Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

NN 55/2020 (8.5.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1105

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj: 1/13, 41/19 i 127/19) u članku 17. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 1. i 2. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, odnosno ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.«

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 1. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita prijavljeni ispiti mogu se odjaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.«

Članak 3.

U članku 20. iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(7) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 7. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita obveznici plaćanja novčane naknade dužni su uplatiti novčanu naknadu najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.«

Članak 4.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, s ciljem zaštite života i zdravlja učenika, nadzor provedbe državne mature iznimno je moguće, odlukom ravnatelja Centra, urediti drugačije u odnosu na članak 25., 26., 27., 28. i 29. ovog Pravilnika.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se prema uputama epidemiološke struke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i objavljuje se u »Narodnim novinama«.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-09/00154
Urbroj: 533-08-20-0004
Zagreb, 8. svibnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.