Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN 58/2020 (19.5.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

1161

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/74
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18. i 115/18.) u članku 125. stavku 1. iza točke 13. briše se točka na kraju rečenice i dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. depozita kod Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke.«.

Članak 2.

U članku 131. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinski fond može pozajmiti novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu do 5 % neto vrijednosti imovine fonda putem repo poslova, transakcija prodaje i ponovne kupnje te putem programa kreditiranja, i to:

1. na rok ne duži od pet godina kada je riječ o pozajmljivanju novčanih sredstava od Hrvatske narodne banke ili Europske središnje banke

2. na rok ne duži od tri mjeseca kada je riječ o pozajmljivanju novčanih sredstava od trećih osoba.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka Agencija može svojom odlukom u slučaju nastanka posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, limit iz stavka 1. ovoga članka povećati do 15 % neto vrijednosti imovine fonda.«.

Članak 3.

U članku 135. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) U slučaju nastanka posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Agencija može donijeti odluku kojom privremeno dozvoljava prekoračenje ograničenja ulaganja iz članaka 125. do 134. ovoga Zakona.

(8) Odluka iz stavka 7. ovoga članka može se donijeti na razdoblje od najviše godinu dana, osim ako Agencija procijeni da još uvijek traju posljedice posebnih okolnosti ili nije došlo do okončanja posebnih okolnosti kojim je izazvano donošenje odluke te će vodeći računa o zaštiti javnog interesa i/ili interesa članova mirovinskih fondova odlučiti o daljnjem trajanju odluke iz stavka 7. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 230. stavku 1. točke 84. i 85. mijenjaju se i glase:

»84. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od Hrvatske narodne banke ili Europske središnje banke u ukupnom iznosu većem od 5 % neto vrijednosti imovine fonda i/ili to učini na rok duži od pet godina, protivno članku 131. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

85. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu većem od 5 % neto vrijednosti imovine fonda i/ili to učini na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona«.

Iza točke 85. dodaju se nove točke 86. i 87. koje glase:

»86. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od Hrvatske narodne banke ili Europske središnje banke u ukupnom iznosu manjem od 5 % neto vrijednosti imovine fonda i to ne učini putem repo poslova, transakcija prodaje i ponovne kupnje ili putem programa kreditiranja koje organizira i provodi Hrvatska narodna banka ili Europska središnja banka i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od pet godina, protivno članku 131. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

87. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu manjem od 5 % neto vrijednosti imovine fonda i to ne učini putem repo poslova, transakcija prodaje i ponovne kupnje i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 86. i 87. postaju točke 88. i 89.

Iza dosadašnje točke 88., koja postaje točka 90., dodaje se nova točka 91. koja glasi:

»91. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba putem repo poslova, transakcija prodaje i ponovne kupnje te putem programa kreditiranja u ukupnom iznosu većem od onog određenog odlukom Agencije iz članka 131. stavka 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 89. do 117. postaju točke 92. do 120.

Članak 5.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/71

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.