Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama

NN 58/2020 (19.5.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama

Hrvatski sabor

1160

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/73
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Članak 1.

U Zakonu o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96., 78/99., 127/00., 92/05., 85/08. i 148/13.) u članku 9. stavku 1. riječi: »naknadu koja se plaća za koncesiju,« brišu se.

Članak 2.

Članak 10. briše se.

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. podstavku 2. na kraju rečenice umjesto zareza stavlja se točka, a podstavak 3. briše se.

Članak 4.

Naknade za koncesiju dospjele na plaćanje do 31. ožujka 2020. moraju biti plaćene u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek (»Narodne novine«, br. 50/97., 61/97. i 66/05.), Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo (»Narodne novine«, br. 54/97., 84/17. i 123/19.), Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb (»Narodne novine«, br. 101/97., 114/12., 14/14. i 91/18.), Odluka o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar (»Narodne novine«, br. 144/02., 126/04. i 83/15.) i Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Luka Rijeka – Škrljevo (»Narodne novine«, br. 90/13.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sklopljeni ugovori o koncesijama za slobodne zone uskladit će se s odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone (»Narodne novine«, br. 19/14.).

Članak 8.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/73

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.