Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

NN 54/2020 (6.5.2020.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

HRVATSKI SABOR

1079

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/66

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 30. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2394) tako da se:

1. određuje jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju provedbe Uredbe (EU) 2017/2394

2. određuju tijela nadležna za provedbu Uredbe (EU) 2017/2394 i ovlasti tih tijela

3. određuje tijelo nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja nadležnim tijelima za provedbu Uredbe (EU) 2017/2394

4. određuju prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EU) 2017/2394.

Područje primjene

Članak 2.

Uredba (EU) 2017/2394 primjenjuje se na povrede propisa unutar Unije, raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije, čak i ako su te povrede prestale prije nego što je izvršavanje započelo ili prije nego što je dovršeno.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2017/2394.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU UREDBE (EU) 2017/2394

Jedinstveni ured za vezu

Članak 4.

Državni inspektorat određuje se kao jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju provedbe Uredbe (EU) 2017/2394, koji koordinira sve potrebne aktivnosti nadležnih tijela i drugih javnopravnih tijela.

Nadležna tijela

Članak 5.

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu Uredbe (EU) 2017/2394 u skladu s propisanim djelokrugom jesu:

– Državni inspektorat

– Ministarstvo financija

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Ministarstvo poljoprivrede

– Ministarstvo zdravstva

– Agencija za elektroničke medije

– Agencija za obalni linijski pomorski promet

– Agencija za zaštitu osobnih podataka

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

– Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Hrvatska narodna banka.

Suradnja tijela nadležnih za provedbu Uredbe (EU) 2017/2394

Članak 6.

U obavljanju poslova vezanih uz provedbu Uredbe (EU) 2017/2394, nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona dužna su surađivati međusobno, a po potrebi i s ostalim javnopravnim tijelima te osigurati zaštitu podataka i čuvanje poslovne tajne, u skladu s propisima kojima se uređuju ova područja.

Članak 7.

(1) Nakon što jedinstveni ured za vezu zaprimi zahtjev za uzajamnu pomoć vezano za povredu iz Uredbe (EU) 2017/2394, istu u roku od pet dana prosljeđuje nadležnom tijelu iz članka 5. ovoga Zakona na postupanje.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo dužno je u roku od pet dana započeti s istražnim radnjama te zatražiti od svih javnopravnih tijela, fizičkih i pravnih osoba prikupljanje potrebnih informacija, podataka ili dokumenata u cilju osiguranja prestanka ili zabrane povrede iz Uredbe (EU) 2017/2394.

(3) Kako bi se utvrdila povreda ili dolazi li do povrede obuhvaćene iz Uredbe (EU) 2017/2394, nadležno tijelo može zatražiti sve relevantne informacije, podatke ili dokumente od svih javnopravnih tijela, fizičkih ili pravnih osoba iz članka 11. ovoga Zakona, a oni su dužni u roku od pet dana dostaviti tražene informacije.

(4) Ako javnopravno tijelo, fizička ili pravna osoba od koje su zatražene informacije, podaci ili dokumenti u cilju osiguranja prestanka ili zabrane povrede iz Uredbe (EU) 2017/2394 nije u mogućnosti postupiti po zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka, dužna je o tome, bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva obavijestiti nadležno tijelo.

Provedbene ovlasti nadležnih tijela

Članak 8.

(1) Kako bi se osigurala učinkovita provedba u odnosu na svaku povredu iz Uredbe (EU) 2017/2394, nadležnim tijelima iz članka 5. ovoga Zakona dodjeljuju se ovlasti iz članka 9. stavaka 3., 4., 6. i 7. Uredbe (EU) 2017/2394.

(2) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju se sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2017/2394.

(3) Provedba i izvršavanje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti razmjerni i prikladni s obzirom na narav povrede i ukupnu stvarnu ili moguću štetu od povrede propisa Europske unije kojima se štite interesi potrošača.

Članak 9.

Nadležna tijela provode nadzor u skladu s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2017/2394 i posebnim zakonima kojima se uređuju ovlasti nadležnih tijela.

Istražne ovlasti

Članak 10.

(1) Ako je primjenjivo, a radi utvrđivanja nepravilnosti u provedbi propisa za koje je nadležna, osoba ovlaštena za nadzor u nadležnom tijelu može obaviti kupnju robe ili usluga u okviru probnih kupnji, ako je potrebno, s tajnim identitetom.

(2) Ako se tijekom postupka nadzora odnosno probne kupnje utvrdi povreda iz Uredbe (EU) 2017/2394, trgovac je dužan snositi trošak kupljenog proizvoda i troškove postupka.

(3) Ako se tijekom postupka nadzora pokaže potreba za ispitivanjem ili vještačenjem proizvoda koji je kupljen u okviru probne kupnje, troškove ispitivanja ili vještačenja snosi trgovac ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisima iz članka 2. ovoga Zakona.

(4) Troškove ispitivanja snosi nadležno tijelo ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisima iz članka 2. ovoga Zakona.

(5) Ovlast iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na fizičke i pravne osobe koje obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružaju usluge.

(6) Ako se tijekom postupka nadzora odnosno probne kupnje utvrdi da osobe iz stavka 5. ovoga članka obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga, troškove postupka iz stavka 2. ovoga članka snosi fizička ili pravna osoba koja obavlja neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga.

Članak 11.

(1) Nadležna tijela imaju ovlast zatražiti sve relevantne informacije, podatke ili dokumente od:

– kreditnih institucija

– davatelja poštanskih usluga

– operatora javnih komunikacijskih usluga

– davatelja usluga informacijskog društva

– registara za domene

– pružatelja internetskih usluga

– policije

– nadležnih sudova

– fizičkih i pravnih osoba te

– od svih drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlast iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata o:

– praćenju financijskih i podatkovnih tokova

– utvrđivanju identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove

– utvrđivanju informacija o bankovnom računu

– utvrđivanju vlasništva internetskih stranica te

– svih drugih informacija u bilo kojem obliku i formatu i bez obzira na medij na kojem su pohranjeni ili mjesto na kojem su pohranjeni.

Korektivne mjere

Članak 12.

Ako osoba ovlaštena za nadzor u nadležnom tijelu utvrdi povredu za koju s obzirom na prirodu i opseg ocijeni da je dovoljna mjera da trgovac samoinicijativno predloži korektivne mjere za otklanjanje nepravilnosti, pozvat će trgovca da preuzme obveze u smislu prestanka povrede te će odrediti primjereni rok za ispunjenje te obveze.

Ovlasti izvršavanja Državnog inspektorata

Članak 13.

(1) Inspektor će, kada ocijeni da postoji rizik od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a trgovac nije otklonio nepravilnosti odnosno poduzeo korektivne mjere iz članka 12. ovoga Zakona, donijeti privremeno rješenje kojim će naložiti privremene mjere.

(2) Privremena mjera može biti svaka mjera kojom se postiže svrha otklanjanja rizika od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a osobito:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP) i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(3) Privremene mjere traju do isteka roka na koji su određene, a najdulje do okončanja inspekcijskog postupka.

(4) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu (ISP), pružateljima usluga smještaja i registrima za domene temeljem privremenih mjera iz stavka 2. ovoga članka, isti imaju pravo tražiti od trgovca naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

Članak 14.

(1) Ako trgovac ni tijekom trajanja privremene mjere iz članka 13. ovoga Zakona ne ukloni nepravilnost zbog koje su određene korektivne mjere iz članka 12. ovoga Zakona, inspektor će rješenjem zabraniti trgovcu postupanje protivno propisima iz članka 2. ovoga Zakona razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i propisa Europske unije kojima se štite interesi potrošača.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor će ukinuti privremeno rješenje iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona i odrediti svaku mjeru kojom se postiže svrha otklanjanja rizika od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a osobito:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP), i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju kada trgovac nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, inspektor radi izvršavanja zahtjeva iz članka 12. Uredbe 2017/2394 može donijeti rješenje kojim će:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP) i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(4) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu, pružateljima usluga smještaja i registrima za domene temeljem rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, isti imaju pravo tražiti od trgovca naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

Članak 15.

Žalba protiv rješenja iz članaka 13. i 14. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

Ovlasti izvršavanja drugih nadležnih tijela

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo će, kada ocijeni da postoji rizik od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a trgovac nije otklonio nepravilnosti odnosno poduzeo korektivne mjere iz članka 12. ovoga Zakona, donijeti pravni akt kojim će naložiti privremene mjere.

(2) Privremena mjera može biti svaka mjera kojom se postiže svrha otklanjanja rizika od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a osobito:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP), i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(3) Privremene mjere traju do isteka roka na koji su određene, a najdulje do okončanja postupka nadzora.

(4) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu (ISP), pružateljima usluga i registrima za domene temeljem privremenih mjera iz stavka 2. ovoga Zakona, isti imaju pravo tražiti od trgovca naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

Članak 17.

(1) Ako trgovac ni tijekom trajanja privremene mjere iz članka 16. ovoga Zakona ne ukloni nepravilnost zbog koje su određene korektivne mjere iz članka 12. ovoga Zakona, nadležno tijelo će pravnim aktom zabraniti trgovcu postupanje protivno propisima iz članka 2. ovoga Zakona razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i propisa Europske unije kojima se štite interesi potrošača.

(2) Pravnim aktom iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo će ukinuti pravni akt iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona i odrediti svaku mjeru kojom se postiže svrha otklanjanja rizika od ozbiljne štete kolektivnim interesima potrošača, a osobito:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP), i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju kada trgovac nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo radi izvršavanja zahtjeva iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/2394 može:

1. naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu (ISP) i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima prilikom pristupa internetskom sučelju jasno prikaže upozorenje razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

2. naložiti svim pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone, onemoguće ili ograniče pristup internetskom sučelju razmjerno prirodi povrede temeljem Uredbe (EU) 2017/2394 i/ili

3. naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(4) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu (ISP), pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i registrima za domene temeljem privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka, isti imaju pravo tražiti od trgovca naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

Članak 18.

Protiv pravnog akta iz članaka 16. i 17. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali je osigurana sudska zaštita.

Pisana upozorenja

Članak 19.

U slučaju sumnje o postojanju povrede iz Uredbe (EU) 2017/2394, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača unutar kojeg je ustrojen Europski potrošački centar upućuje pisano upozorenje te dostavlja dostupne informacije iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2394 nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji.

Obveza izvješćivanja Europske komisije

Članak 20.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača bez odgađanja izvješćuje Europsku komisiju o:

– nazivu, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte jedinstvenog ureda za vezu, nadležnih tijela i ostalih tijela javne vlasti

– organizacijskoj strukturi, ovlastima i odgovornosti nadležnih tijela.

(2) Državni inspektorat kao jedinstveni ured za vezu dostavlja informacije iz članka 37. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoj komisiji i jedinstvenim uredima za vezu ostalih država članica svake dvije godine.

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj trgovac – pravna osoba ako:

1. ne postupi po odluci iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne postupi po odluci iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona

3. počini povredu unutar Unije iz članka 3. točke 2. Uredbe (EU) 2017/2394.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se trgovac – fizička osoba novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj trgovac – pravna osoba ako:

1. počini raširenu povredu iz članka 3. točke 3. Uredbe (EU) 2017/2394

2. počini raširenu povredu s dimenzijom Unije iz članka 3. točke 4. Uredbe (EU) 2017/2394.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se trgovac – fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (»Narodne novine«, br. 84/14., 120/14., 68/18. i 39/19.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/18
Zagreb, 30. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.