Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 56/2020 (13.5.2020.), Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

1136

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su 5. svibnja 2020. godine

DODATAK III. KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Vlade Republike Hrvatske i sindikata: Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zaključen 26. ožujka 2018. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 29/18), da je 25. ožujka 2019. zaključen Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 35/19), da je 31. srpnja 2019. zaključena Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 78/19) te da je 27. rujna 2019. zaključen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 92/19).

Članak 2.

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 29/18, 35/19, 78/19 i 92/19, u daljnjem tekstu: Ugovor) u članku 49. iza stavka 12. dodaju se stavci 13., 14. i 15. koji glase:

»Za svaki odrađeni sat u prekovremenom radu, radniku se u postotku od osnovne plaće isplaćuje dodatak s osnova posebnih uvjeta rada sukladno članku 55. ovoga Ugovora, dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi sukladno članku 57. odnosno članku 58. ovoga Ugovora te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti određeno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Uvećanja, odnosno dodatci na plaću utvrđeni sukladno stavku 13. ovoga članka obračunavaju se na osnovnu plaću tako da se ista zbrajaju.«

Način izračuna jednoga sata prekovremenog rada nalazi se u Prilogu ovoga Dodatka III. i čini njegov sastavni dio.«

Članak 3.

Smatra se da je Dodatak III. zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 4.

Ovaj Dodatak III. primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine do isteka primjene Ugovora.

Članak 5.

Ovaj Dodatak III. sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom Sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Brankica Grgurić, v. r.

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Stjepan Topolnjak, v. r.


PRILOG

NAČIN IZRAČUNA JEDNOG SATA PREKOVREMENOG RADA

Način izračuna iz ovoga Priloga prikazuje primjer izračuna vrijednosti jednoga sata prekovremenog rada subotom noću za radnika koji je dr. med. ima dodatak na uvjete rada 19 % te akademski stupanj dr. sc.

I. OSNOVNA PLAĆA

Osnovica za izračun plaće x koeficijent složenosti poslova radnog mjesta + 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža = osnovna plaća

II. VRIJEDNOST SATA

Osnovna plaća dijeli se s brojem sati u mjesecu koji se dobiju množenjem dana u mjesecu bez subota i nedjelja s 8;

III. DODACI I UVEĆANJA NA OSNOVNU PLAĆU

Svi dodaci i uvećanja obračunavaju se na vrijednost sata

+ 50 % za prekovremeni rad (vrijednost sata x 0,50)

+ 25 % za rad subotom (vrijednost sata x 0,25)

+ 40 % za rad noću (vrijednost sata x 0,40)

+ 16 % zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi (vrijednost sata x 0,16)

+ 19 % za posebne uvjete rada (vrijednost sata x 0,19)

+15 % za akademski stupanj dr. sc. (vrijednost sata x 0,15)