Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

NN 57/2020 (15.5.2020.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1144

Na temelju članka 77. stavaka 2. i 6. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/13, 14/14, 52/18, 115/18 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Članak 1.

U Uredbi o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 31/14), članak 3. mijenja se i glasi:

»Visina minimalne godišnje naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: naknada) iz članka 1. ove Uredbe utvrđuje se za:

1. fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), asfalt i uljni škriljavci, radioaktivne rude

2. mineralne sirovine za industrijsku preradbu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, kremen, kremeni pijesak, drago kamenje, bentonitna, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, brom, jod, peloidi

3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, ciglarska glina

4. arhitektonsko-građevni kamen

5. mineralne sirovine kovina

6. građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, sve vrste soli (morska sol) i solnih voda, mineralne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za mineralne sirovine iz članka 3. točaka 1. – 5. ove Uredbe, sastoji se od sljedećih elemenata:

1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina

2. varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine.

(2) Ukupna naknada iz stavka 1. ovoga članka jednaka je zbroju elemenata naknade iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(3) Naknada za mineralne sirovine iz članka 3. točke 6. ove Uredbe, sastoji se samo od varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavcima 1. i 2. riječi: »stavaka 1. i 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 7. stavcima 1. – 4. riječi: »stavaka 1. i 2.« brišu se.

Članak 6.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlaštenik eksploatacijskog polja mineralnih sirovina dužan je zatražiti izuzeće od plaćanja fiksnog dijela naknade iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Uredbe najkasnije 30 dana prije kraja četvrtog kvartala i dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo, dokaznice za površinu odobrenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina koja nije predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka rudarski gospodarski subjekti se oslobađaju plaćanja varijabilnog dijela naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine za I., II. III. i IV. kvartal 2020. godine.«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/12

Urbroj: 50301-25/27-20-4

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.