Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1174

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od1.736.252.000 kune
– ukupne rashode u iznosu od2.554.004.825 kuna
– manjak u iznosu od817.752.825 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od512.755.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od74.041.418 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA1.992.350.440-256.098.4401.736.252.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI1.992.350.440-256.098.4401.736.252.000
RASHODI POSLOVANJA1.106.342.500-35.248.9221.071.093.577
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.743.146.000-260.234.7521.482.911.248
UKUPNI RASHODI2.849.488.500-295.483.6742.554.004.825
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK-857.138.05939.385.234-817.752.825B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA606.874.000-94.119.000512.755.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.473.43827.567.98074.041.418
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE402.157.1194.669.453406.826.572
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-105.419.62177.632.292-27.787.329
NETO-FINANCIRANJE857.138.060-39.385.235817.752.825
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
6

PRIHODI POSLOVANJA1.992.350.440-256.098.4401.736.252.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.822.735.440-240.183.4401.582.552.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU67.866.44012.133.56080.000.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.160.127.000-21.950.0001.138.177.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava594.742.000-230.367.000364.375.000
64Prihodi od imovine21.615.000-3.915.00017.700.000
641Prihodi od financijske imovine3.000.000-500.0002.500.000
642Prihodi od nefinancijske imovine18.275.000-3.275.00015.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove340.000-140.000200.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija148.000.000-12.000.000136.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga148.000.000-12.000.000136.000.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
3

RASHODI POSLOVANJA1.106.342.500-35.248.9221.071.093.577
31Rashodi za zaposlene712.747.500-20.906.337691.841.162
311Plaće (Bruto)575.009.787-4.000.000571.009.787
312Ostali rashodi za zaposlene36.200.000-16.200.00020.000.000
313Doprinosi na plaće101.537.713-706.337100.831.375
32Materijalni rashodi384.402.000-13.930.000370.472.000
321Naknade troškova zaposlenima29.114.000-4.581.00024.533.000
322Rashodi za materijal i energiju100.832.000-8.860.00091.972.000
323Rashodi za usluge206.596.000611.000207.207.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa250.000-250.0000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.610.000-850.00046.760.000
34Financijski rashodi4.543.00037.4154.580.415
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.193.00037.4153.230.415
343Ostali financijski rashodi1.350.00001.350.000
38Ostali rashodi4.650.000-450.0004.200.000
381Tekuće donacije450.000-450.0000
383Kazne, penali i naknade štete4.200.00004.200.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.743.146.000-260.234.7521.482.911.248
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.000.000-3.000.00021.000.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva24.000.000-3.000.00021.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.719.146.000-257.234.7521.461.911.248
421Građevinski objekti1.606.485.000-230.344.7521.376.140.248
422Postrojenja i oprema81.175.000-31.782.00049.393.000
423Prijevozna sredstva012.708.00012.708.000
426Nematerijalna proizvedena imovina31.486.000-7.816.00023.670.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina
Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.NETO-FINANCIRANJE560.400.562-121.686.980438.713.582
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA606.874.000-94.119.000512.755.000
84Primici od zaduživanja606.874.000-94.119.000512.755.000
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada0233.775.000233.775.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru0184.245.000184.245.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora606.874.000-512.139.00094.735.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.473.43827.567.98074.041.418
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova46.473.43827.567.98074.041.418
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada074.041.41874.041.418
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada46.473.438-46.473.4380


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
011HŽ INFRASTRUKTURA2.895.961.938-267.915.6942.628.046.243
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.118.808.500-21.024.3371.097.784.162
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.103.149.500-35.286.3371.067.863.162
31Rashodi za zaposlene712.747.500-20.906.337691.841.162
311Plaće (Bruto)575.009.787-4.000.000571.009.787
312Ostali rashodi za zaposlene36.200.000-16.200.00020.000.000
313Doprinosi na plaće101.537.713-706.337100.831.375
32Materijalni rashodi384.402.000-13.930.000370.472.000
321Naknade troškova zaposlenima29.114.000-4.581.00024.533.000
322Rashodi za materijal i energiju100.832.000-8.860.00091.972.000
323Rashodi za usluge206.596.000611.000207.207.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa250.000-250.0000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.610.000-850.00046.760.000
34Financijski rashodi1.350.00001.350.000
343Ostali financijski rashodi1.350.00001.350.000
38Ostali rashodi4.650.000-450.0004.200.000
381Tekuće donacije450.000-450.0000
383Kazne, penali i naknade štete4.200.00004.200.000
     
K110000OPREMANJE500.000900.0001.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine500.000900.0001.400.000
422Postrojenja i oprema500.000900.0001.400.000
     
K110001INFORMATIZACIJA15.159.000-696.00014.463.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.159.000-696.00014.463.000
422Postrojenja i oprema7.673.000-880.0006.793.000
426Nematerijalna proizvedena imovina7.486.000184.0007.670.000
     
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA012.708.00012.708.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine012.708.00012.708.000
423Prijevozna sredstva012.708.00012.708.000
     
K110003POSLOVNE ZGRADE01.350.0001.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine01.350.0001.350.000
421Građevinski objekti01.350.0001.350.000
     
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA49.666.43827.605.39577.271.833
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA49.666.43827.605.39577.271.833
34Financijski rashodi3.193.00037.4153.230.415
342Kamate za primljene zajmove3.193.00037.4153.230.415
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova46.473.43827.567.98074.041.418
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora46.473.43827.567.98074.041.418
     
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.727.487.000-274.496.7521.452.990.248
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET759.585.000-173.275.769586.309.231
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine759.585.000-173.275.769586.309.231
421Građevinski objekti737.883.000-164.773.769573.109.231
422Postrojenja i oprema21.702.000-8.502.00013.200.000
     
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET269.400.000-46.400.000223.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine269.400.000-46.400.000223.000.000
421Građevinski objekti269.400.000-46.400.000223.000.000
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET7.000.000780.0007.780.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.000.000780.0007.780.000
421Građevinski objekti7.000.000780.0007.780.000
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB13.000.000-6.150.0006.850.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.000.000-6.150.0006.850.000
421Građevinski objekti13.000.000-6.150.0006.850.000
     
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE157.460.000-64.695.00092.765.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine157.460.000-64.695.00092.765.000
421Građevinski objekti82.160.000-33.395.00048.765.000
422Postrojenja i oprema51.300.000-23.300.00028.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina24.000.000-8.000.00016.000.000
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA521.042.00015.244.017536.286.017
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.000.000-3.000.00021.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva24.000.000-3.000.00021.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine497.042.00018.244.017515.286.017
421Građevinski objekti497.042.00018.244.017515.286.017