Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

NN 53/2020 (30.4.2020.), Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

1074

Na temelju članka 12. i članka 15. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/2019) Skupština Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na IV. sjednici održanoj 17. travnja 2020. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 2.

(1) Za područje Splitsko-dalmatinske županije osnovana je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

(2) Osnivači Zajednice su njezini članovi i to: turističke zajednice gradova, općina i mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području županije.

Članak 3.

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (OIB: 49736780421) pravni je slijednik Turističke zajednice Splitsko-
-dalmatinske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 181, stranica A, upisni broj 151 (klasa: 334-03/94-03/96, urbroj: 529-02/95-0002) od 6. lipnja 1995. godine.

Članak 4.

(1) Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije«.

(2) Skraćeni naziv je »TZ Splitsko-dalmatinska«.

(3) Sjedište zajednice je u Splitu, na adresi Prilaz braće Kaliterna 10.

Članak 5.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije« promjera 35 mm.

(2) Žig zajednice je četvrtastog oblika promjera 65 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

(4) O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor turističke zajednice.

Članak 6.

(1) Zajednica ima svoj znak.

(2) O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće.

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor turističke zajednice.

(4) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 7.

(1) Zajednicom upravljaju njezini članovi na način da je svaka turistička zajednica zastupljena s najmanje jednim predstavnikom.

(2) Veći broj predstavnika pojedine turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a utvrđuje se razmjerno visini udjela turističke zajednice u prihodima Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: turistički ured).

Članak 9.

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti. Iznimno, Zajednica u svom djelovanju može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

1. Upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

2. Organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije,

3. Objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore,

4. Organizirati stručne skupove i edukacije,

5. Pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi,

6. Obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s Zakonom i drugim propisima.

(3) Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

(1) Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, zadaće Zajednice kao regionalne menadžment organizacije su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije

2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.

(3) Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne članove.

Članak 13.

Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice gradova, općina, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice grada, općine, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 15.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice,

– upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama) i događajima značajnih za cijelu županiju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja županije,

– predlažu pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Županije,

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obavješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 16.

Članovi Zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 17.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Predsjednik Zajednice.

1. Skupština Zajednice

Članak 18.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina, mjesta i turističkih zajednica područja osnovanih na području Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 19.

(1) U Skupštini Zajednice svaki član Zajednice bira po jednog predstavnika, a članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju s više od 5% biraju dva predstavnika.

(2) Udio u prihodu utvrđuje se prema prihodu po osnovi turističke pristojbe i članarine u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. Donosi Statut Zajednice,

2. Odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

3. Donosi godišnji program rada Zajednice,

4. Donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice,

5. Bira svoje predstavnike Zajednice u Skupštinu Hrvatske turističke zajednica iz redova članova Zajednice,

6. Donosi odluku o sadržaju i obliku znaka turističke zajednice,

7. Donosi Poslovnik o radu skupštine Zajednice,

8. Daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

9. Donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće

10. Nadzire poslovanje Zajednice

11. Razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

12. Prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 21.

(1) Pored nadležnosti iz članka 20., Skupština Zajednice nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

3. izvršenje i provedbu programa rada Zajednice.

(2) Skupština Zajednice obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovićne većine članova Skupštine, kao i po nalogu nadležnog Ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine, odnosno nalog Ministarstva postoje.

Članak 22.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane Skupštine koju predstavlja,

– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik

– na osobni zahtjev.

(3) Skupština turističke zajednice grada, općine, mjesta ili područja može opozvati člana Skupštine Zajednice ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćom Zajednice ili je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

(5) Članovi Skupštine Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 23.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 24.

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(2) Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

– zahtjeva Turističkog vijeća i najmanje 1/10 članova Skupštine.

(4) Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka Predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće ili 20% članova Skupštine.

Članak 25.

(1) Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

(2) Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

(3) Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

(4) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

(6) Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 26.

(1) Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

(3) Turističko vijeće Zajednice;

1. Provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. Predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice, te izvješće o izvršenju programa rada,

3. Podnosi Skupštini izvješće o svom radu, zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada,

4. Upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada,

5. Donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice, na prijedlog direktora,

6. Imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora Zajednice,

7. Utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje finnacijskim sredstvima Zajednice,

8. Daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

9. Donosi Poslovnik o radu Turističkog vijeća,

10. Utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta,

11. Priprema prijedloge i daje mišljanja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,

12. Odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada,

13. Donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

14. Zahtijeva i razmatra izvješće direktora o njegovu radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenoga izvješća,

15. Potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

16. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Članak 27.

Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 26. točke 3. sadrži podatke o:

a) održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)

b) aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

c) načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 28.

(1) Turističko vijeće ima predsjednika i deset članova.

(2) Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

(3) Po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu gospodarskoj i obrtničkoj komori.

(4) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 29.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

(2) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane Skupštine Zajednice,

– opozivom od strane Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore,

– na osobni zahtjev.

(3) Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 30.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik Zajednice i koji za svoj rada odgovara Predsjedniku Zajednice.

Članak 31.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora turističke zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

(4) Članovi Turističkog vijeća ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća

Članak 32.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu vijeća.

3. Predsjednik Zajednice

Članak 33.

(1) Zajednica ima Predsjednika.

(2) Dužnost Predsjednika Zajednice obnaša Župan Splitsko-
-dalmatinske županije.

(3) Predsjednik Zajednice je istovremeno predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

(4) Dužnost Predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, odredi Župan. Osoba koju odredi Župan može obnašati dužnost Predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata Župana.

(5) Dužnost Predsjednika Zajednice koja je osnovana za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave obnaša, sukladno odredbama statuta, jedan od župana, ovisno o jedinicama područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica.

(6) Dužnost Predsjednika Zajednice koja je osnovana za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, sporazumno odrede župani, ovisno o jedinici područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica.

Osoba koju sporazumno odrede župani može obnašati dužnost Predsjednika Zajednice koja je osnovana za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave samo za vrijeme trajanja sporazuma.

(7) Osobe iz stavaka 2. i 4. ovoga članka za obnašanje dužnosti Predsjednika Zajednice ne primaju naknadu.

Članak 34.

(1) Mandat Predsjednika Zajednice traje četiri godine.

(2) U trenutku razrješenja župana, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne uprave i samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, a u tom slučaju dužnost Predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore župana.

Članak 35.

Predsjednik Zajednice:

1. Predstavlja Zajednicu,

2. Saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

3. Saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

4. Organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

5. Brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

6. Pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

7. Brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

8. Potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

9. Obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 36.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti Predsjednika sjednici Skupštine i Turističkog vijeća predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku turističke zajednice.

Članak 37.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radno skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljnja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Skupština zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela is stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 38.

(1) Zajednicu predstavlja Predsjednik, a zastupa direktor turističke zajednice.

(2) Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 39.

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se »Turistički ured«.

(2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 40.

(1) Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Turističko vijeće Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističke zajednice.

(3) Ustrojstvo turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zhatjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaće Zajednice.

Članak 41.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

1. Provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

2. Obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

3. Obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

4. Obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

5. Izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

6. Daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

7. Obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 42.

(1) Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici, uvjete za rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

(3) Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

(4) Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u Zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(7) Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(8) Osobi iz stavka 7. ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 43.

(1) Turistička zajednica ima direktora.

(2) Direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 1. 1. 2022.).

(3) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 42. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

(4) Direktora turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

(5) Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 44.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 45.

(1) Direktora turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova članova Turističkog vijeća.

(2) Osoba koja zamjenjuje direktora turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 46.

(1) Direktor turističke zajednice organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Zajednice.

(2) Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice.

(3) Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

(4) Direktor turističke zajednice:

1. Provodi odluke Turističkog vijeća,

2. Organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

3. Zastupa zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

4. Zastupa zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

5. Odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

6. Usklađuje materijalne i druge uvjete rada turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

7. Raspisuje natječaj za radna mjesta u Zajednici,

8. Odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji turističke zajednice,

8. Upozorava radnike turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

9. Odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. Predlaže ustrojstvo i sistematizaciju turističke zajednice,

11. Odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

12. Potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

13. Priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

14. Podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Zajednice najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži,

15. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Zajednice.

Članak 47.

(1) Direktor Turističkog ureda može biti razrješen i prije isteka mandata:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednice nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu, najmanje jednom godišnje,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističke zajednice mogu podnijeti Predsjednik, Skupština ili Turističko vijeće Zajednice, a obvezno ga podnose u slučajevima iz točaka 2. do 6. ovoga članka.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem točaka 2. do 6. iz stavka 1. ovoga članka direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora turističke zajednice donosi Turističko vijeće glasovanjem, sukladno članku 31. stavku 3. ovoga Statuta.

(5) U slučaju razrješenja direktora turističke zajednice, Turističko vijeće će raspisati natječaj za direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja direktora.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 48.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

(3) Predsjednik Zajednice i direktor Zajednice odgovorni su za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koji su im utvrđeni Zakonom, Statutom i aktima tijela koje ga je imenovalo.

Članak 49.

(1) Direktor Zajednice i drugi radnici zaposleni u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine i turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnim propisima, na području za koje je osnovana Zajednica.

(3) Direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te Zajednice.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 50.

(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 52.

(1) Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

(2) Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

(3) Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 53.

(1) Godišnji program rada Zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi nadležno Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(2) Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

(3) Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.

(4) Prijedlog godišnjeg programa rada Zajednica dostavlja Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

Članak 54.

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

(3) Izmjene programa rada obavljaju se na način i prema postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

(4) Zajednica je dužna program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 55.

(1) Za izvršenje godišnjeg programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

(2) Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor turističke zajednice.

Članak 56.

(1) Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

(2) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

(3) Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

(4) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Zajednica dostavlja Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(5) Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 57.

(1) Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programa rada po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi nadležno Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(2) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

(1) Prihodi Zajednice su:

1. Turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu,

2. Članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama

3. Proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave – Splitsko-dalmatinske županije, te državnog proračuna

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti utvrđene odrebom članka 9. stavak 1. Statuta Zajednice,

5. Dragovoljni prilozi i darovi

6. Imovina u vlasništvu Zajednice,

7. Fondovi Europske unije i drugi fondovi.

(2) Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

(3) Na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Zajednica se može financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih prihoda.

(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističke zajednice.

Članak 59.

(1) U programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće, a na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 60.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu, kojih može biti više.

Članak 61.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 62.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 63.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 65.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 66.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednice vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 67.

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

(4) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 68.

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog Predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 69.

Opći akti Zajednice su:

– Pravilnik o radu

– o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 70.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Zajednice.

(3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

(4) Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 71.

(1) Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice.

(3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRESTANAK RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 72.

(1) Razlozi za prestanak postojanja Zajednice su na temelju;

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

(2) Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

– Zajednica donosi opće akte suprotno Zakonu, Statutu ili drugom propisu

– Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke

– Zajednica nije održala izbore za novu Skupštinu, sukladno Zakonu i Statutu

– se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice

– Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo

– Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština turističke zajednice

– troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda turističke zajednice

Članak 73.

(1) Regionalna Zajednica čiji je član lokalna turistička zajednica osnovana za područje jedne jedinice lokalne samouprave koja prestaje postojati dužna je okončati poslove turističke zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe regionalna Zajednica, sukladno Statutu.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

(2) Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

(3) Do konstituiranja novih tijela Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 107 (klasa: UP/I-334-03/10-02/209, urbroj: 529-05-12-3) od 21. lipnja 2012. godine.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, izuzev odredbi članka 75., stavak 1. Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Urbroj: 23/20

Split, 17. travnja 2020.

Predsjednik Skupštine
Turističke zajednice
Blaženko Boban, v. r.