Pravilnika, predsjedniku Povjerenstva iz blagajne se isplaćuje iznos određen odlukom iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) U svrhu dokazivanja da je izvor primio nagradu, izvor potpisuje potvrdu o primitku.

(4) Izvor kojem je dodijeljena zaštitna oznaka, potvrdu iz stavka 3. ovoga članka potpisuje korištenjem dodijeljene zaštitne oznake.

Članak 18.

Financijska sredstva za provedbu ovoga Pravilnika posebno su planirana financijska sredstva na poziciji Ministarstva, koja se osiguravanju iz Državnoga proračuna.

GLAVA VI.
DOKMENTACIJA

Članak 19.

U postupku nagrađivanja sukladno ovom Pravilniku prikuplja se sljedeća dokumentacija:

a) Korespondencija s drugim nadležnim tijelima i/ili službena bilješka o inicijalnom razgovoru s izvorom

b) Izvješća o terenskim izvidima i istraživanjima

c) Izvješće Ministarstva o svim prikupljenim podacima na temelju kojeg je Povjerenstvu na mišljenje dostavljen prijedlog za dodjelu nagrade izvoru

d) Zapisnik o održanoj sjednici Povjerenstva

e) Prijedlog za dodjelu nagrade iz članka 9. stavka 2. točke e) ovoga Pravilnika

f) Mišljenje Povjerenstva

g) Odluka ministra iz članka 10. ovoga Pravilnika

h) Potvrda o primitku nagrade iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika i

i) Ostala dokumentacija u vezi postupka nagrađivanja.

DIO TREĆI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ministar će Odluku iz članka 11. ovoga Pravilnika, Poslovnik iz članka 13. ovoga Pravilnika i Odluku iz članka 16. ovoga Pravilnika za 2020. godinu donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/1

Urbroj: 522-02/2-20-5

Zagreb, 20. travnja 2020.

Ministar
Tomo Medved, v. r.