Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1150

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 183. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZMJENAMA NAKNADA U SUSTAVIMA GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I OTPADNIM GUMAMA

I.

U Odluci o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/15) u točki III. podtočke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. u članku 11. stavku 1. naknada iznosi:

– za uvezene i/ili proizvedene gume u iznosu od 1.067,00 kn/t

– za gume koje su sastavni dio uvezenih osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (guma i naplatak) i to za:

– osobne automobile – po gumi 6,79 kn

– kombi, dostavna vozila do 3,5 tona nosivosti i traktori – po gumi 9,70 kn

– kamione, autobuse i viljuškare – po gumi 63,05 kn

– građevinske radne strojeve – po gumi 174,60 kn

– zrakoplove i druge letjelice – po gumi 174,60 kn.

2. u članku 15. stavku 1. naknada iznosi:

– 350,00 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma

– 70,00 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu

– 1,00 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) i prijeđenom kilometru za prijevoz od mjesta ovlaštenog sakupljača (privremenog skladišta sakupljača) do mjesta oporabe (skladišta oporabitelja)«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/167

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.