Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

NN 56/2020 (13.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

1125

Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, br. 40/14 i 66/15) u članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zgrada iz stavka 1. ovoga članka mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 15. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Usluge smještaja u obiteljskom domu pružaju se u obiteljskoj kući gdje živi predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji.

(2) Obiteljska kuća mora imati dovoljan broj spavaonica za sve korisnike i članove obitelji predstavnika obiteljskog doma, a koje su dovoljno velike da osiguravaju adekvatan prostor korisnicima u svrhu njihove sigurnosti, privatnosti i udobnosti.«

Članak 4.

U članku 19. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Obiteljska kuća u kojoj se pružaju usluge organiziranog stanovanja i usluge u obiteljskom domu mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima.«

Članak 5.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Pružatelj usluga može imati ustrojstvene jedinice ovisno o vrsti, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnog broja izvršitelja za njihovo obavljanje koji se uređuju općim aktom.

(2) Ustrojavanje ustrojstvenih jedinica moguće je ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije ustrojstvene jedinice.

(3) Ustrojstvene jedinice u ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska u kojima su zaposleni stručni i drugi radnici u neposrednom radu s korisnicima ustrojavaju se kao:

– odjeli, za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti, s najmanje 9 izvršitelja, uključujući i voditelja

– stručne cjeline, ustrojavaju se unutar ustrojstvene jedinice iz podstavka 1. ovoga stavka za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga odjela, s najmanje 5 izvršitelja, uključujući i voditelja.

(4) Ustrojstvene jedinice u ustanovi iz stavka 3. ovoga članka u kojima su zaposleni pomoćno-tehnički radnici ustrojavaju se kao:

– ustrojbene jedinice za obavljanje poslova većeg opsega, s najmanje 12 izvršitelja, uključujući i voditelja

– odsjeci, ustrojavaju se unutar ustrojbene jedinice iz podstavka 1. ovoga stavka za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga određene ustrojbene jedinice, s najmanje 5 izvršitelja, uključujući voditelja.

(5) Ustrojstvene jedinice u ustanovi iz stavka 3. ovoga članka u kojima su zaposleni financijsko-računovodstveni i administrativni radnici ustrojavaju se kao odjeli, s najmanje 5 izvršitelja, uključujući i voditelja.

(6) Radom ustrojstvene jedinice rukovodi voditelj koji ujedno obavlja i poslove radnog mjesta s kojeg je imenovan voditeljem.

(7) Ako ravnatelj ili osoba ovlaštena za zastupanje pružatelja usluge ne imenuje voditelja odjela ili ustrojbene jedinice, obavljanje poslova pod neposrednim je rukovođenjem ravnatelja ili druge osobe ovlaštene za zastupanje pružatelja usluge.

(8) Ako ravnatelj ili osoba ovlaštena za zastupanje pružatelja usluge ne imenuje voditelja stručne cjeline ili odsjeka, obavljanje poslova pod neposrednim je rukovođenjem voditelja odjela, odnosno ustrojbene jedinice.

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. iza riječi: »Pravilnikom« briše se točka i dodaju riječi: »sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Član obitelji koji pruža usluge u obiteljskom domu bez ugovora u radu ne može pružati usluge duže od 48 sati tjedno.«

Članak 7.

U članku 59. stavku 1. iza riječi: »vremenu« briše se točka i dodaju riječi: »sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Član obitelji iz stavka 2. ovoga članka ne može obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka duže od 48 sati tjedno.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.

U članku 79. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odgajatelj iz stavka 1. podstavka 4. dužan je svakih pet godina obnavljati izobrazbu za rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom.«

Članak 9.

U članku 80. iza riječi: »smještaja« dodaju se riječi: »i organiziranog stanovanja«.

Članak 10.

U članku 86. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Stambena cjelina u kojoj se pruža socijalna usluga organiziranog stanovanja mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju i dobi korisnika: kuhinju s prostorom za blagovanje, pripremu i skladištenje hrane, prostorom za dnevni boravak i nesmetane susrete i druženje roditelja i djeteta, te spavaonice i prostorije za održavanje osobne higijene.«

Članak 11.

U članku 147. stavku 2. iza riječi: »provodi« dodaju se riječi: »viši asistent u organiziranom stanovanju ili«.

Članak 12.

U članku 159. stavku 1. podstavku 14. iza riječi: »pedagogije« dodaje se zarez i riječi: »socijalnog rada, psihologije«.

U podstavku 15. iza riječi: »logopedije« dodaju se riječi: »ili ima odgovarajuće vještine, znanja i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika«.

U podstavku 25. iza riječi: »njegu« dodaju se riječi: »ili osposobljavanje za poslove asistenta u organiziranom stanovanju«.

Iza podstavka 24. dodaje se novi podstavak 25. koji glasi:

» – viši asistent u organiziranom stanovanju – srednjoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu ili osposobljavanje za poslove asistenta u organiziranom obrazovanju«.

Dosadašnji podstavci 25. i 26. postaju podstavci 26. i 27.

Članak 13.

U članku 171. stavku 2. podstavku 4. iza riječi: »točka 1.« dodaju se riječi. »i 2.«.

Članak 14.

U članku 175. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Fizikalna terapija za korisnike smještaja u obiteljskom domu osigurava se ako ju nije moguće osigurati u zdravstvenoj ustanovi.«.

Članak 15.

U članku 177. stavku 3. iza riječi: »terapeut« briše se točka i dodaju riječi: »ili stručni suradnik terapeut u obiteljskom domu.«.

Članak 16.

U članku 194. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – stručni suradnik terapeut u obiteljskom domu – srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja«.

Dosadašnji podstavci 3. – 8. postaju podstavci 4. – 9.

Članak 17.

U članku 249. stavku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može biti imenovana i osoba odgovarajuće struke potrebne za utvrđivanje uvjeta zaštite na radu, tehničkih, građevinskih, higijenskih i drugih uvjeta utvrđenih ovima Pravilnikom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 18.

U prilogu 1. Katalogu socijalnih usluga točka 1.3.1. mijenja se i glasi:

1.3.1.Smještaj u obiteljskom domu (0-3)Briga o zdravlju0,2 na 10 korisnika
Njega3,5 na 10 korisnika
Odgoj
Skrb tijekom noći
Socijalni rad0,2 na 10 korisnika
Psihološka podrška0,2 na 10 korisnika


Točka 1.3.2. mijenja se i glasi:

1.3.2.Smještaj u
obiteljskom domu
(3-7)
Briga o zdravlju0,2 na 10 korisnika
Odgoj3,5 na 10 korisnika
Skrb tijekom noći
Socijalni rad0,2 na 10 korisnika
Psihološka podrška0,2 na 10 korisnika


Iza točke 1.3.2. dodaje se točka 1.3.3. koja glasi:

1.3.3.Smještaj u obiteljskom domu (7-21)Briga o zdravlju0,2 na 10 korisnika
Odgoj3,5 na 10 korisnika
Skrb tijekom noći
Socijalni rad0,2 na 10 korisnika
Psihološka podrška0,2 na 10 korisnika


Članak 19.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga naziv vrste usluge 1.8.1. mijenja se i glasi: »Individualno savjetovanje i pomaganje bioloških ili udomiteljskih obitelji kod pružatelja usluge«.

Članak 20.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4. i 1.8.5. riječ: »Savjetovanje« zamjenjuje se riječima: »Individualno savjetovanje«, a iza riječi: »obiteljima« dodaju se riječi: »kod pružatelja usluge«.

Članak 21.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 1.8.5. dodaje se novi retci i tekst koji glasi:

1.8.6.Individualno savjetovanje i pomaganje u domu korisnika uslugeSocijalni rad1 izvršitelj na 660 usluga godišnje
1.8.7.Individualno savjetovanje i pomaganje u domu korisnika uslugePsihološka podrška1 izvršitelj na 660 usluga godišnje
1.8.8.Grupno savjetovanje i pomaganje kod
pružatelja usluga
Socijalni rad1 izvršitelj na 880 usluga godišnje
1.8.9.Grupno savjetovanje i pomaganje kod
pružatelja usluga
Psihološka podrška1 izvršitelj na 880 usluga godišnje


Članak 22.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 2.1. dodaje se novi retci i tekst koji glasi:

2.2.Organizirano stanovanjeBriga o zdravlju i njega0,30 izvršitelj na 8 korisnika
Socijalni rad0,2 izvršitelja na 8 korisnika
Psihološka podrška i pomoć u svakodnevnim aktivnostima0,3 izvršitelj na 8 korisnika


Članak 23.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 3.5.1., 3.5.2. i 3.5.3. riječ: »Savjetovanje« zamjenjuje se riječima: »Individualno savjetovanje«, a iza riječi: »skrbi« dodaju se riječi: »kod pružatelja usluge«.

Članak 24.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 3.5.4., 3.5.5. i 3.5.6. riječ: »Savjetovanje« zamjenjuje se riječima: »Individualno savjetovanje«, a iza riječi: »udomitelja« dodaju se riječi: »kod pružatelja usluge«.

Članak 25.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 3.5.6. dodaje se novi retci i tekst koji glasi:

3.5.7.Savjetovanje i pomaganje u domu korisnika uslugeSocijalni rad1 izvršitelj na 660 usluga godišnje
3.5.8.Savjetovanje i pomaganje u domu korisnika uslugePsihološka podrška1 izvršitelj na 660 usluga godišnje
3.5.9.Savjetovanje i pomaganje u domu korisnika uslugeSocijalnopedagoška podrška1 izvršitelj na 660 usluga godišnje
3.5.10.Grupno savjetovanje i pomaganje kod pružatelja uslugaSocijalni rad1 izvršitelj na 880 usluga godišnje
3.5.11.Grupno savjetovanje i pomaganje kod pružatelja uslugaPsihološka podrška1 izvršitelj na 880 usluga godišnje
3.5.12.Grupno savjetovanje i pomaganje kod pružatelja uslugaSocijalnopedagoška podrška1 izvršitelj na 880 usluga godišnjeČlanak 26.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.12.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.12.1.2.Smještaj u obiteljskom domuNjega – samo za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi druge osobe6 izvršitelja na 20 korisnika
Njega i briga o zdravlju – za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi i korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju4 na 20 korisnika
Njega – samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju i skrb tijekom noći
Pratnja i nošenje
Skrb tijekom noći
briga o zdravlju0,2 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Socijalna rehabilitacija1 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,5 na 20 korisnika


Članak 27.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.13.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.13.1.2.Smještaj u obiteljskom domuNjega3 na 20 korisnika
briga o zdravlju1,2 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Psihološka podrška0,2 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,2 na 20 korisnika
Radna terapija0,2 na 20 korisnika
Radne aktivnosti0,3 na 20 korisnika


Članak 28.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.14.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.14.1.2.Smještaj u obiteljskom domuNjega – samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju4 na 20 korisnika
Skrb tijekom noći
Briga o zdravlju0,4 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Radne aktivnosti1 na 20 korisnika
Socijalna rehabilitacija0,5 na 20 korisnika


Članak 29.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.15.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.15.1.2.Smještaj u obiteljskom domuNjega – samo za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi druge osobe7 na 20 korisnika
Njega i briga o zdravlju - za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi i korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju4 na 20 korisnika
Njega – samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
Skrb tijekom noći
Briga o zdravlju1,5 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,5 na 20 korisnika
Radne aktivnosti1 na 20 korisnika
Socijalna rehabilitacija0,3 na 20 korisnika


Članak 30.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.16.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.16.1.2.SmještajNjega – samo za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi druge osobe7 na 20 korisnika
Njega i briga o zdravlju – za korisnike potpuno ovisne o pomoći i njezi i korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju4 na 20 korisnika
Njega – samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
Skrb tijekom noći
Briga o zdravlju1,5 na 20 korisnika
Socijalna rehabilitacija0,3 na 20 korisnika
Socijalni rad0,3 na 20 korisnika
Radna terapija0,5 na 20 korisnika
Radne aktivnosti0,5 na 20 korisnika


Članak 31.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 4.17.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

4.17.1.2.Smještaj u obiteljskom domuSocijalni rad0,2 na 20 korisnika
Socijalna rehabilitacija1,3 na 20 korisnika
Radne aktivnosti
Tiflotehnička obuka1 na 20 korisnika
Vježbe orijentacije i
kretanja u prostoru
1 na 20 korisnika
Vježbe vida (samo za slabovidne)1 na 20 korisnika
Vježbe svakodnevnih
vještina (samo za slijepe)
0,4 na 20 korisnika
Obuka za brajicu
(samo za slijepe)
0,4 na 20 korisnika
Psihološka podrška0,2 na 20 korisnika
Skrb tijekom noći4 na 20 korisnika
Njega – samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju


Članak 32.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 4.19.7. dodaje se točka 4.19.7.a koja glasi:

4.19.7.aSocijalni rad1 izvršitelj za 1100 usluga godišnje


Članak 33.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 4.19.15. dodaje se točka 4.19.15.a koja glasi:

4.19.15.aSocijalni rad1 izvršitelj za 1650 usluga godišnje


Članak 34.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 4.19.23. dodaje se točka 4.19.23.a koja glasi:

4.19.23.aSocijalni rad1 izvršitelj za 1650 usluga godišnje


Članak 35.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 5.1.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

5.1.2.Smještaj u obiteljskom domuBriga o zdravlju1 na 20 korisnika
Njega0,5 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,1 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti0,2 na 20 korisnika


Članak 36.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 5.2.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

5.2.2.Smještaj u obiteljskom domuBriga o zdravlju1,2 na 20 korisnika
Njega2 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,2 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti0,2 na 20 korisnika


Članak 37.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 5.3.2. Smještaj u obiteljskom domu zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

5.3.2.Smještaj u obiteljskom domuBriga o zdravlju1,4 na 20 korisnika
Njega2,6 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,4 na 20 korisnika
Socijalni rad0,14 na 20 korisnika
Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti0,2 na 20 korisnika


Članak 38.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza točke 5.4.1. Smještaj dodaje se točka 5.4.2. Smještaj u obiteljskom domu sa retcima i tekstom koji glasi:

5.4.2.Smještaj u obiteljskom domuBriga o zdravlju5 na 20 korisnika
Njega8 na 20 korisnika
Fizikalna terapija0,5 na 20 korisnika
Socijalni rad0,2 na 20 korisnika
Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti0,3 na 20 korisnika


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Pružatelji socijalnih usluga obvezni su uskladiti se s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/1
Urbroj: 519-04-3-2/1-20-9
Zagreb, 6. svibnja 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.