Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Grad Požega

1113

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 36. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18., 7/18. – pročišćeni tekst, 11/18., 12/19. i 2/20), Gradsko vijeće Grada Požege, na 22. sjednici, održanoj 23. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA POŽEGE

Članak 1.

Ovom Odlukom o mijenja Odluka o porezima Grada Požege (»Narodne novine« broj 68/17. i 2/18. i Službene novine Grada Požege, broj: 11/17. i 17/17. – u nastavku teksta: Odluka).

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. Odluke, stopa od: »10%«, zamjenjuje se stopom od: »7%«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. Odluke, stopa od: »3%« zamjenjuje se stopom od: »1%«.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Grada Požege, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege, osim odredbi o prirezu na dohodak koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«. Odredba o izmjeni poreza na potrošnju primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/17-01/1

Urbroj: 2177/01-02/01-20-12

Požega, 23. travnja 2020.

Predsjednik
prof. dr. sc. Željko Glavić, v. r.