Pravilnik o dopuni Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

NN 55/2020 (8.5.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Ministarstvo poljoprivrede

1102

Na temelju članka 5. i članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013, 148/2013, 115/2018) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU LOVACA ZA PRVI PREGLED ODSTRIJELJENE DIVLJAČI NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište (»Narodne novine«, broj 102/2014) iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: epidemija COVID-19) i proglašenja epidemije, za sve iskaznice kojima je rok istekao, rok važenja iskaznica propisan člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika produžuje se za 6 mjeseci od dana proglašenja prestanka epidemije COVID-19.

Omogućuje se osposobljenim osobama određene radnje koje su dužne poduzeti u rokovima propisanim ovim Pravilnikom, kao što su podnošenje zahtjeva za izdavanje iskaznica, dostavljanje dokaza o stručnoj spremi, završenom tečaju obnove znanja i slično poduzeti najkasnije pet mjeseci od dana proglašenja prestanka epidemije COVID-19.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/45
Urbroj: 525-10/0557-20-1
Zagreb, 24. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.