Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1134

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODVIJANJU I NAČINU ORGANIZACIJE JAVNOG PROMETA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20) točka I. mijenja se i glasi:

»S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, obustavlja:

– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

– javni međunarodni prijevoz osoba u željezničkom prometu.«

II.

U točki II. iza riječi: »prigradskog prometa« dodaju se riječi »te javnog linijskog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu i javnog međugradskog prijevoza osoba u željezničkom prometu«.

III.

U točki IV. iza riječi: »prigradskom prometu« dodaju se riječi »te javnom linijskom prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu i javnom međugradskom prijevozu osoba u željezničkom prometu«.

IV.

U točki V. iza riječi: »zdravstvo« zarez i riječi: samo za potrebe javnog gradskog i prigradskog prometa« brišu se.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvođenu izvanrednog međugradskog prometa (»Narodne novine« broj 37/20).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-77
Zagreb, 10. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.