Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1145

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

II.

Vlasnicima obiteljskih kuća, vlasnicima stanova i zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode iz točke I. ove Odluke u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove, financirat će se najamnina za zamjenski stan.

III.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se vlasnicima obiteljskih kuća, vlasnicima stanova i zaštićenim najmoprimcima iz točke II. ove Odluke ako vlasnik, odnosno zaštićeni najmoprimac, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, a o čemu će dati pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se vlasnicima obiteljskih kuća, vlasnicima stanova i zaštićenim najmoprimcima iz točke II. ove Odluke isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

IV.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se za zamjenski stan do maksimalno 35 m2 površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se za zamjenski stan u iznosu do maksimalno 70 kuna po metru kvadratnom sukladno površini iz stavka 2. ove točke.

V.

Financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava se:

– do obnove stana ili kuće iz točke II. ove Odluke, ili

– do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, ili

– do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske, ili

– do 1. rujna 2021. godine,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

VI.

Sredstva za financiranje najamnina za zamjenske stanove prihvatljiv su trošak koji će Vlada Republike Hrvatske aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske će, putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, podnijeti zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje financijske podrške državama članicama, državama pristupnicama ili regiji u slučaju velikih elementarnih nepogoda s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo jedne ili više regija u državi članici ili državi koja se prijavljuje za članstvo.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo državne imovine koje će donijeti uputu za provedbu ove Odluke.

Ministarstvo državne imovine će objaviti javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan.

Iznos sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i drugi bitni podaci za provedbu ove Odluke, javno će se objavljivati na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine.

Zadužuju se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a uz pomoć Ministarstva državne imovine, da pripreme zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije, te isti upute Europskoj komisiji, zajedno sa zahtjevom za isplatu predujma, najkasnije u roku od 12 tjedana od dana elementarne nepogode, odnosno potresa.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/212

Urbroj: 50301-26/09-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.