Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

NN 54/2020 (6.5.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1090

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 4. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA POGREBA I POSLJEDNJIH ISPRAĆAJA

I.

U Odluci o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja (»Narodne novine« broj 33/20 i 48/20) u točki I. iza riječi: »djelatnošću« dodaje se zarez i riječi: »za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19«.

II.

U točki II. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se u krugu obitelji i predstavnika vjerske zajednice, uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

Podstavak 3. briše se.

III.

Iza točke II. dodaje točka II.a koja glasi:

»II.a

Posljednji ispraćaji hrvatskih branitelja, uz odavanje vojnih počasti, dopušteni su uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«

IV.

Točka III.a briše se.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-67

Zagreb, 4. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.