Uredba o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

NN 57/2020 (15.5.2020.), Uredba o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1143

Na temelju članka 7. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 34/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Članak 1.

U Uredbi o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 55/11), iza članka 5. dodaju se naslov i članci 5.a i 5.b koji glase:

»Obračunska isprava

Članak 5.a

(1) Izvršitelj obrade podataka osigurava spajanje Sustava centraliziranog obračuna plaća na sustav korisničkog pretinca kao komponente sustava e-Građani u svrhu dostave digitalno potpisane obračunske isprave za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(2) Svako državno tijelo odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća osigurat će dostavu obračunske isprave u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(3) Za pristup obračunskim ispravama za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac korisnici se autentificiraju putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava vjerodajnicama »značajne« razine sigurnosti, a koje su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe na Listi prihvaćenih vjerodajnica označene sigurnosnom razinom »3«.

Članak 5.b

(1) Novi zaposlenici aktivirat će svoj Osobni korisnički pretinac u roku od 15 dana od dana početka rada u državnom tijelu, odnosno javnoj službi.

(2) Državno tijelo, odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća, dužno je omogućiti tehničke preduvjete za pristup zaposlenika Osobnom korisničkom pretincu.

(3) Ako zaposlenik ne može zaprimiti poruku u Osobni korisnički pretinac, ispisivat će mu se obračunska isprava za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka iz Sustava centraliziranog obračuna plaća nakon predaje zahtjeva za ispis obračunske isprave nadležnoj ustrojstvenoj jedinici unutar državnog tijela, odnosno javne službe iz Sustava centraliziranog obračuna plaća. Navedeni zahtjev vrijedi od datuma podnošenja zahtjeva do opoziva ili do omogućenog zaprimanja novih poruka u Osobni korisnički pretinac.«.

Članak 2.

U Prilogu 1. Sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, u točki 3. PODACI O RADNIM MJESTIMA, iza podtočke 3.24. dodaju se podtočke 3.24.1. i 3.24.2. koje glase:

»3.24.1. OBVEZA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

3.24.2. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA«.

U točki 4. PODACI O ZAPOSLENIMA, iza podtočke 4.2.33. dodaje se nova podtočka 4.2.34. koja glasi:

»4.2.34. DRŽAVNI ISPIT

4.2.34.1. POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT

4.2.34.1.1. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA ZA KOJU SE PRIZNAJE POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

4.2.34.2. OBVEZA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.1. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.2. ROK ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.3. DATUM POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.4. POLOŽEN/NIJE POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT«.

Dosadašnje podtočke 4.2.34. – 4.2.50. postaju podtočke 4.2.35. – 4.2.51.

Članak 3.

Svi zaposlenici koji nemaju aktiviran Osobni korisnički pretinac, a kojima se isplaćuje plaća, naknada ili drugi primici putem Sustava centraliziranog obračuna plaća, aktivirat će svoj Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/100

Urbroj: 50301-25/06-20-5

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.