Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1133

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 32/20 i 48/20) u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Hrvatskim državljanima omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u inozemstvo uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Kada postoje poslovni razlozi ili drugi gospodarski interes, osobe iz stavka 3. ove točke mogu ući u Republiku Hrvatsku uz pridržavanje općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«

II.

U točki II. stavku 2. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

» – osobe koji putuju zbog neodgodivih osobnih razloga.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobe iz stavka 1. ove točke granicu Republike Hrvatske mogu prelaziti uz pridržavanje općih i posebnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-74
Zagreb, 9. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.