Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

NN 56/2020 (13.5.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1128

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (»Narodne novine« broj 129/07, 103/15 i 23/17) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/20/EU оd 6. veljače 2014. o utvrđivanju klasa Unije za osnovni i certificirani sjemenski krumpir te uvjeta i oznaka koji se na te klase primjenjuju (Tekst značajan za EGP) (SL L 38, 7. 2. 2014.);

– Provedbena direktiva Komisije 2014/21/EU оd 6. veljače 2014. utvrđivanju najmanjih uvjeta i klasa Unije za predosnovni sjemenski krumpir (SL L 38, 7. 2. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječima »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 3.

Dosadašnji Dodatci 1. i 2. zamjenjuju se novim Dodatcima 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

U Dodatku 4. tekst pod nazivom Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir mijenja se i glasi:

»1) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase PBTC su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– biljke koje ne pripadaju sorti ili biljke druge sorte ne smiju biti prisutne u usjevima;

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se mikropropagacijom;

– biljke, uključujući gomolje, proizvode se u zaštićenom objektu i u supstratu za uzgoj koji je slobodan od štetnih organizama;

– gomolji se ne razmnožavaju nakon prve generacije;

– biljke moraju ispunjavati pragove za prisutnost reguliranih ne karantenskih štetnih organizama (RNQP) ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni
uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PBTC
Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]0 %


RNQP-i ili simptomi koje oni
uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PBTC
Simptomi virusne infekcije0 %


b) u partijama se ne smije nalaziti sjemenski krumpir na koji se odnosi bilo koja od sljedećih podtočaka:

– sjemenski krumpir zahvaćen truleži;

– sjemenski krumpir zaražen običnom kraštavošću;

– sjemenski krumpir koji je prekomjerno smežuran zbog isušenosti;

– sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje;

– partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni
uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PBTC (maseni udio)
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
Bijela noga koju uzrokuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]0 %
Prašna krastavost koju uzrokuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]0 %2) Uvjeti za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PB su sljedeći:

a) uvjeti za usjeve sjemenskog krumpira:

– broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %;

– biljke moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi
koje oni uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir klase Unije PB
Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,1 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]0 %


RNQP-i ili simptomi koje oni
uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PB
Simptomi virusnih infekcija0,5 %


b) tolerancije koje se primjenjuju za partije s obzirom na sljedeće nečistoće, nedostatke i bolesti:

– sjemenski krumpir koji je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne premašuje 0,2 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir koji je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

– gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 0,5 % masenog udjela;

– sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

– prisutnost tla i stranih tvari ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

– partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati pragove za prisutnost RNQP-a ili simptoma koje uzrokuje predmetni RNQP kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni
uzrokuju
Prag za prisutnost RNQP-a na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira klase Unije PB (maseni udio)
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %
Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 %– ukupni postotak sjemenskog krumpira obuhvaćen tolerancijama u podstavcima od 1. do 4. i podstavku 6. ne premašuje 6,0 % masenog udjela.«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-01/22
Urbroj: 525-7/1272-20-13

Zagreb, 22. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

1) Predosnovno sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) potječe od matičnih biljaka koje nisu zaražene sljedećim štetnim organizmima:

Pectobacterium spp.,

Dickeya spp.,

Candidatus Liberibacter solanacearum,

Candidatus Phytoplasma solani,

– viroid vretenastog gomolja krumpira,

– virus uvijenosti lista krumpira,

– virus krumpira A,

– virus krumpira M,

– virus krumpira S,

– virus krumpira X i

– virus krumpira Y;

b) broj uzgajanih biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne premašuje 0,01 %;

c) najveći broj generacija u polju iznosi četiri;

d) regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) ili simptomi koje uzrokuju odgovarajući regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) na predosnovnom sjemenskom krumpiru ne smiju biti prisutni iznad postotnog praga navedenog u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag za prisutnost RNQP na uzgajanim biljkama za predosnovni sjemenski krumpir
Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,1 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]0 %RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag za prisutnost RNQP na izravnom potomstvu predosnovnog sjemenskog krumpira
Simptomi virusnih infekcija0,5 % «


e) Ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočaka b) i d) provjerava se stručnim nadzorom. U slučaju sumnje ti pregledi nadopunjuju se ispitivanjima koja se provode na listovima.

Ako se upotrebljava postupak mikropropagacije, ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočke a) utvrđuje se testiranjem matične biljke ili testiranjem matične biljke pod službenim nadzorom.

Ako se upotrebljava postupak klonske selekcije, ispunjavanje zahtjeva iz točke 1. podtočke a) utvrđuje se testiranjem klonskog materijala ili testiranjem klonskog materijala pod službenim nadzorom.

2. Ako je riječ o osnovnom sjemenskom krumpiru, broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,1 %, a u izravnom potomstvu zajedno ne smiju premašivati 0,25 %;

3. Ako je riječ o certificiranom sjemenskom krumpiru, broj biljaka koje ne pripadaju sorti i broj biljaka druge sorte zajedno ne smiju premašivati 0,5 %, a u izravnom potomstvu zajedno ne smiju premašivati 0,5 %;

4. Sjemenski krumpir mora ispunjavati zahtjeve za prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) ili bolesti koje uzrokuju RNQP-i te za odgovarajuće kategorije kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag u uzgajanim biljkama za osnovni sjemenski krumpirPrag u uzgajanim biljkama za certificirani sjemenski krumpir
Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])1,0 %4,0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

0,8 %6,0 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]0 %0 %


RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag u izravnom potomstvu osnovnog sjemenskog krumpiraPrag u izravnom potomstvu certificiranog sjemenskog krumpira
Simptomi virusnih infekcija4,0 %10,0 %


5. Najveći broj generacija osnovnog sjemenskog krumpira je tri, a kombiniranih generacija predosnovnog sjemenskog krumpira u polju i osnovnog sjemenskog krumpira je sedam.

Najveći broj generacija certificiranog sjemenskog krumpira je dva.

Ako na certifikatu o sjemenu na pakiranju nije navedena generacija umnažanja, smatra se da krumpir pripada najvišoj dopuštenoj generaciji u odgovarajućoj kategoriji.

DODATAK 2.

1) Predosnovno sjeme krumpira mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašivati 1,0 % masenog udjela (1 kg/100 kg);

b) gomolji koje je zahvatila trulež, osim prstenaste truleži ili smeđe truleži, ne smiju premašivati 0,2 % masenog udjela;

c) gomolji s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne smiju premašivati 3,0 % masenog udjela;

d) gomolji koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine površine ne smiju premašivati 5,0 % masenog udjela;

e) gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzrokovala srebrolikost kore ne smije biti više od 0,5 % masenog udjela;

f) partije predosnovnog sjemenskog krumpira moraju ispunjavati zahtjeve za prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) ili bolesti koje uzrokuju ti regulirani nekarantenski štetni organizmi (RNQP) kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag za prisutnost RNQP na partijama predosnovnog sjemenskog krumpira
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %
Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 %


g) ukupna dopuštena odstupanja iz podtočaka b) do f) ne smiju premašivati 6,0 % masenog udjela.

2) Za sjemenski krumpir dopuštene su sljedeće tolerance za nečistoće, nedostatke i RNQP-e ili simptome koje uzrokuju RNQP-i:

1. prisutnost tla i stranih tvari ne smije premašivati 1,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 2,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir;

2. suha i mokra trulež zajedno, osim ako ih uzrokuju štetni organizmi Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ili Ralstonia solanacearum ne smiju premašivati 0,5 % masenog udjela, od čega je 0,2 % masenog udjela mokra trulež;

3. sjemenski krumpir s vanjskim nedostacima, uključujući izobličene ili oštećene gomolje, ne premašuje 3,0 % masenog udjela;

4. gomolji sjemenskog krumpira koje je zahvatila obična krastavost na više od jedne trećine njihove površine ne premašuje 5,0 % masenog udjela;

5. gomolji smežurani zbog prevelike isušenosti ili isušenosti koju je prouzročila srebrolikost kore ne premašuje 1,0 % masenog udjela;

6. RNQP-i ili simptomi koje uzrokuju RNQP-i na partijama sjemenskog krumpira:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuPrag za prisutnost RNQP-a na osnovnom sjemenskom krumpiru (maseni udio)Prag za prisutnost RNQP-a na certificiranom sjemenskom krumpiru (maseni udio)
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.0 %0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %0 %
Bijela noga koja zahvaća više od 10% površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]5,0 %5,0 %
Prašna krastavost koja zahvaća više od 10% površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]3,0 %3,0 %


7. ukupna tolerancija navedena u podtočkama od 2. do 6. ne premašuje 6,0 % masenog udjela za osnovni sjemenski krumpir i 8,0 % masenog udjela za certificirani sjemenski krumpir.