Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

NN 55/2020 (8.5.2020.), Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1100

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 78/15, 118/18 i 110/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provođenja i praćenja stručnog usavršavanja osoba koje su, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, dužne upotpunjavati i usavršavati svoje znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. nositelji programa stručnog usavršavanja su Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora), druge strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (koje dobiju suglasnost Ministarstva na program stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika)

2. obveznik stručnog usavršavanja je osoba koja je dužna nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, upotpunjavati i usavršavati svoje znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje

3. stručni ispit je ispit propisan pravilnikom kojim se uređuje stručni ispit osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

4. stručno usavršavanje je učenje kojim obveznik stručnog usavršavanja unapređuje i stječe nova znanja, vještine i kompetencije putem pohađanja edukacija prema programu stručnog usavršavanja za koji je dobivena suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

5. registar je Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu koje vodi Ministarstvo, koji sadrži i podatke o stručnom usavršavanju osoba koje su položile stručni ispit.

II. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA
STALNOG STRUČNOG
USAVRŠAVANJA

Način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja

Članak 3.

(1) Stručno usavršavanje obveznika prati se u razdoblju od jedne kalendarske godine, s time da prvo razdoblje praćenja počinje teći od početka kalendarske godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj je donesen ovaj Pravilnik ili položen stručni ispit (u daljnjem tekstu: dvogodišnje razdoblje).

(2) Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

(3) Sati edukacije ne mogu se prenositi i evidentirati u naredno dvogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

Oblici stručnog usavršavanja

Članak 4.

(1) Stručno usavršavanje obuhvaća različite oblike edukacija kojima se stječe i unaprjeđuje stručno znanje i to osobito:

– pohađanjem programa cijeloživotnog učenja u organizaciji sveučilišta i veleučilišta

– pohađanjem programa stručnog usavršavanja nositelja programa stručnog usavršavanja

– aktivnim i pasivnim sudjelovanjem u radu stručnih i stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica i sl.

(2) Polazniku stručnog usavršavana priznaje se sudjelovanje u radu stručnog ili stručno-znanstvenog skupa u onolikom broju školskih sati koliko su ukupno trajala predavanja, okrugli stolovi, odnosno radionice u sklopu toga skupa.

Provođenje stručnog usavršavanja putem informatičke tehnologije

Članak 5.

(1) Stručno usavršavanje može se provoditi i bez fizičke prisutnosti polaznika stručnog usavršavanja predavanju, radionici ili provjeri stečenih znanja, primjenom informatičkih tehnoloških rješenja.

(2) Pri provedbi stručnog usavršavanja primjenom informatičkih rješenja mora se osigurati jednaki ili povoljniji stupanj:

– prenošenja znanja polaznicima stručnog usavršavanja

– sigurnosti podataka koji se razmjenjuju između provoditelja stručnog usavršavanja i polaznika stručnog usavršavanja

– utvrđivanja identiteta polaznika stručnog usavršavanja

– onemogućavanja zlorabe primjene informatičkih rješenja, kakav je osiguran i u slučaju fizičke prisutnosti polaznika stručnog usavršavanja nekom od sadržaja i oblika stručnog usavršavanja.

Dvogodišnji program stručnog usavršavanja

Članak 6.

(1) Obveznik stručnog usavršavanja odabire oblik i sadržaj edukacije prema programu koji svake dvije godine utvrđuju i provode nositelji programa stručnog usavršavanja.

(2) Nositelj programa dužan je za dvogodišnji program stručnog usavršavanja dobiti suglasnost Ministarstva (u daljnjem tekstu: suglasnost).

(3) Organizator stručnog i/ili znanstveno-stručnog skupa koji nije ujedno i nositelj programa stručnog usavršavanja, može zatražiti prethodno odobrenje Ministarstva, te organizirati stručni i/ili stručno-znanstveni skup u smislu članka 4. ovog Pravilnika i izvan programa stručnog usavršavanja.

(4) Nositelj programa stručnog usavršavana i organizator iz stavka 3. ovoga članka izdaje ispravu o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Registar

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja.

(2) Ministarstvo će po prethodnom odobrenju iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika, organizatoru skupa omogućiti pristup Registru, iz stavka 1. ovog članka, radi unosa podataka o stručnom usavršavanju svakog polaznika u Registar.

Dokazi o nemogućnosti ispunjavanja obveza stručnog usavršavanja

Članak 8.

(1) Obvezniku stručnog usavršavanja koji iz razloga: nezaposlenosti, mirovanja članstva u Komori, neprekidnog bolovanja zbog iste dijagnoze bolesti dužeg od 180 dana, ostvarenog prava prema posebnom zakonu kojim su regulirane rodiljne i roditeljske potpore, rada u inozemstvu, minimalne plaće, neisplaćene plaće te neisplaćene plaće u cijelosti, nije bio u mogućnosti kontinuirano u dvogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika, za svakih 70 dana trajanja tih razloga broj ukupno potrebnih školskih sati iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika umanjuje se za dva školska sata od kojih se jedan školski sat odnosi na potrebne školske sate iz poznavanja tehničke regulative.

(2) Obveznik stručnog usavršavanja, ovisno o strukovnom području kojemu pripada, dužan je odgovarajuće dokaze o nemogućnosti ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, na temelju kojih se utvrđuje broj potrebnih školskih sati za tog obveznika dostaviti odgovarajućoj Komori, radi unosa tih podataka u Registar.

(3) Broj potrebnih školskih sati za obveznika stručnog usavršavanja koji iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nije bio u mogućnosti kontinuirano u dvogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika, za svoje članove Komora utvrđuje bez naknade i bez donošenja rješenja, a za ostale obveznike odgovarajućeg strukovnog područja bez rješenja, uz naknadu koja ne prijelazi troškove postupka.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Komora u roku od 15 dana izdaje potvrdu i dostavlja ju obvezniku stručnog usavršavanja te Ministarstvu na znanje.

Suglasnost na program stručnog usavršavanja

Članak 9.

(1) Programu se može dati suglasnost ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sadržaj programa mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima svrstanim u tematska područja: stručno područje i područje tehničke regulative

– sadržaj programa mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkovit rad u Europskom gospodarskom prostoru

– program mora sadržavati: naziv edukacije, kratki sadržaj, mjesto održavanja i ukupan broj školskih sati trajanja edukacije te popis predavača, odnosno voditelja uključenih u realizaciju programa

– program mora sadržavati najmanje deset školskih sati iz područja tehničke regulative i

– predavači uključeni u realizaciju programa moraju biti osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra, odnosno magistra inženjera ili stručni naziv stručni specijalist inženjer.

(2) Predavači uključeni u realizaciju programa u dijelu tehničke regulative, osim uvjeta iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, moraju trajno raditi na izradi, primjeni ili provedbi tehničke regulative uključene u program.

Obveze nositelja programa stručnog usavršavanja i organizatora

Članak 10.

(1) Nositelj programa obvezan je u provedbi programa:

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa edukaciju

– voditi evidenciju provedenih edukacija stručnog usavršavanja

– u roku od 8 dana po završetku pojedine edukacije registrirati stručno usavršavanje svakog polaznika edukacije u Registar i

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa i drugim obvezama nositelja programa koje ima u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Nositelj programa dužan je polaznicima stručnog usavršavanja učiniti dostupnim program edukacije koji osobito sadrži:

– raspored edukacije, mjesto održavanja, broj školskih sati i popis predavača, odnosno voditelja s njihovim životopisima

– edukacijske materijale ovisno o sadržaju edukacije.

(3) Nositelj programa dužan je utvrditi i učiniti dostupnim na prikladan način pisana pravila o načinu provedbe programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i dobivenom suglasnosti na program.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se odnose i na organizatora stručnog i/ili znanstveno-stručnog skupa iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Isprava o završenom stručnom usavršavanju

Članak 11.

Nositelj programa, odnosno organizator dužan je obvezniku stručnog usavršavanja koji je pohađao edukaciju iz članka 4. ovoga Pravilnika izdati ispravu o pohađanju edukacije koja, između ostalog, sadrži:

– naziv nositelja programa stručnog usavršavanja, odnosno organizatora

– ime, prezime i OIB polaznika

– naziv i datum održavanja edukacije koju je osoba pohađala

– vrijednost edukacije izraženu u školskim satima u stručnom području i odvojeno u području tehničke regulative

– broj isprave i datum izdavanja i

– potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat nositelja programa stručnog usavršavanja, odnosno organizatora.

Neobvezni programi

Članak 12.

Pripremni programi za polaganje stručnih ispita u organizaciji strukovnih udruga i drugih organizatora ne smatraju se programima stručnog usavršavanja, za njih se ne izdaje suglasnost, ne stječu se školski sati propisani ovim Pravilnikom za stručno usavršavanje i nisu obvezni.

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Dobivene suglasnosti na programe stručnog usavršavanja

Članak 13.

Suglasnosti na program stručnog usavršavanja dobivene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika su važeće do 31. prosinca 2021. godine.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-04/1

Urbroj: 531-01-19-1

Zagreb, 28. travnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.