Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

Vlada Republike Hrvatske

1093

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU NOVČANE POMOĆI ZA PRIVREMENU I NUŽNU ZAŠTITU I POPRAVAK ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

I.

Ovom Odlukom uređuje se osiguranje novčane pomoći namijenjene za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, u svrhu saniranja šteta nastalih zbog snažnog potresa od 22. ožujka 2020. godine s posljedicom djelomičnog, odnosno potpunog uništenja brojnih zgrada i njihovih dijelova.

II.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se na sljedeći način:

– izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, na pozicijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u iznosu od 100.000.000,00 kuna

– izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu, na aktivnosti K200038, u iznosu od 41.000.000,00 kuna

– preostali dio iz sredstava Fonda za solidarnost Europske unije.

III.

Republika Hrvatska će, putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, podnijeti zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije koji godišnje ima na raspolaganju 500.000.000,00 eura za pružanje financijske podrške državama članicama, državama pristupnicama ili regiji u slučaju velikih elementarnih nepogoda s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo jedne ili više regija u državi članici ili državi koja se prijavljuje za članstvo.

IV.

Novčana pomoć koja se dodjeljuje sukladno ovoj Odluci namijenjena je za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i to:

– obiteljskih kuća (stambena zgrada s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan stan)

– stambeno poslovnih zgrada (zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska kuća) i

– višestambenih zgrada (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana) (u daljnjem tekstu: zgrade).

V.

Sredstvima iz točke II. podstavka 1. ove Odluke nadoknadit će se opravdani troškovi vlasnicima oštećenih zgrada koje su imali, odnosno koje imaju za:

1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi

2. popravak ili zamjenu dimnjaka

3. popravak ili zamjenu zabatnog zida

4. popravak dizala.

VI.

Sredstvima iz točke II. podstavka 2. ove Odluke nadoknadit će se vlasnicima oštećenih zgrada, stanova i obiteljskih kuća 80% opravdanih troškova kupnje kondenzacijskih bojlera kojim se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski.

VII.

Sredstvima koja su osigurana na pozicijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja financirat će se izrada mrežne aplikacije za javni pregled utroška sredstava iz točaka II. i III. ove Odluke.

VIII.

Opravdani troškovi za radove iz točke V. ove Odluke s potrebnim instalacijama i projektnom dokumentacijom za te radove mogu iznositi maksimalno 12.000,00 kuna po posebnom dijelu zgrade, odnosno po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

Troškovi iz točke VI. ove Odluke mogu iznositi maksimalno do 8.000,00 kuna.

IX.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za provedbu radnji i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva sukladno ovoj Odluci.

X.

Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava iz točke VI. ove Odluke do 30. lipnja 2020. godine.

XI.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da pripreme zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije te isti upute Europskoj komisiji, zajedno sa zahtjevom za isplatu predujma, najkasnije dvanaest tjedana nakon nastanka štete prouzročene potresom.

XII.

Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da, u suradnji s Ministarstvom kulture i Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja, prikupi podatke o nastalim štetama od nadležnih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene potresom te podatke o osobama koje će biti potrebno stambeno zbrinuti zbog šteta nastalih potresom.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/184
Urbroj: 50301-27/04-20-1
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.