Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1094

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I NA VISOKIM UČILIŠTIMA TE OBAVLJANJU REDOVNOG RADA USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

I.

Ovom Odlukom se, u uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, uređuje način izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima, kao i obavljanje redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.

II.

Za učenike razredne nastave I. – IV. razreda u osnovnim školama, nastava će se provoditi mješovitim modelom, dijelom kao oblik nastave koju učenici pohađaju u školi, a dijelom kao nastava na daljinu.

Za učenike V. – VIII. razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola, nastava se organizira kao nastava na daljinu.

III.

Za polaznike visokih učilišta nastava se organizira kao nastava na daljinu te se omogućava održavanje laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju.

IV.

U predškolskim ustanovama obavlja se redovni rad uz pridržavanje Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 29. travnja 2020. godine, za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

V.

Za koordinaciju poslova vezano uz izvođenje nastave iz točaka II. i III. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola te čelnici visokih učilišta dužni su organizirati rad ustanova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na način da se nesmetano odvija nastava.

Ravnatelji ustanova koje provode nastavu iz točke II. podtočke 1. ove Odluke dužni su se pridržavati Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 29. travnja 2020. godine, za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, te Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputa za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave, od 30. travnja 2020. godine.

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (»Narodne novine«, br. 29/20 i 32/20) prestaje važiti.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/182
Urbroj: 50301-27/04-20-1
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.