Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

NN 57/2020 (15.5.2020.), Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1141

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, za potrebe provedbe natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčene otkupne cijene.

(2) Kvote iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju priključnu snagu iskazanu u kilovatima (kW) proizvodnih postrojenja i proizvodnih jedinica za koje se mogu sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, kao i supsidijarnim propisima.

(2) Pojedinačni pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. godišnja kvota – dio kvote za koju operator tržišta električne energije najmanje jednom godišnje raspisuje i provodi natječaj za dodjelu tržišne premije i natječaj za poticanje zajamčene otkupne cijene za pojedine grupe proizvodnih postrojenja, dinamikom koja osigurava tržišno nadmetanje i predviđeni ulazak u sustav proizvodnog postrojenja

2. Ministarstvo – tijelo državne uprave nadležno za energetiku

3. operator tržišta električne energije – pravna osoba s javnim ovlastima, koja je odgovorna za organiziranje tržišta električne energije, s pravima i dužnostima određenim ovom Uredbom

4. program državne potpore – program državne potpore definiran zakonom kojim se uređuju državne potpore u području zaštite okoliša i energetike i koji se izrađuje u skladu s važećim pravilima o državnim potporama

5. ukupna kvota – ukupna priključna snaga svih grupa proizvodnih postrojenja za koje operator tržišta električne energije može raspisati poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, određena uzimajući u obzir važeća pravila o državnim potporama koje uređuju područje zaštite okoliša i energije, a koja doprinosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

Članak 3.

Kvote određene ovom Uredbom određene su uzimajući u obzir Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (»Narodne novine«, broj 25/20) i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, a u svrhu ispunjavanja ciljeva u području obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, na koje se Republika Hrvatska obvezala u provođenju okolišno održive energetske politike.

Članak 4.

(1) Ukupna kvota svih grupa proizvodnih postrojenja za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, koja doprinosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija iznosi 2.265.000 kW.

(2) Ukupna kvota raspoređena za pojedine grupe proizvodnih postrojenja za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija iznosi:

Grupe proizvodnih postrojenjaKlasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o primarnom izvoru energije i instaliranoj snazi

kvota

(kW)

a.2Sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW210.000
a.3Sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW240.000
a.4Sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 MW625.000
b.1Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW4.000
b.2Hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW10.000
b.3Hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW10.000
c.4Vjetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW1.050.000
d.2Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW6.000
d.3Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW20.000
d.4Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW do 5 MW15.000
e.2Geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW20.000
f.2Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW15.000
f.3Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW30.000
Inovativne tehnologije, sukladno klasifikaciji proizvodnih postrojenja iz energetskog odobrenja, a koje su dobile potporu za razvoj u okviru Europske unije10.000Članak 5.

(1) Operator tržišta električne energije izrađuje, sukladno važećim pravilima o državnim potporama, Programe državnih potpora za sustav proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije i dostavlja ih na odobrenje Ministarstvu i Ministarstvu financija, te Europskoj komisiji za programe koje ona odobrava.

(2) Programima iz stavka 1. ovoga članka određuje se godišnja kvota za pojedine grupe proizvodnih postrojenja za koje se raspisuje natječaj za dodjelu tržišne premije i natječaj za poticanje zajamčene otkupne cijene.

(3) Operator tržišta električne energije, uz suglasnost Ministarstva, može napraviti preraspodjelu preostale kvote određene za pojedinu godinu i to po pojedinim grupama proizvodnih postrojenja, kako bi se mogli sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom u okviru raspoloživih sredstava određenih Programom.

(4) Preostala kvota iz stavka 3. ovoga članka za koju operator tržišta električne energije ne uspije sklopiti ugovore o tržišnoj premiji i ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, u okviru raspoloživih sredstava određenih Programom, prenosi se u narednu godinu do završne godine Programa.

Članak 6.

Operator tržišta električne energije provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije, odnosno javni natječaj za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom na način da najmanje jednom godišnje raspisuje natječaj u kojem određuje godišnju kvotu za pojedine grupe proizvodnih postrojenja.

Članak 7.

Operator tržišta električne energije dužan je objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda sa svim uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju, uključivo maksimalne referentne vrijednosti i / ili zajamčenu otkupnu cijenu za pojedine grupe proizvodnih postrojenja i kvote iz članka 4. ove Uredbe, u kojem osim minimalnih uvjeta određenih uredbom kojom se uređuje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, trebaju biti definirani i kriteriji vremenskih projekcija ulaska u trajni pogon i početak isplate poticaja za neto isporučenu električnu energiju iz proizvodnih postrojenja dobitnika natječaja.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/15

Urbroj: 50301-25/14-20-3

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.