Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN 57/2020 (15.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1155

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 22/20) u članku 1. stavku 2. iza točke 23. dodaju se točke 24., 25. i 26. koje glase:

»24. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/501 od 6. travnja 2020. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2020.

25. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/531 оd 16. travnja 2020. o odstupanju, za godinu zahtjeva 2020., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te uredbe u pogledu izravnih plaćanja

26. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/532 оd 16. travnja 2020. o odstupanju za 2020. od provedbenih uredaba (EU) br. 809/2014, (EU) br. 180/2014, (EU) br. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 i (EU) 2016/1240 u pogledu određenih administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se provode u okviru zajedničke poljoprivredne politike.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Datum dostave zahtjeva je datum kada je korisnik podnio zahtjev putem AGRONET-a, a ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 30. lipnja 2020. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 10. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 8.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 9.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se i korisnicima koji nemaju minimalnu isporuku iz stavka 1. ovoga članka, ali su registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavljaju mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, najkasnije 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 10.

U članku 54. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 11.

U članku 57. iza stavka 24. dodaje se stavak 25. koji glasi:

»(25) U slučaju promjene uvjeta, obveza ili iznosa potpore iz pojedine operacije ili podmjere tijekom obveznog razdoblja, sukladno članku 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013 korisnik može prekinuti s provedbom preuzetih obveza zbog čega nema obvezu povrata do tada isplaćenih sredstava.«

Članak 12.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 13.

U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz stavka 23. članka 57. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 14.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 15.

U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 16.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika.«

Članak 17.

U članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 18.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 19.

U članku 157. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET. Danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.«

Članak 20.

U članku 169. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za vrijeme izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19, očitom greškom se smatra elektronički podnesen jedinstveni zahtjev bez elektroničkog potpisa.«

Članak 21.

U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 1. zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Na kraju Tablice 9. iza retka sa šifrom 37 dodaju se redci sa šiframa 38, 39 i 40 koji glase:

38TUX ZILLERTALERMESNA
39GASCONMESNA
40PARTHENAISEMESNA


Članak 22.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Članak 23.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Dosadašnje tablice 6. i 12a. zamjenjuju se novim tablicama 6. i 12a. koje su tiskane u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/111

Urbroj: 525-08/0222-20-22

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

SektorKultura (vrsta)Latinski nazivSortaKlima i okolišProizvodno vezane potporeIAKS-mjere ruralnog razvojaKultura za
potrebe
aznolikosti usjeva
EZPKrmni proteinski usjeviVoćePovrćeEKOIZKOTSN
ORANIČNE KULTURE
žitaricepšenica-ozimaTriticum aestivum




OR
XTriticum_ozima
pšenica-jara





OR
XTriticum_jara
tvrda pšenica-ozimaTriticum durum




OR
XTriticum_ozima
tvrda pšenica-jara





OR
XTriticum_jara
kukuruzZea mays




OR
XZea
kukuruz kokičarZea mays L everta




OR
XZea
kukuruz šećeracZea mays L. saccharata




OR
XZea
ječam-ozimiHordeum vulgare




OR
XHordeum_ozimi
ječam-jari





OR
XHordeum_jari
zob-ozimaAvena sativa




OR
XAvena_ozima
zob-jara





OR
XAvena_jara
pravi pirTriticum spelta




OR
XTriticum
raž-ozimaSecale cereale




OR
XSecale_ozima
raž-jara





OR
XSecale_jara
tritikale-ozimiTriticale spp.




OR
XTriticosecale_ozimi
tritikale-jari





OR
XTriticosecale_jari
prosoPanicum miliaceum




OR
XPanicum
sirakSorghum bicolor




OR
XSorghum
kvinoaChenopodium quinoa




OR
XChenopodium
amarant, šćirAmaranthus caudatus




OR
XAmaranthus
čija, chiaSalvia hispanica




OR
XSalvia
heljdaFagopyrum esculentum




OR
XFagopyrum
uljaricesuncokretHelianthus annuus




OR
XHelianthus
uljana repicaBrassica napus subsp. oleifera




OR
XBrassica napus
podlanak, lanikCamelina sativa




OR
XCamelina
šafranikaCarthamus tinctorius




OR
XCarthamus
tikva uljanica (uljna buča)Cucurbita pepo var. oleifera




P
XCucurbita pepo
sojasojaGlycine max
X


OR
XGlycine
šećerna repašećerna repaBeta vulgaris var. altissima




OR
XBeta
duhanduhanNicotiana tabacum




OR
XNicotiana tabacum
krmno bilje»trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS





OR

trave i travolika paša
grahorica jaraVicia sativa
XPU

OR
XVicia
grahorica ozimaVicia vilosa
XPU

OR
XVicia
stočna repaBeta vulgaris spp. crassa




OR
XBeta
stočna korabaBrassica napus var. napobrassica




OR
XBrassica napus
krmna repicaBrassica napus




OR
XBrassica napus
lupineLupinus sp.
XPU

OR
XLupinus
stočni keljBrassica oleracea




OR
XBrassica oleracea
stočni grašakPisum sativum
XPU

OR
XPisum
stočni sirakSorghum bicolor




OR
XSorghum
djetelinaTrifolium spp.
XPU

OR

Trifolium
facelijaPhacelia tanacetifolia




OR
XPhacelia
stočni bobVicia faba
XPU

OR
XVicia
smiljkita (svinđuša)Lotus corniculatus
XPU

OR

Lotus
esparzeta (grahorka)Onobrychis viciifolia

PU

OR

Onobrychis
lucernaMedicago sativa
XPU

OR

Medicago
grahor satricaLathyrus sativus
X


OR
XLathyrus
soja za stočnu hranuGlycine max
XPU

OR
XGlycine
sudanska travaSorghum sudanense




OR
XSorghum
smjesa leguminoza i žitarica

XPU

OR
Xsmjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauolaRaphanus sativus var. oleiformis




OR
XRaphanus sativus
ostalo inustrijsko biljecikorijaCichorium intybus var. sativus




OR
XCichorium
lanLinum usitatissimum




OR
XLinum
ricinusRicinus communis




OR
XRicinus
konopljaCannabis sativa




OR
XCannabis
bijela gorušicaSinapis alba




OR
XSinapis alba
smeđa gorušicaBrassica juncea




OR
XBrassica juncea
crna gorušicaBrassica nigra




OR
XBrassica nigra
makPapaver somniferum




OR
XPapaver
povrćepovrtni komorač, finocchioFoeniculum vulgare



PP
XFoeniculum
grahPhaseolus vulgaris
X

PP
XPhaseolus
slanutakCicer arietinum
X

PP
XCicer
cvjetačaBrassica oleracea var. botrytis



PP
XBrassica oleracea
brokulaBrassica oleracea var. cymosa



PP
XBrassica oleracea
kelj pupčarBrassica oleracea var. gemmifera



PP
XBrassica oleracea
korabaBrassica oleracea var. gongylodes



PP
XBrassica oleracea
pastrnjakPastinaca sativa



PP
XPastinaca
ciklaBeta vulgaris var. conditiva



PP
XBeta
grašakPisum sativum
X

PP
XPisum
bobVicia faba
X

PP
XVicia
porilukAllium porrum



PP
XAllium
bučaCucurbita pepo var. oblonga



PP
XCucurbita pepo
tikva, tikviceLagenaria vulgaris



PP
XLagenaria vulgaris
blitvaBeta vulgaris var. vulgaris



PP
XBeta
špinatSpinacia oleracea



PP
XSpinacia
keljBrassica oleracea var. sabauda



PP
XBrassica oleracea
rajčicaSolanum lycopersicumostalo


PP
XSolanum lycopersicum
Brački jabučar


PPPXSolanum lycopersicum
Šibenski šljivar


PPPXSolanum lycopersicum
paprikaCapsicum annuumostalo


PP
XCapsicum annuum
Feferoni slatki žuti


PPPXCapsicum annuum
Feferoni slatki zeleni


PPPXCapsicum annuum
krastavci i kornišoniCucumis sativus



PP
XCucumis sativus
lukAllium cepaostalo


PP
XAllium
Istarski ljubičasti


PPPXAllium
Istarski žuti


PPPXAllium
Rapski žuti pogačar


PPPXAllium
Turopoljski


PPPXAllium
luk kozjak (ljutika)Allium ascalonicum



PP
XAllium
kupusBrassica oleracea var. capitataostalo


PP
XBrassica oleracea
Ogulinski


PPPXBrassica oleracea
Varaždinski


PPPXBrassica oleracea
češnjakAllium sativumostalo


PP
XAllium
Domaći jari


PPPXAllium
Domaći ozimi


PPPXAllium
Slavonski ozimi


PPPXAllium
Petrinjski ozimi


PPPXAllium
Polački ozimi


PPPXAllium
mrkvaDaucus carota subsp. sativusostalo


PP
XDaucus
Domaća žuta


PPPXDaucus
patlidžanSolanum melongenaostalo


PP
XSolanum melongena
Domaći plavi


PPPXSolanum melongena
peršinPetroselinum sativumostalo


PP
XPetroselinum
Domaći lišćar


PPPXPetroselinum
postrna repaBrassica rapa subsp. rapiferaostalo


PP
XBrassica rapa
Varaždinska


PPPXBrassica rapa
salataLactuca sativa var. capitataostalo


PP
XLactuca
Dalmatinska ledenka


PPPXLactuca
Kristal ljetna žuta


PPPXLactuca
hrenArmoracia rusticanaostalo


PP

Armoracia rusticana
Ludbreški hren


PPP
Armoracia rusticana
lećaLens culinaris
X

PP
XLens
rotkvicaRaphanus sativus var. radicula



PP
XRaphanus sativus
vigna grahVigna spp.
X

PP
XVigna
radičCichorium intybus var. foliosum



PP
XCichorium
endivijaCichorium endivia



PP
XCichorium
celerApium graveolens



PP
XApium
novozelandski špinatTetragonia tetragonioides



PP
XTetragonia
lobodaAtriplex hortensis



PP
XAtriplex
slatka paprikaPimenta spp.



PP
XPimenta
bundevaCucurbita maxima



PP
XCucurbita maxima
patišonCucurbita pepo var. patissoniana



PP
XCucurbita pepo
bundeva šećerkaCucurbita moschata



PP
XCucurbita moschata
kapariCapparis spinosa



PP

Capparis
bijeli korijenTragopogon porrifolius ssp. porrifolius



PP
XTragopogon
rikulaEruca sativa



PP
XEruca sativa
matovilacValerianella locusta



PP
XValerianella
batatIpomoea batatas



PP
XIpomoea
bamijaHibiscus esculentus



PP
XHibiscus
zimski lukAllium fistulosum



PP
XAllium
luk vlasacAllium schoenoprasum



PP
XAllium
krumpirSolanum tuberosum




P
XSolanum tuberosum
čičokaHelianthus tuberosus



POR

Helianthus
bijela rotkva, daikonRaphanus sativus var. longipinatus



P
XRaphanus sativus
crna rotkva, povrtnicaRaphanus sativus var. niger




P
XRaphanus sativus
miješane povrtne kulture




P
X
voćne vrste na oranicijagodaFragaria ananassa


V
OR

Fragaria ananassa
kiwanoCucumis metuliferus




OR
XCucumis metuliferus
dinjaCucumis melo


V
P
XCucumis melo
lubenicaCitrullus vulgarisostalo

V
P
XCitrullus vulgaris
Vukovarska

V
PPXCitrullus vulgaris
peruanska jagodaPhysalis peruvianaOR
ljekovito biljekamilicaMatricaria chamomilla




OR
XMatricaria
mentaMentha piperita




OR

Mentha
kaduljaSalvia officinalis




OR

Salvia
stolisnikAchillea millefolium




OR

Achilea
divlji komoračFoeniculum vulgare ssp. vulgare




OR

Foeniculum
timijanThymus vulgaris




OR

Thymus
smiljeHelichrysum italicum




VN-ostalo

crni sljezMalva silvestris




OR

Malva
bijeli sljezAlthaea officinalis




OR

Althaea
melisa – matičnjakMelissa officinalis




OR

Melissa
nevenCalendula officinalis




OR

Calendula
buhačTanacetum cinerariifolium




OR

Tanacetum
gavezSymphytum officinale




OR

Symphytum
koprivaUrtica dioica




OR

Urtica
pelinArtemisia absinthium




OR

Artemisia
steviaStevia rebaudiana




OR

Stevia
ehinacea, rudbekijaEchinacea purpurea




OR
XEchinacea
boražina, borečBorago officinalis




OR
XBorago
sikavica, badeljSilybum marianum




OR

Silybum
žuti noćurakOenothera biennis




OR

Oenothera
različakCentaurea cyanusOR
maslačakTaraxacum officinaleOR
aromatično biljebosiljakOcimum basilicum




OR

Ocimum
origanoOriganum vulgare




OR

Origanum
mažuranMajorana hortensis




OR

Majorana
estragonArtemisia dracunculus




OR

Artemisia
miloduhHyssopus officinalis




OR

Hyssopus
korijandarCoriandrum sativum




OR
XCoriandrum
koparAnethum graveolens




OR
XAnethum
anisPimpinella anisum




OR

Pimpinella
limunska trava, citronelaCymbopogon citratusOR
cvijećecvijeće








Cvijeće
VIŠEGODIŠNJE KULTURE NA ORANICI
hmeljhmeljHumulus lupulus




VN-ostalo

ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrćeartičokaCynara scolymusostalo


PP

Domaća


PPP
rabarbaraRheum undulatumostalo


PP

Zagrebačka


PPP
šparogaAsparagus officinalis



PP

ljekovito i aromatično biljelavandaLavandula officinalis




OR

ružmarinRosmarinus officinalis




OR

lovorLaurus nobilis




VN-ostalo

TRAJNI NASADI
vinova lozaplemenita vinova lozaVitis vinifera subsp. viniferaostalo



VN-ostalo


Bena



VN-ostaloVN
Bogdanuša (Bojdanuša, Vrbanka)



VN-ostaloVN
Botun (Botunjača)



VN-ostaloVN
Brajda bijela (Brajda)



VN-ostaloVN
Batkovina bijela (Brabkovina, Brakovina, Bravkovina)



VN-ostaloVN
Cetinka (Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša)



VN-ostaloVN
Crljenak kaštelanski (Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag)



VN-ostaloVN
Dišeća ranina (Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube)



VN-ostaloVN
Dobričić (Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski)



VN-ostaloVN
Drnekuša (Darnekuša)



VN-ostaloVN
Galac (Gavran)



VN-ostaloVN
Gegić (Paškinja, Brajda paška)



VN-ostaloVN
Glavinuša (Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža)



VN-ostaloVN
Grk (Gark, Korčulanac)



VN-ostaloVN
Gustopupica (Čestopupica)



VN-ostaloVN
Hrvatica



VN-ostaloVN
Kadarka (Brančevka, Braničevka)



VN-ostaloVN
Kadarun (Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac)



VN-ostaloVN
Kleščec (Ortlieber)



VN-ostaloVN
Komoštrica (Komoštrica bijela, Granaš bijeli, Očenašica)



VN-ostaloVN
Kraljevina (Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube)



VN-ostaloVN
Kujundžuša (Žutac, Tvrdac)



VN-ostaloVN
Kurtelaška (Kortolaška, Kurtolaška)



VN-ostaloVN
Lasina (Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina)



VN-ostaloVN
Lipovina



VN-ostaloVN
Ljutun (Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar)



VN-ostaloVN
Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag)



VN-ostaloVN
Medna (Rizavac, Zložder, Medena, Medva)



VN-ostaloVN
Mekuja (Mekulja)



VN-ostaloVN
Mladenka Mladinka



VN-ostaloVN
Moslavac (Furmint, Šipon, Pušipel)



VN-ostaloVN
Ninčuša (Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun)



VN-ostaloVN
Okatica bijela



VN-ostaloVN
Prč



VN-ostaloVN
Parč



VN-ostaloVN
Ružica crvena Dinka, Kevidinka



VN-ostaloVN
Sansigot (Sušćčan)



VN-ostaloVN
Sušić



VN-ostaloVN
Svrdlovina crna (Galica, Modrina, Galac mali rani)



VN-ostaloVN
Šipelj



VN-ostaloVN
Škrlet



VN-ostaloVN
Ovnek žuti



VN-ostaloVN
Topol (Beretinjok bijeli, Tikvar)



VN-ostaloVN
Trbljan (Kuč, Tarpinka)



VN-ostaloVN
Rudežuša Trnjak



VN-ostaloVN
Trojišćina Trojišćina crvena



VN-ostaloVN
Vlaška (Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza)



VN-ostaloVN
Vugava (bijela) (Bugava, Vugava, Viškulja)



VN-ostaloVN
Zadarka



VN-ostaloVN
Zlatarica blatska



VN-ostaloVN
voćne vrsteorahJuglans regia


V
VN-orah

bademAmygdalus communis


V
VN-ostalo

kestenCastanea sativa


V
VN-ostalo

rogačCeratonia siliqua


V
VN-ostalo

ribizRibes rubrum


V
VN-ostalo

ogrozdRibes uva-crispa


V
VN-ostalo

borovnicaVaccinium corymbosum


V
VN-ostalo

brusnicaVaccinium macrocarpon


V
VN-ostalo

dunjaCydonia oblonga


V
VN-ostalo

kupinaRubus plicatus


V
VN-ostalo

malinaRubus idaeus


V
VN-ostalo

kiviActinidia chinensis


V
VN-ostalo

limunCitrus limonium


V
VN-ostalo

narančaCitrus sinensis


V
VN-ostalo

marelicaArmeniaca vulgaris


V
VN-ostalo

aronijaAronia spp.


V
VN-ostalo

jabukaMalus domesticaostalo

V
VN-ostalo

Slavonska srčika

V
VN-ostaloVN
lijeskaCorylus avellanaostalo

V
VN-lijeska

Istarski duguljasti

V
VN-lijeskaVN
Istarski okrugli

V
VN-lijeskaVN
kruškaPyrus communisostalo

V
VN-ostalo

Tepka

V
VN-ostaloVN
mandarinaCitrus reticulata


V
VN-ostalo

smokvaFicus caricaostalo

V
VN-ostalo

Petrovača bijela

V
VN-ostaloVN
Bjeluša

V
VN-ostaloVN
Vodenjača

V
VN-ostaloVN
Termenjača

V
VN-ostaloVN
Petrovača crna

V
VN-ostaloVN
Zamorčica

V
VN-ostaloVN
Šaraguja

V
VN-ostaloVN
šipakPunica granatumostalo

V
VN-ostalo

Dubrovački rani

V
VN-ostaloVN
Slatki barski

V
VN-ostaloVN
Glavaš

V
VN-ostaloVN
Konski zub

V
VN-ostaloVN
Medun

V
VN-ostaloVN
Sladun

V
VN-ostaloVN
Zamorski

V
VN-ostaloVN
Kišerbetaš

V
VN-ostaloVN
Slatki tankokorac

V
VN-ostaloVN
Dubrovački kasni

V
VN-ostaloVN
breskvaPersica vulgaris


V
VN-ostalo

nektarinaPersica vulgaris


V
VN-ostalo

trešnjaCerasus aviumostalo

V
VN-ostalo

Gomilička

V
VN-ostaloVN
Stonska

V
VN-ostaloVN
Tugarka

V
VN-ostaloVN
Kutjevačka crna

V
VN-ostaloVN
Okićka

V
VN-ostaloVN
višnjaCerasus vulgarisostalo

V
VN-ostalo

Brač 2

V
VN-ostaloVN
Brač 6

V
VN-ostaloVN
Sokoluša

V
VN-ostaloVN
šljivaPrunus domesticaostalo

V
VN-ostalo

Bistrica

V
VN-ostaloVN
gojiLycium barbarum


V
VN-ostalo

tayberryRubus fruticosus x R. idaeus


V
VN-ostalo

drijenakCornus mas


V
VN-ostalo

glogCrataegus monogyna


V
VN-ostalo

mušmulaMespilus germanica


V
VN-ostalo

oskorušaSorbus domestica


V
VN-ostalo

trninaPrunus spinosa


V
VN-ostalo

ostrušicaRubus caesius


V
VN-ostalo

dudMorus sp.


V
VN-ostalo

planikaArbutus unedo


V
VN-ostalo

bazgaSambucus nigra


V
VN-ostalo

pasja ružaRosa spp.


V
VN-ostalo

feijoa, feđojaAcca sellowiana




VN-ostalo

žižula, ćićindulaZiziphus zizyphus




VN-ostalo

sibirska borovnica, haskapLonicera caerulea var. kamtschatica


V
VN-ostalo

kumkvatFortunella sp.




VN-ostalo

grejpCitrus paradisiostalo


VN-ostalo

pasji trnHippophae rhamnoidesVN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvicaAmelanchier ovalisVN-ostalo
miješani nasad voćnih vrsta



VN
maslinamaslinaOleaostalo



VN-ostalo

Bjelica, Bila žutica



VN-ostaloVN
Buža, Ca, domaća, gura



VN-ostaloVN
Drobnica, Domaća bilica



VN-ostaloVN
Dužica



VN-ostaloVN
Istarska belica – sinonimi: Bianchera



VN-ostaloVN
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa



VN-ostaloVN
Lastovska



VN-ostaloVN
Levantinka



VN-ostaloVN
Murgulja



VN-ostaloVN
Oblica



VN-ostaloVN
Plominka



VN-ostaloVN
Puntoža,Buža puntoža, Puntuža



VN-ostaloVN
Rošinjola, Rosulja, Rovinješka, Rušinjola



VN-ostaloVN
Simjaca



VN-ostaloVN
Uljarica



VN-ostaloVN
Žižolera



VN-ostaloVN
rasadnikvinove loze








voćnih vrsta








ukrasnog bilja








šumskog drveća








drveća i grmlja








matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnjicrna johaAlnus spp.
X
siva johaAlnus incanaX
brezaBetula pendula
X
grabCarpinus betulus
X
topolaPopulus spp.
X
vrbaSalix spp.
X
TRAJNI TRAVNJACI
livade i pašnjaciLivade





LP


pašnjak





LP
krški pašnjak





LP
UGAR: površina prihvatljiva za osnovno i zeleno plaćanje; nije prihvatljiva za IAKS mjere ruralnog razvoja
ugarugar na oranici
X






ugar – trajni nasad






cvjetne trakeORCvjetne trake
travne trakeORTravne trake
Privremeno nepoljoprivredna površina: nije prihvatljiva za potpore


Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacijeNaziv operacijeIznos €/ha*
M10.1.1.Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture141,00
M10.1.2.Zatravnjivanje trajnih nasada356,92
M10.1.3Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija183,00
Brdsko planinska regija147,00
Mediteranska regija102,00
M10.1.4.Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)244,00
M10.1.5.Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus326,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius274,00
M10.1.6Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake898,59
M10.1.7.Održavanje ekstenzivnih voćnjaka450,00
M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika804,00
M10.1.10Održavanje suhozida0,74**
M10.1.11Održavanje živica0,36**
M10.1.12.Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki293,00
M10.1.13.Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima359,73
M10.1.14.Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima239,87
M10.1.15.Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima563,23
M10.1.16.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada373,33
M11.1.Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska750,74
– orah461,36
– ostalo868,18
Povrće576,94
Trajni travnjaci309,94
M11.2.Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska625,62
– orah384,47
– ostalo723,48
Povrće480,78
Trajni travnjaci258,28
M13.1.Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP226,00
M13.2.Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO119,85
M13.3.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO82,00

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,92 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

144,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

144,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

244,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

244,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 274,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,92 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

480,78 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

480,78 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/ha