Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Ministarstvo zdravstva

1186

Na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju sanitarno-tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati bazenska kupališta, zdravstvena ispravnost bazenske vode, vrsta i obim analiza uzoraka bazenske vode te analitičke metode i vođenje evidencije rada bazenskog kupališta.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vodu bazena za kupanje, koja je u vlasništvu građana i nije za javnu uporabu

– bazene koji koriste vode specifičnog sastava, a koje imaju medicinsku indikaciju (npr. termalne vode, sumporne vode i druge vode s dokazanim terapijskim svojstvima) u kojima se priprema bazenske vode ne provodi dezinfekcijom s rezidualnim učinkom

– saune i slično te hidromasažne kade u kojima se voda jednokratno koristi

– lagune, protočne bazene i vodene tobogane s morskom vodom, osim u dijelu obveze vlasnika ili korisnika da za takve objekte osigura punjenje morskom vodom odgovarajuće kvalitete, prema odredbama članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) bazen jest objekt, različitih dimenzija i oblika, u kojem se nalazi bazenska voda, a koristi se za rekreativne, sportske, terapeutske ili druge aktivnosti. Ovisno o načinu pripreme bazenske vode, bazeni se dijele na konvencionalne i biološke bazene

2) konvencionalni bazen jest bazen u kojem se priprema bazenske vode provodi dezinfekcijom s rezidualnim učinkom

3) biološki bazen jest bazen na otvorenom u kojem se priprema bazenske vode provodi prirodnim biološkim procesima u ekosustavu mikroorganizama, raslinja i autohtonih malih životinja, koji mogu biti potpomognuti tehničkim sustavima. Sastoji se od dijelova za kupanje i dijela za biološko tretiranje vode, a površina vode između njih mora biti neprekinuta

4) bazensko kupalište sastoji se od bazena, površine oko bazena te prostora gdje su smještene prostorije garderoba, sanitarnih čvorova i ostalih pripadajućih prostora i uređaja

5) bazenska voda jest voda u bazenima za rekreativne, sportske, terapeutske ili druge aktivnosti

6) voda za punjenje jest voda koja se upotrebljava za prvo punjenje i dopunjavanje bazena

7) priprema bazenske vode je niz tehnoloških postupaka koji osiguravaju njenu usklađenost s uvjetima iz ovoga Pravilnika

8) laguna je umjetno oblikovana površina na morskoj obali ispunjena morskom vodom, s kontinuiranom izmjenom morske vode, male dubine, obložena prirodnim materijalom (kamenčićima ili oblucima)

9) protočni bazen s morskom vodom jest bazen male dubine s kontinuiranom izmjenom morske vode na način da se ista tlačnim cjevovodom crpi u moru i doprema do bazena iz kojega se kroz ispust vraća u more

10) vodeni tobogan s morskom vodom jest građevina za rekreaciju kupača, koja uključuje bazen i kontinuirani protok morske vode cijelom dužinom tobogana

11) morska voda jest voda za punjenje laguna, protočnih bazena i vodenih tobogana koja se dovodi neposredno iz mora i koja mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 13. ovoga Pravilnika

12) unutrašnji bazeni su bazeni u zatvorenim prostorima

13) vanjski bazeni su bazeni na otvorenom.

Članak 4.

(1) Radi osiguranja zdravlja korisnika fizikalni, kemijski i mikrobiološki pokazatelji bazenske vode moraju odgovarati uvjetima za bazensku vodu koji su propisani u Prilogu I. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uzorak bazenske vode je zdravstveno ispravan, ako vrijednosti ispitanih pokazatelja udovoljavaju propisanim vrijednostima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Voda za punjenje mora ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima kojima se uređuje voda za ljudsku potrošnju, osim glede udjela mineralnih tvari koje ne ometaju postupke pripreme bazenske vode.

(2) Ako voda za punjenje ne potječe iz javnog vodoopskrbnog sustava ili morske vode, kvaliteta ulazne vode provjerava se jednom u tri godine na obim analize parametara skupine B, a jednom godišnje na obim analize parametara skupine A sukladno posebnim propisima kojima se uređuje voda za ljudsku potrošnju.

(3) Kvaliteta vode za punjenje bioloških bazena mora biti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka te Tablicom 3. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Za održavanje bazenskog kupališta i higijenskih uvjeta bazenske vode te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode, uprava bazenskog kupališta, vlasnik ili korisnik, imenuje odgovornu osobu za rad bazenskog kupališta (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba).

(2) Odgovorna osoba mora imati najmanje srednju stručnu spremu zdravstvenog ili tehničkog usmjerenja.

(3) Odredbe ovoga članka ne odnose se na bazene do 100 m2 privatnih iznajmljivača koji pružaju turističke usluge u domaćinstvu do najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 20 korisnika i smatraju se jednostavnim građevinama prema posebnim propisima, pod uvjetom da je ugrađena oprema za automatsko doziranje i oprema koja kontinuirano mjeri sve propisane fizikalno-kemijske parametre.

Članak 7.

(1) Uprava bazenskog kupališta mora osigurati kontinuirana i automatska mjerenja bazenske vode u skladu s Prilogom III. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Vrijednosti svih parametara provjeravaju se i jednom dnevno ručnim mjerenjima.

(3) Ako bazensko kupalište nije opremljeno uređajima iz stavka 1. ovoga članka, odgovorna osoba mora osigurati ručno mjerenje navedenih pokazatelja i korekciju njihovih vrijednosti šest puta dnevno u jednakim vremenskim razmacima od vremena otvaranja bazenskog kupališta.

(4) Mjerenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju se obavljati u sredini dužeg dijela kod pravokutnih bazena ili na sličnom odgovarajućem mjestu kod bazena nepravilnih oblika.

(5) Odgovorna osoba mora osigurati unos svih pokazatelja iz ovoga članka u evidenciju rada bazenskog kupališta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(6) Odgovorna osoba, sukladno uputama proizvođača uređaja, mora osigurati umjeravanje mjerača za ručno mjerenje, a ako nije drugačije određeno, umjeravanje se mora provoditi jednom godišnje.

(7) Odgovorna osoba o provođenju umjeravanja iz stavka 6. ovoga članka izrađuje plan umjeravanja i vodi evidenciju o provedbi umjeravanja.

II. BAZENSKO KUPALIŠTE

Članak 8.

(1) Bazensko kupalište dijeli se na čisti i nečisti dio.

(2) Čisti dio bazenskog kupališta čini bazen s površinom oko bazena.

(3) Nečisti dio bazenskog kupališta čini prostor gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi i ostali uređaji.

(4) Površina oko bazena mora biti uređena na način da voda s nje ne otječe u bazen ili u sustav za kruženje bazenske vode.

(5) Prije ulaza na čisti dio bazenskog kupališta korisnici se obvezno moraju istuširati i proći kroz predbazen (dezbarijera) za pranje nogu.

(6) Voda u predbazenima (dezbarijerama) mora biti hiperklorirana ili obvezno sadržavati dezinfekcijsko sredstvo.

(7) Kod bioloških bazena nije potreban bazen za dezinfekciju stopala ili sustav bočnog tuširanja.

(8) Uprava bazenskog kupališta, odnosno vlasnik ili korisnik obvezni su donijeti kupališni red i objaviti ga na istaknutom mjestu kupališta.

(9) Kupališnim redom utvrđuju se pravila ponašanja na prostoru bazenskog kupališta.

Članak 9.

(1) Materijali od kojih je izveden konvencionalni bazen i oni koji dolaze u kontakt s bazenskom vodom, ne smiju utjecati na fizikalna, kemijska ili mikrobiološka svojstva vode, moraju biti lakoperivi i otporni na kemikalije, a podovi moraju biti protuklizni. Materijali od kojih je izveden biološki bazen i oni koji dolaze u kontakt s bazenskom vodom, ne smiju utjecati na fizikalna, kemijska ili mikrobiološka svojstva vode.

(2) Sva oprema bazena i bazenskog prostora mora biti napravljena od materijala koji su otporni na utjecaj korozije.

(3) U čistom dijelu bazenskog kupališta zabranjena je uporaba podnih obloga (od svih vrsta tekstilnih materijala, gumenih i dr.).

(4) Svi elementi bazena moraju biti izvedeni na način da osiguravaju sigurnost kupača pri čemu se ne umanjuje odgovornost kupača da se pridržavaju kupališnog reda.

Članak 10.

(1) Bazenska kupališta moraju imati izrađen plan čišćenja čistog i nečistog dijela bazenskog kupališta iz članka 8. ovoga Pravilnika, koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: što čistiti, kako čistiti, čime čistiti, kada čistiti i tko čisti.

(2) Bazensko kupalište treba čistiti dnevno.

(3) Za čišćenje čistog dijela bazenskog kupališta obavezna je uporaba mehaničkih i kemijskih sredstava za čišćenje te po potrebi i sredstava za dezinfekciju. Za biološke bazene nije dopuštena uporaba kemijskih sredstava za čišćenje i sredstva za dezinfekciju.

(4) Dno bazena treba čistiti dnevno podvodnim čistačima, a stjenke bazena i preljevne kanale najmanje jednom tjedno odnosno po potrebi.

(5) Čišćenje čistih i nečistih dijelova bazenskih kupališta obavlja se na kraju rada, a po potrebi i za vrijeme rada.

(6) O čišćenju se vodi dnevni evidencijski list čišćenja, iz kojega je vidljivo što, kada i tko je obavio čišćenje.

(7) Odgovorna osoba mora osigurati nadzor nad izvođenjem plana čišćenja.

(8) Plan i dnevni evidencijski list čišćenja sastavni su dio evidencije rada bazenskog kupališta.

Članak 11.

(1) Odgovorna osoba mora voditi evidenciju rada bazenskog kupališta (u daljnjem tekstu: očevidnik) sukladno Prilogu III. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio te ga čuvati za proteklu godinu do kraja tekuće kalendarske godine.

(2) Odgovorna osoba mora voditi evidenciju o provedenim postupcima za uklanjanje nedostataka, koja je sastavni dio očevidnika.

(3) Očevidnik mora biti uvijek na raspolaganju nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata tijekom inspekcijskog nadzora.

(4) Na vođenje očevidnika o uporabi dodanih tvari, dezinfekcijskih sredstava, sredstava za pripremu vode (flokulanata, koagulanata), sredstava za korekciju koncentracije vodikovih iona (pH vrijednosti) i ostalih tvari, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s kemikalijama i biocidnim proizvodima.

(5) Odgovorna osoba biološkog bazena mora voditi evidenciju o radu biološkog bazena ili bazenskog kupališta s biološkim bazenom za vremenski period od najmanje tri prethodne godine do kraja tekuće kalendarske godine.

III. POSEBNI HIGIJENSKI UVJETI ZA BAZENSKE VODE U KONVENCIONALNIM BAZENIMA

Članak 12.

(1) Prilikom pripreme bazenske vode potrebno je obaviti najmanje dezinfekciju s rezidualnim učinkom i korekcijom koncentracije vodikovih iona (pH vrijednosti).

(2) Pri provođenju dezinfekcije s rezidualnim učinkom i korekcijom koncentracije vodikovih iona (pH vrijednosti), dodana sredstva za dezinfekciju moraju se ravnomjerno raspodijeliti u bazenu, tako da bazenska voda u cijelom bazenu zadovoljava propisane vrijednosti zdravstvene ispravnosti.

(3) Tvari koje se koriste za pripremu bazenske vode i nečistoće sadržane u tim tvarima i njihovim nusproduktima ne smiju se nalaziti u bazenskoj vodi u koncentraciji većoj od one utvrđene ovim Pravilnikom te ne smiju izravno ili neizravno utjecati na ljudsko zdravlje.

(4) U bazensku vodu ne smiju se dodavati druge tvari, osim tvari potrebnih za njezinu pripremu.

(5) Odgovorna osoba u konvencionalnom bazenu mora osigurati kontinuirano i automatsko mjerenje temperature i slobodnog klora, a ako se kao dezinfekcijsko sredstvo upotrebljava klorno sredstvo, osigurat će i mjerenje redoks potencijala i koncentracije vodikovih iona (pH vrijednosti) bazenske vode u skladu s Tablicom 1. Priloga IIIA. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio te automatsku korekciju vrijednosti parametara pomoću uređaja za doziranje.

(6) Ako bazensko kupalište nije opremljeno uređajima iz članka 7. stavka 1., odgovorna osoba mora osigurati ručna mjerenja u skladu s odredbama iz članka 7. stavaka 2. i 3. i Tablicom 2. Priloga IIIA. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Morska voda za punjenje laguna, protočnih bazena i bazena s vodenim toboganima, na mjestima usisa obvezno mora ispunjavati standarde iz Tablice 1. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja Priloga I. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i to minimalno ocjenom izvrstan.

(2) Bazenska morska voda iz laguna, protočnih bazena i bazena s vodenim toboganima, na mjestu unutar ovih jedinica mora ispunjavati standarde iz Tablice 1. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja Priloga I. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i to minimalno ocjenom dobar.

(3) Ispitivanje morske vode iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u sezoni kupanja, vlasnik ili korisnik obvezan je provoditi putem laboratorija iz članka 23. ovoga Pravilnika svakih 15 dana.

(4) Bazenska morska vode iz laguna, protočnih bazena i bazena s vodenim toboganima može odstupati od uvjeta iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– voda za punjenje dodaje se u količini najmanje 10 m3 dnevno po kupaču

– čitavi volumen bazena dnevno se prazni i čisti.

(5) Za bazene u kojima nije osigurana priprema bazenske vode u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika i ne ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka, na ulazu u bazen na istaknutom mjestu postavit će se sljedeće upozorenje: »Voda u bazenu nije dezinficirana. U vodi mogu biti prisutni mikroorganizmi koji predstavljaju rizik od prijenosa zaraznih bolesti«.

(6) Upozorenje iz stavka 5. ovoga članka bit će napisano i podebljano, slovima veličine najmanje 10 cm.

Članak 14.

(1) Bazenska kupališta moraju imati izrađen i dokumentiran sustav dodavanja vode za punjenje za svaki bazen pojedinačno.

(2) Dnevno je potrebno promijeniti po kupaču najmanje 30 litara ukupnog sadržaja bazenske vode s vodom za punjenje, optimalno raspoređeno po svim bazenima ako ih ima više, što se provjerava s mjeračem količine dodane vode i podacima iz očevidnika iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba mora ukupnu količinu dodane vode za punjenje upisati u očevidnik iz članka 11. ovoga Pravilnika za svaki bazen pojedinačno.

Članak 15.

(1) Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju najmanje od dva sata.

(2) Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i s bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu (u daljnjem tekstu: sezonska bazenska kupališta).

(3) Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu, potrebno je isprati sukladno naputku proizvođača, a filtar sezonskih bazenskih kupališta na isti način, samo u vrijeme rada.

(4) Provedene postupke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovorna osoba mora upisati u očevidnik iz članka 11. ovoga Pravilnika.

IV. POSEBNI HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA BAZENSKE VODE U BIOLOŠKIM BAZENIMA

Članak 16.

(1) Odgovorna osoba mora odrediti maksimalan dopušteni broj posjetitelja dnevno, izračunat iz zbroja volumena vode dijela za kupanje i dijela za biološki tretman vode prema formuli:

N = (V1+V2)/10 m3

N – dopušten broj posjetitelja dnevno

V1 – volumen vode u bazenskom dijelu za kupanje (m3)

V2 – volumen vode u dijelu za biološki tretman vode (m3)

10 m3 – najmanji ukupni volumen vode po posjetitelju dnevno.

(2) Volumen vode u optjecaju i u bilo kojem dodatnom tehničkom uređaju (filteri, uređaji za taloženje) neće se uzeti u obzir pri izračunu zbroja volumena vode iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Dopušteni broj kupača, koji istovremeno mogu biti u bazenskoj vodi, iznosi 20% dopuštenog broja posjetitelja dnevno.

(4) Kratkotrajna prekoračenja dopuštenog broja kupača dopuštena su do 5% dopuštenog broja posjetitelja dnevno.

(5) Veća odstupanja od dopuštenog broja kupača predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje, pa bazen mora biti zatvoren najmanje 24 sata.

Članak 17.

Biološki bazen mora sadržavati dio za biološki tretman vode, koji je najmanje 50% ukupne vodene površine biološkog bazena, u potpunosti je zasađen odabranim raslinjem te nedostupan kupačima.

Članak 18.

Područja pristupa bazenskoj vodi moraju biti sigurna i projektirana na način da se u najvećoj mogućoj mjeri spriječi resuspenzija sedimenta u biološkom bazenu.

Članak 19.

Biološki bazen mora biti dimenzioniran tako da postoji mogućnost za dodavanje 5% ukupnog volumena vode u roku od 24 sata.

Članak 20.

(1) Dodatna oprema i tehnološki postupci mogu se koristiti u bazenskoj vodi biološkog bazena ako poboljšavaju pripremu bazenske vode u biološkom bazenu te higijensku kvalitetu vode i ako ne uzrokuju biološku štetu.

(2) Dodatni uređaji, oprema i tehnološki postupci u bazenskoj vodi ne smiju stvarati aerosol.

(3) Voda za punjenje i bazenska voda biološkog bazena može se umjetno zagrijati dok temperatura bazenske vode ne dostigne 23°C.

Članak 21.

(1) Minimalna dubina kupališta biološkog bazena iznosi 0,8 m, osim izravno uz obalu.

(2) Na kupalištu s biološkim bazenom ne smije biti ptica vodarica i riba.

Članak 22.

Uprava biološkog bazena obvezna je kontinuiranim i automatskim mjernim uređajima omogućiti mjerenje temperature vode, temperature zraka, zasićenost kisikom, koncentraciju vodikovih iona (pH vrijednost) i električnu vodljivost u skladu s Tablicom 1. Priloga IIIB. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, odnosno ako bazen nije opremljen uređajima za kontinuirano mjerenje u skladu s Tablicom 2. Priloga IIIB. ovoga Pravilnika.

V. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA I INFORMIRANJE

Članak 23.

(1) Uzorkovanje, laboratorijske analize uzetih uzoraka i ocjenu zdravstvene ispravnosti ispitanih uzoraka bazenske vode obavljaju laboratoriji zavoda za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) koji moraju biti akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

(2) Analize uzoraka se obavljaju prema metodama navedenim u Prilogu II. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Financijska sredstva za praćenje kakvoće bazenske vode osigurava uprava bazenskog kupališta, odnosno vlasnik ili korisnik.

Članak 24.

(1) Zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba obvezni su Zavodu, kao voditelju registra bazenskih voda, dostaviti izvještaj o stanju zdravstvene ispravnosti bazenskih voda bazenskih kupališta na području županije odnosno Grada Zagreba najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu.

(2) Zavod vodi registar iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku.

(3) Zavod izrađuje godišnji izvještaj o stanju zdravstvene ispravnosti bazenskih voda bazenskih kupališta u Republici Hrvatskoj najkasnije do 20. ožujka za proteklu godinu te isti dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo i nadležnoj sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata.

Članak 25.

(1) Opseg ispitivanja uzoraka bazenske vode iz konvencionalnih bazena utvrđen je u Tablici 1. Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Odgovorna osoba mora osigurati uzorkovanje bazenske vode jednom mjesečno u unutrašnjim bazenima, a dva puta mjesečno u vanjskim bazenima.

(3) Za sezonska bazenska kupališta potrebno je osigurati uzorkovanje dinamikom iz stavka 2. ovoga članka, ali samo u sezoni kupanja.

(4) Ako bazensko kupalište ima više bazena, potrebno je uzorkovati bazensku vodu iz svakog bazena, bez obzira imaju li odvojenu ili zajedničku pripremu i/ili dezinfekciju vode.

Članak 26.

(1) Odgovorna osoba u biološkom bazenu mora osigurati uzorkovanje bazenske vode i laboratorijsko ispitivanje uzetog uzorka najmanje jednom tjedno, u skladu s Tablicom 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, odgovorna osoba može osigurati uzorkovanje bazenske vode u biološkim bazenima najmanje dva puta mjesečno, ako dokaže da je više od 80% uzoraka bazenske vode uzeto u prethodnoj kalendarskoj godini u skladu s graničnim vrijednostima u Tablici 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Kada rezultati laboratorijskih analiza iz članka 25. i 26. ovoga Pravilnika nisu u skladu s vrijednostima propisanima ovim Pravilnikom, laboratorij iz članka 23. ovoga Pravilnika odmah obavještava odgovornu osobu bazenskog kupališta.

(2) Odgovorna osoba obvezna je poduzeti mjere osiguranja zdravstvene ispravnosti bazenske vode, a ako to tehnički nije moguće izvesti, potrebno je zatvoriti kupalište.

(3) O poduzetim mjerama vodi se evidencija u očevidniku iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(4) Po završetku neispravnih analiza iz članka 25. i 26. ovoga Pravilnika, laboratoriji iz članka 23. ovoga Pravilnika obavljaju dodatno uzorkovanje u suradnji s odgovornom osobom bazenskog kupališta, kako bi se potvrdio prestanak onečišćenja, a ako rezultati analiza i dalje ne odgovaraju odredbama ovoga Pravilnika, obavijestit će odgovornu osobu bazenskog kupališta i nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata.

(5) Ako je analizama iz članka 25. i 26. ovoga Pravilnika utvrđeno mikrobiološko onečišćenje prilikom ponovnog uzorkovanja određuju se svi pokazatelji definirani u Tablici 1. Priloga I. ovoga Pravilnika za konvencionalne bazene i Tablici 2. Priloga I. ovoga Pravilnika za biološke bazene.

(6) Ako je analizama iz članka 25. i 26. ovoga Pravilnika utvrđeno kemijsko onečišćenje prilikom ponovnog uzorkovanja određuju se samo neispravni pokazatelji.

Članak 28.

U slučaju epidemioloških indikacija, odgovorna osoba mora osigurati uzimanje i analizu uzoraka prema mišljenju nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 29.

(1) Odgovorna osoba bazenskog kupališta obvezna je za svaki bazen, na oglasnu ploču bazena ili bazenskog kupališta staviti obavijest koja sadrži informacije o rezultatima laboratorijskih ispitivanja, s nalazom ispravnosti, za minimalno zadnje laboratorijsko ispitivanje bazenske vode.

(2) Uprava bazenskog kupališta obvezna je rezultate laboratorijskih ispitivanja čuvati tri godine.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, uprava bazenskog kupališta obvezna je na oglasnoj ploči objaviti i podatke o učestalosti uzorkovanja u pojedinačnim bazenima i obrazloženje u svezi s ocjenom ispravnosti uzorka bazenske vode, i to kako slijedi:

– »bazenska voda je ispravna«

– »bazenska voda je neispravna, ali podobna za kupanje«

– »bazenska voda je neispravna i nepodobna je za kupanje«.

(4) Obrazloženje iz stavka 3. ovoga članka izdaje epidemiolog ili higijensko-epidemiološki tim nadležnog zavoda za javno zdravstvo koji je obavio analizu uz ispitni izvještaj kao poseban dokument odnosno prilog izvještaju s vidljivom sljedivošću na koji se uzorak isto odnosi.

(5) Na oglasnoj ploči navodi se gdje posjetitelji bazena mogu dobiti rezultate laboratorijskih ispitivanja uzoraka bazenske vode za tekuću godinu.

Članak 30.

Na istaknutom mjestu na ulazu u kupalište s biološkim bazenom, uz pristup vodi biološkog bazena i duž biološkog bazena, objavljuju se, tiskane podebljano, velikim tiskanim slovima, veličine najmanje 10 cm, sljedeće obavijesti:

– »Kako bi zaštitili ljudsko zdravlje i održali kvalitetu bazenske vode u biološkom bazenu, kupalište može posjetiti najviše X osoba (dopušteni broj posjetitelja dnevno), a istovremeno se u bazenu može kupati najviše X kupača (dopušteni broj kupača)«

– »Voda u bazenu nije dezinficirana. U vodi mogu biti prisutni mikroorganizmi koji predstavljaju rizik od prijenosa zaraznih bolesti.«.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Uprava bazenskog kupališta, odnosno vlasnici bazenskih kupališta obvezni su uskladiti svoju djelatnost s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine« broj 107/12 i 88/14).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Narodnim novinama«, osim članka 29. stavaka 3. i 4. koji stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-02/19-02/115

Urbroj: 534-02-01-2/6-20-16

Zagreb, 13. svibnja 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

UVJETI ZA BAZENSKU VODU

Tabica 1.     Uvjeti za bazensku vodu u konvencionalnim bazenima

BrojPokazateljMjerna jedinicaVrijednost
min.max.
1Mikrobiološki
1.1Pseudomonas aeruginosacfu/100 ml
0
1.2Escherichia colicfu/100 ml
0
1.3Legionella spp (Napomena 1)cfu/100 ml
0
1.4Staphylococcus aureus (Napomena 2)cfu/100 ml
100
1.5Broj kolonija pri (36±2)˚C/(44±4) hcfu/ml
200
2Fizikalno – kemijski
2.1BojaPt/Co skale
20
2.2MutnoćaNTU
1,0
2.3Koncentracija vodikovih iona (Napomena 3)pH jedinica6,57,8
2.4Redoks potencijal prema Ag/AgCl, 3.5 M KCl, rezultat izražen prema HSE (Napomena 4, 5)mV
a) slatka voda pH 6,5-7,3>750
pH 7,3-7,8>770
b) morska voda pH 6,5-7,3>700
pH 7,3-7,8>720
c) prirodna mineralna vodaGranična vrijednost određuje se eksperimentalno
2.5Električna vodljivost (pri 20 ºC)µS/cm

2.6Slobodni klor (Napomena 4, 6, 7,8)mg/l0,21,0
2.7Trihalometani (ukupni) (Napomena 9)µg/l-100
2.8Klor dioksid (Napomena 10)mg/l0,20,3
2.9Klorit (Napomena 10)µg/L400
2.10.Ozon (Napomena 11)mg/L0,05
2.11.Cijanurna kiselina (Napomena 12)mg/L50Napomene:

(1) Pokazatelj se provjerava jednom godišnje u bazenima s miješanjem vode i/ili u bazenima kod kojih se može stvarati aerosol, ako je temperatura vode u bazenu ≥ 23 °C. Kod bazena koji rade sezonski pokazatelj se provjerava na početku sezone kupanja.

(2) Dva puta godišnje, u bazenima s morskom vodom.

(3) Mjerenje na terenu ili laboratoriju.

(4) Mjerenje na terenu.

(5) U kontinuiranom mjerenju redoks potencijala, dopuštena pogreška mjerenja je ± 20 mV. Kod znatno nižih vrijednosti od onih navedenih u tablici, mora se provjeriti rad uređaja za pripremu vode. Kod navođenja izmjerene vrijednosti mora se navesti referentna elektroda ili podatak da je vrijednost izračunata.

(6) Iznimno su za ograničeno vrijeme radi ispunjavanja sukladnosti s propisanim mikrobiološkim pokazateljima za bazenske vode dozvoljene više koncentracije, ali koncentracija slobodnog klora ne smije biti iznad 1,2 mg/l.

(7) Iznimno kod hidromasažnih kada su dozvoljene veće koncentracije slobodnog klora, ali ne iznad 3,0 mg/L.

(8) U bazenima s temperaturom vode ≥23ºC i mogućnošću aerosolizacije vode, koncentracija slobodnog klora mora biti najmanje 0,7 i ne veća od 1,0 mg/L.

(9) Jednom mjesečno. Trihalometani ukupni podrazumijevaju zbroj spojeva: triklorometan, tribrometan, bromodiklorometan i dibromoklorometan.

(10) Ako se prilikom pripreme vode upotrebljava klor dioksid.

(11) Ako se prilikom pripreme vode upotrebljava ozon.

(12) Ako se prilikom pripreme vode upotrebljavaju kloroizocijanurati.

Tablica 2.     Uvjeti za bazensku vodu u biološkim bazenima

BrojPokazateljMjerna jedinicaVrijednost
min.max.
1Mikrobiološki
1.1Pseudomonas aeruginosa (Napomena 1)cfu/100 ml
10
1.2Escherichia colicfu/100 ml
100
1.3Legionella spp. (Napomena 2)cfu/100 ml
10
1.4Staphylococcus aureus (Napomena 3)cfu/100 ml
100
1.5Broj kolonija pri (36±2)˚C/(44±4) hcfu/ml
500
1.6Enterokokicfu/100 ml
50
1.7Salmonella (Napomena 4)cfu/1000 ml
0
2Fizikalno-kemijski
2.1Boja
Prihvatljivo za korisnike i bez neuobičajenih promjena
2.2Amonijmg/L
0,3
2.3Koncentracija vodikovih ionapH jedinica6,08,5 (Napomena 5)
2.4Prozirnost (Secci)m
2
2.5Zasićenost kisikom%
Min.80%
2.6.Mineralna ulja (Napomena 6)
n.n. (Napomena 7)
2.7.Električna vodljivost (pri 20 ºC)µS/cm2001000
2.8.Ukupni fosforµg/L
20
2.9Temperatura (Napomena 6)ºC
26 (Napomena 8)
2.10Tenzidi (pjena na površini) (Napomena 9)
n.n. (Napomena 7)
2.11Čvrste tvari (plivajući predmeti, otpaci, trske itd.) (Napomena 9)
n.n. (Napomena 7)
2.12Miris (Napomena 9)
Prihvatljivo za korisnike i bez neuobičajenih promjena


Napomene:

(1) Ispitivanje se provodi kada voda iz bazena prolazi kroz filtar.

(2) Prije početka rada bazena.

(3) Određuje se jednom mjesečno.

(4) Gdje su prisutne ptice vodarice.

(5) Iznimno do 9.

(6) Mjerenje na terenu.

(7) n. n. – nije pronađeno.

(8) Kratkotrajno, za vrijeme trajanja vala vrućina (ovisno o okolnostima), vrijednost može biti viša.

(9) Opažanje na terenu.

Tablica 3. Uvjeti za vodu za punjenje bioloških bazena

BrojPokazateljMjerna jedinicaVrijednost
min.max.
1.0.Ukupni fosforµg/L
20
1.1.Električna vodljivost (pri 20 ºC)µS/cm
<1000


PRILOG II.

METODE ZA ISPITIVANJE BAZENSKE VODE

Sve metode za ispitivanje pokazatelja u bazenskim vodama moraju ispunjavati minimalne izvedbene zahtjeve utemeljene na mjernoj nesigurnosti od 50% ili manjoj (k = 2) i granici kvantifikacije od 30% ili manjoj od vrijednosti odgovarajuće maksimalne vrijednosti propisane tablicama 1., 2. i 3. Priloga I. ovoga Pravilnika.

BrojPokazatelj (Napomena 1)Analitička metoda
(Napomena 4)
1.Mikrobiološki (Napomena 2)
1.1.Escherichia coliHRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-2
1.2.Broj kolonija pri (36±2)˚C/(44±4) hHRN EN ISO 6222
1.3.Pseudomonas aeruginosaHRN EN ISO 16266
1.4.Legionella spp.HRN EN ISO 11731
1.5.Staphylococcus aureusSM 9213 B
1.6.EnterokokiHRN EN ISO 7899-2
1.7.SalmonellaHRN EN ISO 19250
2.Fizikalni i kemijski (Napomena 3,4)
2.1Temperatura

SM 2550 B

DIN 38404 T-4

2.2.BojaSM 2120 C
2.3.MutnoćaHRN EN ISO 7027
2.4.Koncentracija vodikovih ionaHRN EN ISO 10523
2.5.Električna vodljivost (pri 20 ºC)HRN EN 27888
2.6.Redoks potencijalSM 2580 B
2.7.Zasićenost kisikomHRN EN ISO 5814
2.8.Slobodan klorHRN EN ISO 7393-2
2.9.OzonSM 4500-O3 B
2.10.TrihalometaniHRN EN ISO 10301
2.11.Kloriti i kloratiHRN EN ISO 10304-4
2.12.Ukupni fosforHRN EN ISO 6878
2.13.Amonij

HRN ISO 7150-1

HRN EN ISO 14911

2.14.Dubinska prozirnostSECCI disk
2.15.Mineralna uljaOrganoleptika, vizualno zapažanje
2.16.Tenzidi (pjena na površini)Organoleptika, vizualno zapažanje
2.17.Čvrste tvari (plivajući predmeti, otpaci, trske itd.)Organoleptika, vizualno zapažanje


Napomene:

(1) Ako pokazatelj onečišćenja nije prikazan u Prilogu I. ovoga Pravilnika, analiza se obavlja međunarodno priznatim i znanstveno provjerenim metodama.

(2) Mogu se primjenjivati i druge metode za određivanje mikrobioloških pokazatelja za koje je dokazano da prema HRN EN ISO 17994, Kvaliteta vode – Zahtjevi za usporedbu relativnog izdvajanja mikroorganizama s dvije kvantitativne metode, daju rezultate barem jednako pouzdane kao standardne metode navedene u tablici.

(3) Mogu se primjenjivati i akreditirane metode te metode koje su validirane internom validacijom i međulaboratorijskim provjerama.

(4) Koristi se zadnje, važeće izdanje norme odnosno 23. izdanje Standard Methods for the Examination of the water and waste waters (SM).

PRILOG III.

EVIDENCIJA RADA ­ – OČEVIDNIK

PRILOG III. A. EVIDENCIJA RADA – OČEVIDNIK KONVENCIONALNIH BAZENA I BAZENSKIH KUPALIŠTA

Evidencija rada (očevidnik) za bazensko kupalište i bazensku vodu iz konvencionalnih bazena uz podatke iza Tablice 1. ili 2. iz ovoga Priloga obuhvaćaju i:

– plan i dnevni evidencijski list čišćenja iz članka 10. ovoga Pravilnika

– evidenciju o izvršenim postupcima za uklanjanje nedostatka iz članaka 11. i 27. ovoga Pravilnika

– rezultate laboratorijskih analiza iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Tablica 1.     Podaci za bazensko kupalište i bazensku vodu za konvencionalne bazene opremljene uređajem za kontinuirano mjerenje

Br.PodatakMjerna jedinicaPočetak radaSredina radaZavršetak rada
1.Temperatura vodeºC+++
2.Koncentracija vodikovih ionapH jedinica+++
3.Slobodan klormg/l+++
4.Redoks potencijalmV+++
5.Ručna mjerenja+
a) slobodan klormg/l+
b) koncentracija vodikovih ionapH jedinica+
6.Broj kupača dnevno (Napomena 1)Broj+
7.Količina dodane vode za punjenjem3/dan+
8.Rad crpki za cirkulaciju vodeh/d+
9.Čišćenje filteraDa/Ne+
10Hiperkloriranjemg/l+
11.Nepredviđeni posebni događajiDa/Ne+


Tablica 2.     Podaci za bazensko kupalište i bazensku vodu za konvencionalne bazene bez uređaja za kontinuirano mjerenje

Br.PodatakMjerna jedinica123456
1.Temperatura vodeºC++++++
2.Koncentracija vodikovih ionapH jedinica++++++
3.Slobodan klormg/l++++++
4.Redoks potencijalmV++++++
5.Broj kupača dnevno (Napomena 1)Broj+
6.Količina dodane vode za punjenjem3/dan+
7.Rad crpki za cirkulaciju vodeh/d+
8.Čišćenje filteraDa/Ne+
9.Hiperkloriranjemg/L+
10.Nepredviđeni posebni događajiDa/Ne+


Napomena:

(1) Ako je na jednom kupalištu veći broj bazena, vodi se ukupan broj kupača, a količina dodane vode za punjenje dnevno mora odgovarati odredbama članka 14. ovoga Pravilnika.

PRILOG III. B. EVIDENCIJA RADA – OČEVIDNIK BIOLOŠKIH BAZENA I BAZENSKIH KUPALIŠTA

Evidencija rada (očevidnik) za bazensko kupalište i bazensku vodu iz bioloških bazena uz podatke iza Tablice 1. ili 2. iz ovoga Priloga obuhvaćaju također:

– plan i dnevni evidencijski list čišćenja iz članka 10. ovoga Pravilnika

– evidenciju o izvršenim postupcima za uklanjanje nedostatka iz članaka 11. i 27. ovoga Pravilnika

– rezultate laboratorijskih analiza iz članka 26. ovoga Pravilnika.

Tablica 1:     Podaci za bazensko kupalište i bazensku vodu za biološke bazene opremljene uređajima za kontinuirano mjerenje

Br.PodatakMjerna jedinicaPočetak radaSredina radaZavršetak rada
1.Temperatura vodeºC+++
2.Temperatura zrakaºC+++
3.Koncentracija vodikovih ionapH
jedinica
+++
4.Zasićenost kisikom%+++
5.Električna vodljivost (na 20 °C)μS/cm+++
6.Dubinska prozirnost (Secci)m+++
7.Broj posjetiteljaBroj+++
8.Broj kupačaBroj++
9.Ukupan broj posjetitelja dnevnoBroj+
10.Količina dodane vode za punjenje za svaki bazenm3/d+
11.Rad crpki za cirkulaciju vodeh/d+
12.Nepredviđeni posebni događajiDa/Ne+Tablica 2:     Podaci za bazensku vodu za biološki bazen bez uređaja za kontinuirano mjerenje

Br.PodatakMjerna jedinica

Početak

rada

U 10:00 satiU 15:00 satiZavršetak rada
1.Temperatura vodeºC++++
2.Temperatura zrakaºC++++
3.Koncentracija vodikovih ionapH jedinica++++
4.Zasićenost kisikom%++++
5.Električna vodljivost (na 20 °C)μS/cm++++
6.Dubinska prozirnost (Secci)m++++
7.Broj posjetiteljaBroj++++
8.Broj kupačaBroj+++
9.Ukupan broj posjetitelja dnevnoBroj+
10.Količina dodane vode za punjenje za svaki bazenm3/d+
11.Rad crpki za cirkulaciju vodeh/d+
12.Nepredviđeni posebni događajiDa/Ne+