Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1130

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA OTOK BRAČ NA PODRUČJU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije klasa: 500-01/20-01/12, urbroj: 2158/1-03/34-20-86 od 8. svibnja 2020. godine uvodi se nužna epidemiološka mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području otoka Brača, u trajanju od 14 dana.

Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smislu ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (»Narodne novine« broj 144/12 i 158/13).

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c. izvješćivanje javnosti,

d. stanovnike kojima je potrebna hitna medicinska skrb,

e. slučajeve vezane uz vitalne obiteljske razloge, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština,

f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

– fizičkog distanciranja

– zabrane zadržavanja na javnim prostorima

– posjedovanja valjane propusnice izdane kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnica:

– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,

– za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i

– za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.

Propusnice se mogu izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se izdaju.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ove točke, koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti izdati e-Propusnicu, dužne su zaprimljeni zahtjev za izdavanje e-Propusnice dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (elektroničkom poštom ili drugim dostupnim kanalima). Ako je zahtjev opravdan, Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati e-Propusnicu.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-73
Zagreb, 9. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.