Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Grad Belišće

1137

Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 31. hitnoj (telefonskoj) sjednici održanoj 3. 4. 2020. godine temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), članka 26. Statuta Grada Belišća (»Službeni glasnik« Grada Belišća br. 8/II/01) i članka 46. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Belišća (»Službeni glasnik« Grada Belišća br. 8/II/01), donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom se mijenja članak 6. Odluke o gradskim porezima donesene 30. 6. 2017. godine na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Belišća i sada glasi:

»Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 % na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Belišća.«

Članak 2.

U ostalim odredbama Odluka o gradskim porezima ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se Službenom glasniku Grada Belišća i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/20-04/02

Urbroj: 2185/05-20-1

Belišće, 3. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag. ing. comp., v. r.