Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN 57/2020 (15.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1155

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 22/20) u članku 1. stavku 2. iza točke 23. dodaju se točke 24., 25. i 26. koje glase:

»24. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/501 od 6. travnja 2020. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2020.

25. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/531 оd 16. travnja 2020. o odstupanju, za godinu zahtjeva 2020., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te uredbe u pogledu izravnih plaćanja

26. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/532 оd 16. travnja 2020. o odstupanju za 2020. od provedbenih uredaba (EU) br. 809/2014, (EU) br. 180/2014, (EU) br. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 i (EU) 2016/1240 u pogledu određenih administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se provode u okviru zajedničke poljoprivredne politike.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Datum dostave zahtjeva je datum kada je korisnik podnio zahtjev putem AGRONET-a, a ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 30. lipnja 2020. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 10. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 8.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 2. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.«

Članak 9.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se i korisnicima koji nemaju minimalnu isporuku iz stavka 1. ovoga članka, ali su registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavljaju mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, najkasnije 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 10.

U članku 54. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2020. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 11.

U članku 57. iza stavka 24. dodaje se stavak 25. koji glasi:

»(25) U slučaju promjene uvjeta, obveza ili iznosa potpore iz pojedine operacije ili podmjere tijekom obveznog razdoblja, sukladno članku 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013 korisnik može prekinuti s provedbom preuzetih obveza zbog čega nema obvezu povrata do tada isplaćenih sredstava.«

Članak 12.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 13.

U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz stavka 23. članka 57. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2020. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 14.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 15.

U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.«

Članak 16.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2020. godine, osim korisnika iz članka 57. stavka 23. ovoga Pravilnika.«

Članak 17.

U članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 18.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO)«.

Članak 19.

U članku 157. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET. Danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.«

Članak 20.

U članku 169. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za vrijeme izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19, očitom greškom se smatra elektronički podnesen jedinstveni zahtjev bez elektroničkog potpisa.«

Članak 21.

U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 1. zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Na kraju Tablice 9. iza retka sa šifrom 37 dodaju se redci sa šiframa 38, 39 i 40 koji glase:

38TUX ZILLERTALERMESNA
39GASCONMESNA
40PARTHENAISEMESNA


Članak 22.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Članak 23.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »9. lipnja« zamjenjuju se riječima: »10. srpnja«.

Dosadašnje tablice 6. i 12a. zamjenjuju se novim tablicama 6. i 12a. koje su tiskane u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/111

Urbroj: 525-08/0222-20-22

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

SektorKultura (vrsta)Latinski nazivSortaKlima i okolišProizvodno vezane potporeIAKS-mjere ruralnog razvojaKultura za
potrebe
aznolikosti usjeva
EZPKrmni proteinski usjeviVoćePovrćeEKOIZKOTSN
ORANIČNE KULTURE
žitaricepšenica-ozimaTriticum aestivum
OR
XTriticum_ozima
pšenica-jara

OR
XTriticum_jara
tvrda pšenica-ozimaTriticum durum
OR
XTriticum_ozima
tvrda pšenica-jara

OR
XTriticum_jara
kukuruzZea mays
OR
XZea
kukuruz kokičarZea mays L everta
OR
XZea
kukuruz šećeracZea mays L. saccharata
OR
XZea
ječam-ozimiHordeum vulgare
OR
XHordeum_ozimi
ječam-jari

OR
XHordeum_jari
zob-ozimaAvena sativa
OR
XAvena_ozima
zob-jara

OR
XAvena_jara
pravi pirTriticum spelta
OR
XTriticum
raž-ozimaSecale cereale
OR
XSecale_ozima
raž-jara

OR
XSecale_jara
tritikale-ozimiTriticale spp.
OR
XTriticosecale_ozimi
tritikale-jari

OR
XTriticosecale_jari
prosoPanicum miliaceum
OR
XPanicum
sirakSorghum bicolor
OR
XSorghum
kvinoaChenopodium quinoa
OR
XChenopodium
amarant, šćirAmaranthus caudatus
OR
XAmaranthus
čija, chiaSalvia hispanica
OR
XSalvia
heljdaFagopyrum esculentum
OR
XFagopyrum
uljaricesuncokretHelianthus annuus
OR
XHelianthus
uljana repicaBrassica napus subsp. oleifera
OR
XBrassica napus
podlanak, lanikCamelina sativa
OR
XCamelina
šafranikaCarthamus tinctorius
OR
XCarthamus
tikva uljanica (uljna buča)Cucurbita pepo var. oleifera
P
XCucurbita pepo
sojasojaGlycine max
X


OR
XGlycine
šećerna repašećerna repaBeta vulgaris var. altissima
OR
XBeta
duhanduhanNicotiana tabacum
OR
XNicotiana tabacum
krmno bilje»trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTS

OR

trave i travolika paša
grahorica jaraVicia sativa
XPU

OR
XVicia
grahorica ozimaVicia vilosa
XPU

OR
XVicia
stočna repaBeta vulgaris spp. crassa
OR
XBeta
stočna korabaBrassica napus var. napobrassica
OR
XBrassica napus
krmna repicaBrassica napus
OR
XBrassica napus
lupineLupinus sp.
XPU

OR
XLupinus
stočni keljBrassica oleracea
OR
XBrassica oleracea
stočni grašakPisum sativum
XPU

OR
XPisum
stočni sirakSorghum bicolor
OR
XSorghum
djetelinaTrifolium spp.
XPU

OR

Trifolium
facelijaPhacelia tanacetifolia
OR
XPhacelia
stočni bobVicia faba
XPU

OR
XVicia
smiljkita (svinđuša)Lotus corniculatus
XPU

OR

Lotus
esparzeta (grahorka)Onobrychis viciifolia

PU

OR

Onobrychis
lucernaMedicago sativa
XPU

OR

Medicago
grahor satricaLathyrus sativus
X


OR
XLathyrus
soja za stočnu hranuGlycine max
XPU

OR
XGlycine
sudanska travaSorghum sudanense
OR
XSorghum
smjesa leguminoza i žitarica

XPU

OR
Xsmjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauolaRaphanus sativus var. oleiformis
OR
XRaphanus sativus
ostalo inustrijsko biljecikorijaCichorium intybus var. sativus
OR
XCichorium
lanLinum usitatissimum
OR
XLinum
ricinusRicinus communis
OR
XRicinus
konopljaCannabis sativa
OR
XCannabis
bijela gorušicaSinapis alba
OR
XSinapis alba
smeđa gorušicaBrassica juncea
OR
XBrassica juncea
crna gorušicaBrassica nigra
OR
XBrassica nigra
makPapaver somniferum
OR
XPapaver
povrćepovrtni komorač, finocchioFoeniculum vulgarePP
XFoeniculum
grahPhaseolus vulgaris
X

PP
XPhaseolus
slanutakCicer arietinum
X

PP
XCicer
cvjetačaBrassica oleracea var. botrytisPP
XBrassica oleracea
brokulaBrassica oleracea var. cymosaPP
XBrassica oleracea
kelj pupčarBrassica oleracea var. gemmiferaPP
XBrassica oleracea
korabaBrassica oleracea var. gongylodesPP
XBrassica oleracea
pastrnjakPastinaca sativaPP
XPastinaca
ciklaBeta vulgaris var. conditivaPP
XBeta
grašakPisum sativum
X

PP
XPisum
bobVicia faba
X

PP
XVicia
porilukAllium porrumPP
XAllium
bučaCucurbita pepo var. oblongaPP
XCucurbita pepo
tikva, tikviceLagenaria vulgarisPP
XLagenaria vulgaris
blitvaBeta vulgaris var. vulgarisPP
XBeta
špinatSpinacia oleraceaPP
XSpinacia
keljBrassica oleracea var. sabaudaPP
XBrassica oleracea
rajčicaSolanum lycopersicumostalo


PP
XSolanum lycopersicum
Brački jabučar


PPPXSolanum lycopersicum
Šibenski šljivar


PPPXSolanum lycopersicum
paprikaCapsicum annuumostalo


PP
XCapsicum annuum
Feferoni slatki žuti


PPPXCapsicum annuum
Feferoni slatki zeleni


PPPXCapsicum annuum
krastavci i kornišoniCucumis sativusPP
XCucumis sativus
lukAllium cepaostalo


PP
XAllium
Istarski ljubičasti


PPPXAllium
Istarski žuti


PPPXAllium
Rapski žuti pogačar


PPPXAllium
Turopoljski


PPPXAllium
luk kozjak (ljutika)Allium ascalonicumPP
XAllium
kupusBrassica oleracea var. capitataostalo


PP
XBrassica oleracea
Ogulinski


PPPXBrassica oleracea
Varaždinski


PPPXBrassica oleracea
češnjakAllium sativumostalo


PP
XAllium
Domaći jari


PPPXAllium
Domaći ozimi


PPPXAllium
Slavonski ozimi


PPPXAllium
Petrinjski ozimi


PPPXAllium
Polački ozimi


PPPXAllium
mrkvaDaucus carota subsp. sativusostalo


PP
XDaucus
Domaća žuta


PPPXDaucus
patlidžanSolanum melongenaostalo


PP
XSolanum melongena
Domaći plavi


PPPXSolanum melongena
peršinPetroselinum sativumostalo


PP
XPetroselinum
Domaći lišćar


PPPXPetroselinum
postrna repaBrassica rapa subsp. rapiferaostalo


PP
XBrassica rapa
Varaždinska


PPPXBrassica rapa
salataLactuca sativa var. capitataostalo


PP
XLactuca
Dalmatinska ledenka


PPPXLactuca
Kristal ljetna žuta


PPPXLactuca
hrenArmoracia rusticanaostalo


PP

Armoracia rusticana
Ludbreški hren


PPP
Armoracia rusticana
lećaLens culinaris
X

PP
XLens
rotkvicaRaphanus sativus var. radiculaPP
XRaphanus sativus
vigna grahVigna spp.
X

PP
XVigna
radičCichorium intybus var. foliosumPP
XCichorium
endivijaCichorium endiviaPP
XCichorium
celerApium graveolensPP
XApium
novozelandski špinatTetragonia tetragonioidesPP
XTetragonia
lobodaAtriplex hortensisPP
XAtriplex
slatka paprikaPimenta spp.PP
XPimenta
bundevaCucurbita maximaPP
XCucurbita maxima
patišonCucurbita pepo var. patissonianaPP
XCucurbita pepo
bundeva šećerkaCucurbita moschataPP
XCucurbita moschata
kapariCapparis spinosaPP

Capparis
bijeli korijenTragopogon porrifolius ssp. porrifoliusPP
XTragopogon
rikulaEruca sativaPP
XEruca sativa
matovilacValerianella locustaPP
XValerianella
batatIpomoea batatasPP
XIpomoea
bamijaHibiscus esculentusPP
XHibiscus
zimski lukAllium fistulosumPP
XAllium
luk vlasacAllium schoenoprasumPP
XAllium
krumpirSolanum tuberosum
P
XSolanum tuberosum
čičokaHelianthus tuberosusPOR

Helianthus
bijela rotkva, daikonRaphanus sativus var. longipinatusP
XRaphanus sativus
crna rotkva, povrtnicaRaphanus sativus var. niger
P
XRaphanus sativus
miješane povrtne kulture
P
X
voćne vrste na oranicijagodaFragaria ananassa


V
OR

Fragaria ananassa
kiwanoCucumis metuliferus
OR
XCucumis metuliferus
dinjaCucumis melo


V
P
XCucumis melo
lubenicaCitrullus vulgarisostalo

V
P
XCitrullus vulgaris
Vukovarska

V
PPXCitrullus vulgaris
peruanska jagodaPhysalis peruvianaOR
ljekovito biljekamilicaMatricaria chamomilla
OR
XMatricaria
mentaMentha piperita
OR

Mentha
kaduljaSalvia officinalis
OR

Salvia
stolisnikAchillea millefolium
OR

Achilea
divlji komoračFoeniculum vulgare ssp. vulgare
OR

Foeniculum
timijanThymus vulgaris
OR

Thymus
smiljeHelichrysum italicum
VN-ostalo

crni sljezMalva silvestris
OR

Malva
bijeli sljezAlthaea officinalis
OR

Althaea
melisa – matičnjakMelissa officinalis
OR

Melissa
nevenCalendula officinalis
OR

Calendula
buhačTanacetum cinerariifolium
OR

Tanacetum
gavezSymphytum officinale
OR

Symphytum
koprivaUrtica dioica
OR

Urtica
pelinArtemisia absinthium
OR

Artemisia
steviaStevia rebaudiana
OR

Stevia
ehinacea, rudbekijaEchinacea purpurea
OR
XEchinacea
boražina, borečBorago officinalis
OR
XBorago
sikavica, badeljSilybum marianum
OR

Silybum
žuti noćurakOenothera biennis
OR

Oenothera
različakCentaurea cyanusOR
maslačakTaraxacum officinaleOR
aromatično biljebosiljakOcimum basilicum
OR

Ocimum
origanoOriganum vulgare
OR

Origanum
mažuranMajorana hortensis
OR

Majorana
estragonArtemisia dracunculus
OR

Artemisia
miloduhHyssopus officinalis
OR

Hyssopus
korijandarCoriandrum sativum
OR
XCoriandrum
koparAnethum graveolens
OR
XAnethum
anisPimpinella anisum
OR

Pimpinella
limunska trava, citronelaCymbopogon citratusOR
cvijećecvijeće
Cvijeće
VIŠEGODIŠNJE KULTURE NA ORANICI
hmeljhmeljHumulus lupulus
VN-ostalo

ne mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrćeartičokaCynara scolymusostalo


PP

Domaća


PPP
rabarbaraRheum undulatumostalo


PP

Zagrebačka


PPP
šparogaAsparagus officinalisPP

ljekovito i aromatično biljelavandaLavandula officinalis
OR

ružmarinRosmarinus officinalis
OR

lovorLaurus nobilis
VN-ostalo

TRAJNI NASADI
vinova lozaplemenita vinova lozaVitis vinifera subsp. viniferaostaloVN-ostalo


BenaVN-ostaloVN
Bogdanuša (Bojdanuša, Vrbanka)VN-ostaloVN
Botun (Botunjača)VN-ostaloVN
Brajda bijela (Brajda)VN-ostaloVN
Batkovina bijela (Brabkovina, Brakovina, Bravkovina)VN-ostaloVN
Cetinka (Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša)VN-ostaloVN
Crljenak kaštelanski (Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag)VN-ostaloVN
Dišeća ranina (Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube)VN-ostaloVN
Dobričić (Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski)VN-ostaloVN
Drnekuša (Darnekuša)VN-ostaloVN
Galac (Gavran)VN-ostaloVN
Gegić (Paškinja, Brajda paška)VN-ostaloVN
Glavinuša (Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža)VN-ostaloVN
Grk (Gark, Korčulanac)VN-ostaloVN
Gustopupica (Čestopupica)VN-ostaloVN
HrvaticaVN-ostaloVN
Kadarka (Brančevka, Braničevka)VN-ostaloVN
Kadarun (Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac)VN-ostaloVN
Kleščec (Ortlieber)VN-ostaloVN
Komoštrica (Komoštrica bijela, Granaš bijeli, Očenašica)VN-ostaloVN
Kraljevina (Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube)VN-ostaloVN
Kujundžuša (Žutac, Tvrdac)VN-ostaloVN
Kurtelaška (Kortolaška, Kurtolaška)VN-ostaloVN
Lasina (Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina)VN-ostaloVN
LipovinaVN-ostaloVN
Ljutun (Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar)VN-ostaloVN
Maraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag)VN-ostaloVN
Medna (Rizavac, Zložder, Medena, Medva)VN-ostaloVN
Mekuja (Mekulja)VN-ostaloVN
Mladenka MladinkaVN-ostaloVN
Moslavac (Furmint, Šipon, Pušipel)VN-ostaloVN
Ninčuša (Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun)VN-ostaloVN
Okatica bijelaVN-ostaloVN
PrčVN-ostaloVN
ParčVN-ostaloVN
Ružica crvena Dinka, KevidinkaVN-ostaloVN
Sansigot (Sušćčan)VN-ostaloVN
SušićVN-ostaloVN
Svrdlovina crna (Galica, Modrina, Galac mali rani)VN-ostaloVN
ŠipeljVN-ostaloVN
ŠkrletVN-ostaloVN
Ovnek žutiVN-ostaloVN
Topol (Beretinjok bijeli, Tikvar)VN-ostaloVN
Trbljan (Kuč, Tarpinka)VN-ostaloVN
Rudežuša TrnjakVN-ostaloVN
Trojišćina Trojišćina crvenaVN-ostaloVN
Vlaška (Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza)VN-ostaloVN
Vugava (bijela) (Bugava, Vugava, Viškulja)VN-ostaloVN
ZadarkaVN-ostaloVN
Zlatarica blatskaVN-ostaloVN
voćne vrsteorahJuglans regia


V
VN-orah

bademAmygdalus communis


V
VN-ostalo

kestenCastanea sativa


V
VN-ostalo

rogačCeratonia siliqua


V
VN-ostalo

ribizRibes rubrum


V
VN-ostalo

ogrozdRibes uva-crispa


V
VN-ostalo

borovnicaVaccinium corymbosum


V
VN-ostalo

brusnicaVaccinium macrocarpon


V
VN-ostalo

dunjaCydonia oblonga


V
VN-ostalo

kupinaRubus plicatus


V
VN-ostalo

malinaRubus idaeus


V
VN-ostalo

kiviActinidia chinensis


V
VN-ostalo

limunCitrus limonium


V
VN-ostalo

narančaCitrus sinensis


V
VN-ostalo

marelicaArmeniaca vulgaris


V
VN-ostalo

aronijaAronia spp.


V
VN-ostalo

jabukaMalus domesticaostalo

V
VN-ostalo

Slavonska srčika

V
VN-ostaloVN
lijeskaCorylus avellanaostalo

V
VN-lijeska

Istarski duguljasti

V
VN-lijeskaVN
Istarski okrugli

V
VN-lijeskaVN
kruškaPyrus communisostalo

V
VN-ostalo

Tepka

V
VN-ostaloVN
mandarinaCitrus reticulata


V
VN-ostalo

smokvaFicus caricaostalo

V
VN-ostalo

Petrovača bijela

V
VN-ostaloVN
Bjeluša

V
VN-ostaloVN
Vodenjača

V
VN-ostaloVN
Termenjača

V
VN-ostaloVN
Petrovača crna

V
VN-ostaloVN
Zamorčica

V
VN-ostaloVN
Šaraguja

V
VN-ostaloVN
šipakPunica granatumostalo

V
VN-ostalo

Dubrovački rani

V
VN-ostaloVN
Slatki barski

V
VN-ostaloVN
Glavaš

V
VN-ostaloVN
Konski zub

V
VN-ostaloVN
Medun

V
VN-ostaloVN
Sladun

V
VN-ostaloVN
Zamorski

V
VN-ostaloVN
Kišerbetaš

V
VN-ostaloVN
Slatki tankokorac

V
VN-ostaloVN
Dubrovački kasni

V
VN-ostaloVN
breskvaPersica vulgaris


V
VN-ostalo

nektarinaPersica vulgaris


V
VN-ostalo

trešnjaCerasus aviumostalo

V
VN-ostalo

Gomilička

V
VN-ostaloVN
Stonska

V
VN-ostaloVN
Tugarka

V
VN-ostaloVN
Kutjevačka crna

V
VN-ostaloVN
Okićka

V
VN-ostaloVN
višnjaCerasus vulgarisostalo

V
VN-ostalo

Brač 2

V
VN-ostaloVN
Brač 6

V
VN-ostaloVN
Sokoluša

V
VN-ostaloVN
šljivaPrunus domesticaostalo

V
VN-ostalo

Bistrica

V
VN-ostaloVN
gojiLycium barbarum


V
VN-ostalo

tayberryRubus fruticosus x R. idaeus


V
VN-ostalo

drijenakCornus mas


V
VN-ostalo

glogCrataegus monogyna


V
VN-ostalo

mušmulaMespilus germanica


V
VN-ostalo

oskorušaSorbus domestica


V
VN-ostalo

trninaPrunus spinosa


V
VN-ostalo

ostrušicaRubus caesius


V
VN-ostalo

dudMorus sp.


V
VN-ostalo

planikaArbutus unedo


V
VN-ostalo

bazgaSambucus nigra


V
VN-ostalo

pasja ružaRosa spp.


V
VN-ostalo

feijoa, feđojaAcca sellowiana
VN-ostalo

žižula, ćićindulaZiziphus zizyphus
VN-ostalo

sibirska borovnica, haskapLonicera caerulea var. kamtschatica


V
VN-ostalo

kumkvatFortunella sp.
VN-ostalo

grejpCitrus paradisiostalo


VN-ostalo

pasji trnHippophae rhamnoidesVN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvicaAmelanchier ovalisVN-ostalo
miješani nasad voćnih vrstaVN
maslinamaslinaOleaostaloVN-ostalo

Bjelica, Bila žuticaVN-ostaloVN
Buža, Ca, domaća, guraVN-ostaloVN
Drobnica, Domaća bilicaVN-ostaloVN
DužicaVN-ostaloVN
Istarska belica – sinonimi: BiancheraVN-ostaloVN
Karbonaca – sinonimi: KarbonasaVN-ostaloVN
LastovskaVN-ostaloVN
LevantinkaVN-ostaloVN
MurguljaVN-ostaloVN
OblicaVN-ostaloVN
PlominkaVN-ostaloVN
Puntoža,Buža puntoža, PuntužaVN-ostaloVN
Rošinjola, Rosulja, Rovinješka, RušinjolaVN-ostaloVN
SimjacaVN-ostaloVN
UljaricaVN-ostaloVN
ŽižoleraVN-ostaloVN
rasadnikvinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnjicrna johaAlnus spp.
X
siva johaAlnus incanaX
brezaBetula pendula
X
grabCarpinus betulus
X
topolaPopulus spp.
X
vrbaSalix spp.
X
TRAJNI TRAVNJACI
livade i pašnjaciLivade

LP


pašnjak

LP
krški pašnjak

LP
UGAR: površina prihvatljiva za osnovno i zeleno plaćanje; nije prihvatljiva za IAKS mjere ruralnog razvoja
ugarugar na oranici
X


ugar – trajni nasad


cvjetne trakeORCvjetne trake
travne trakeORTravne trake
Privremeno nepoljoprivredna površina: nije prihvatljiva za potpore


Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacijeNaziv operacijeIznos €/ha*
M10.1.1.Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture141,00
M10.1.2.Zatravnjivanje trajnih nasada356,92
M10.1.3Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija183,00
Brdsko planinska regija147,00
Mediteranska regija102,00
M10.1.4.Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)244,00
M10.1.5.Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus326,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius274,00
M10.1.6Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake898,59
M10.1.7.Održavanje ekstenzivnih voćnjaka450,00
M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika804,00
M10.1.10Održavanje suhozida0,74**
M10.1.11Održavanje živica0,36**
M10.1.12.Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki293,00
M10.1.13.Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima359,73
M10.1.14.Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima239,87
M10.1.15.Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima563,23
M10.1.16.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada373,33
M11.1.Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska750,74
– orah461,36
– ostalo868,18
Povrće576,94
Trajni travnjaci309,94
M11.2.Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska625,62
– orah384,47
– ostalo723,48
Povrće480,78
Trajni travnjaci258,28
M13.1.Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP226,00
M13.2.Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO119,85
M13.3.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO82,00

* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,92 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

144,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

144,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

244,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

244,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 274,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 326,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 274,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,92 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

480,78 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

480,78 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,92 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/ha