Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1165

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od2.871.525.222 kune
– ukupne rashode u iznosu od3.399.325.222 kune
– manjak u iznosu od527.800.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od770.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od242.200.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/16

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA3.776.750.432-905.425.2102.871.325.222
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.000100.000200.000
UKUPNI PRIHODI3.776.850.432-905.325.2102.871.525.222
RASHODI POSLOVANJA3.085.900.432-283.895.2102.802.005.222
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE548.750.00048.570.000597.320.000
UKUPNI RASHODI3.634.650.432-235.325.2103.399.325.222
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK142.200.000-670.000.000-527.800.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA100.000.000670.000.000770.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA242.200.0000242.200.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO-FINANCIRANJE-142.200.000670.000.000527.800.000
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan za 2020.Povećanje/SmanjenjeNovi plan
za 2020.
6PRIHODI POSLOVANJA3.776.750.432-905.425.2102.871.325.222
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.366.567.567-326.564.6951.040.002.872
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU33.559.221115.34033.674.561
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna241.128.030-65.380.469175.747.561
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.091.880.316-261.299.566830.580.750
64Prihodi od imovine11.700.000011.700.000
641Prihodi od financijske imovine10.100.000010.100.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.600.00001.600.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.252.680.000-562.100.0001.690.580.000
652Prihodi po posebnim propisima2.252.680.000-562.100.0001.690.580.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija145.802.865-16.760.515129.042.350
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga55.000.000055.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna90.802.865-16.760.51574.042.350
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.000100.000200.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.000100.000200.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava0100.000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan za 2020.Povećanje/SmanjenjeNovi plan
za 2020.
3RASHODI POSLOVANJA3.085.900.432-283.895.2102.802.005.222
31Rashodi za zaposlene210.332.000-11.235.000199.097.000
311Plaće (Bruto)173.632.000-8.800.000164.832.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.000-1.000.0007.000.000
313Doprinosi na plaće28.700.000-1.435.00027.265.000
32Materijalni rashodi1.023.343.983-24.945.883998.398.100
321Naknade troškova zaposlenima10.438.000-88.00010.350.000
322Rashodi za materijal i energiju27.660.000-1.720.00025.940.000
323Rashodi za usluge973.567.983-21.387.583952.180.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.678.000-1.750.3009.927.700
34Financijski rashodi24.890.000-410.00024.480.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove23.600.000023.600.000
343Ostali financijski rashodi1.290.000-410.000880.000
35Subvencije1.833.600224.0002.057.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.600224.0002.057.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna77.900.000-12.632.00065.268.000
361Pomoći inozemnim vladama500.0000500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna76.400.000-18.000.00058.400.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.0005.368.0006.368.000
38Ostali rashodi1.747.600.849-234.896.3271.512.704.522
381Tekuće donacije820.000-473.000347.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći1.745.180.849-234.423.3271.510.757.5224RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE548.750.00048.570.000597.320.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.000030.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.000030.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine337.250.000-50.430.000286.820.000
421Građevinski objekti290.400.000-41.830.000248.570.000
422Postrojenja i oprema29.650.000-7.900.00021.750.000
423Prijevozna sredstva8.200.000-200.0008.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.000-500.0008.500.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini181.500.00099.000.000280.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima181.500.00099.000.000280.500.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina
Plan za 2020.Povećanje / SmanjenjeNovi plan
za 2020.NETO-FINANCIRANJE-142.200.000670.000.000527.800.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA100.000.000670.000.000770.000.000
84Primici od zaduživanja100.000.000670.000.000770.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora30.000.000670.000.000700.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti70.000.000070.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA242.200.0000242.200.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova242.200.0000242.200.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti242.200.0000242.200.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
001HRVATSKE VODE3.876.850.432-235.325.2103.641.525.222
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE310.903.000-22.073.300288.829.700
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE285.253.000-20.573.300264.679.700
3RASHODI POSLOVANJA285.253.000-20.573.300264.679.700
31Rashodi za zaposlene210.332.000-11.235.000199.097.000
311Plaće (Bruto)173.632.000-8.800.000164.832.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.000-1.000.0007.000.000
313Doprinosi na plaće28.700.000-1.435.00027.265.000
32Materijalni rashodi73.471.000-8.858.30064.612.700
321Naknade troškova zaposlenima10.438.000-88.00010.350.000
322Rashodi za materijal i energiju9.900.000-970.0008.930.000
323Rashodi za usluge47.780.000-6.300.00041.480.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.353.000-1.500.3003.852.700
34Financijski rashodi1.250.000-380.000870.000
343Ostali financijski rashodi1.250.000-380.000870.000
38Ostali rashodi200.000-100.000100.000
381Tekuće donacije200.000-100.000100.000
     
K100000OPREMANJE3.650.000-1.000.0002.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.650.000-1.000.0002.650.000
422Postrojenja i oprema3.650.000-1.000.0002.650.000
     
K100001INFORMATIZACIJA12.000.000-500.00011.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.000.000-500.00011.500.000
422Postrojenja i oprema3.000.00003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.000-500.0008.500.000
     
K100002POSLOVNE ZGRADE10.000.000010.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000010.000.000
421Građevinski objekti10.000.000010.000.000
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI265.800.0000265.800.000
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU6.400.00006.400.000
34Financijski rashodi6.400.00006.400.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.400.00006.400.000
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA7.300.00007.300.000
34Financijski rashodi7.300.00007.300.000
342Kamate za primljene zajmove7.300.00007.300.000
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI252.100.0000252.100.000
34Financijski rashodi9.900.00009.900.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove9.900.00009.900.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova242.200.0000242.200.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti242.200.0000242.200.000
     
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA956.966.583-16.766.583940.200.000
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA650.000.0000650.000.000
32Materijalni rashodi649.400.0000649.400.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000010.900.000
323Rashodi za usluge638.000.0000638.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE70.000.000070.000.000
32Materijalni rashodi70.000.000070.000.000
323Rashodi za usluge70.000.000070.000.000
     
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA73.166.583-13.166.58360.000.000
32Materijalni rashodi70.712.983-13.017.58357.695.400
323Rashodi za usluge70.507.983-13.017.58357.490.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.0000205.000
35Subvencije1.833.600224.0002.057.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.600224.0002.057.600
38Ostali rashodi620.000-373.000247.000
381Tekuće donacije620.000-373.000247.000
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA2.000.0001.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi2.000.0001.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge2.000.0001.000.0003.000.000
     
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i
naplata vodnih naknada)
140.000.000-3.600.000136.400.000
32Materijalni rashodi137.960.000-3.070.000134.890.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.000-500.0003.500.000
323Rashodi za usluge133.530.000-2.360.000131.170.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.000-210.000220.000
34Financijski rashodi40.000-30.00010.000
343Ostali financijski rashodi40.000-30.00010.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.000-500.0001.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.000-500.0001.500.000
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ8.800.000-1.000.0007.800.000
32Materijalni rashodi8.800.000-1.000.0007.800.000
322Rashodi za materijal i energiju2.860.000-250.0002.610.000
323Rashodi za usluge5.800.000-710.0005.090.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja140.000-40.000100.000
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU6.000.00006.000.000
32Materijalni rashodi6.000.00006.000.000
323Rashodi za usluge5.950.00005.950.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.00006.000.000
32Materijalni rashodi5.000.00005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
A100012INSTITUT ZA VODE1.000.00001.000.000
36Ostali rashodi1.000.00001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.00001.000.000

1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.343.180.849-196.485.3272.146.695.522
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA200.000.00099.000.000299.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.500.000015.500.000
361Pomoći inozemnim vladama500.0000500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000015.000.000
38Ostali rashodi3.000.00003.000.000
386Kapitalne pomoći3.000.00003.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini181.500.00099.000.000280.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima181.500.00099.000.000280.500.000
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE222.918.00039.270.000262.188.000
38Ostali rashodi222.918.00039.270.000262.188.000
386Kapitalne pomoći222.918.00039.270.000262.188.000
     
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA209.000.00013.300.000222.300.000
38Ostali rashodi209.000.00013.300.000222.300.000
386Kapitalne pomoći209.000.00013.300.000222.300.000
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)30.000.000030.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.000030.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.000030.000.000
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA27.000.000-8.100.00018.900.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države8.400.000-2.500.0005.900.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.400.000-2.500.0005.900.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.600.000-5.600.00013.000.000
421Građevinski objekti18.600.000-5.600.00013.000.000
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.534.262.849-324.955.3271.209.307.522
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0005.368.0006.368.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.0005.368.0006.368.000
38Ostali rashodi1.240.262.849-286.993.327953.269.522
386Kapitalne pomoći1.240.262.849-286.993.327953.269.522
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine293.000.000-43.330.000249.670.000
421Građevinski objekti261.800.000-36.230.000225.570.000
422Postrojenja i oprema23.000.000-6.900.00016.100.000
423Prijevozna sredstva8.200.000-200.0008.000.000
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA70.000.000070.000.000
38Ostali rashodi70.000.000070.000.000
386Kapitalne pomoći70.000.000070.000.000
     
K100010SANACIJA KLIZIŠTA50.000.000-15.000.00035.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države50.000.000-15.000.00035.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna50.000.000-15.000.00035.000.000