Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1185

Na temelju odredbe članka 20. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18 i 32/20), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« broj 28/19) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nezaposlene osobe prijavljuju se u evidenciju Zavoda osobno ili elektronički uz predočenje odnosno digitalni preslik sljedećih dokumenata:

1. osobne iskaznice

2. potvrde o boravištu, ako se prijavljuje izvan mjesta prebivališta

3. svjedodžbe o završenoj školi ili diplome i

4. ispunjene prijavnice (obrazac P-1) ukoliko se osoba prijavljuje elektronički.«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se podnaslov i članak 6.a koji glase:

»1.2. Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Članak 6.a

(1) Nezaposlene osobe podnose zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu Zavodu osobno ili elektronički uz predočenje odnosno digitalni preslik sljedećih dokumenata:

1. ispunjene prijavnice u evidenciju nezaposlenih

2. ispunjenog obrasca zahtjeva za novčanu naknadu

3. dokaza o razlogu prestanka radnog odnosa

4. dokaza o prosjeku bruto-plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa i

5. preslike kartice tekućeg računa banke.

(2) Nezaposlene osobe koje su bile u radnom odnosu odnosno obavljale samostalnu djelatnost u nekoj drugoj državi članici Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, Zavodu podnose i ispunjenu izjavu o radu u inozemstvu.

(3) Nezaposlene osobe su dužne, na poziv službene osobe, osobno potpisati obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i priložiti izvornik dokumentacije na uvid.

(4) U slučaju naknadno utvrđenih nepravilnosti nezaposlene osobe obvezuju se na povrat nepripadno isplaćenih sredstava zbog stjecanja bez osnove.«.

Članak 3.

Podnaslov iznad članka 7. mijenja se i glasi:

»1.3. Obrasci za provođenje aktivnosti nezaposlene osobe«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ostali tražitelji zaposlenja prijavu Zavodu obavljaju osobno ili elektronički uz predočenje odnosno digitalni preslik sljedećih dokumenata:

1. osobne iskaznice

2. potvrde o boravištu ako se prijavljuju izvan mjesta prebivališta i

3. svjedodžbe o završenoj školi ili diplome.«.

Članak 5.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prijavu potrebe za radnikom (Obrazac PR) dostavlja poslodavac Zavodu elektroničkim putem portala Burza rada.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/75

Urbroj: 524-04-01-02/3-20-1

Zagreb, 18. svibnja 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.