Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1199

Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2020. donosi

PRAVILNIK

O PODACIMA U VEZI S KORPORATIVNIM UPRAVLJANJEM KOJE SU IZDAVATELJI OBVEZNI DOSTAVLJATI HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, TE O OBLIKU, ROKOVIMA I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se podaci u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20)

3. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisano člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

4. Vrijednosni papiri su sve vrste prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. stavka 1. točke 96. Zakona, osim instrumenata tržišta novca s rokom dospijeća kraćim od dvanaest mjeseci

5. Podaci su podaci koje su izdavatelji obvezni javno objavljivati sukladno odredbama Zakona, propisa koji uređuju osnivanje i ustroj trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja, reviziju financijskih izvještaja te propisa kojima se uređuje korporativno upravljanje

6. Kodeks je Kodeks korporativnog upravljanja koji su usvojile Hanfa i Zagrebačka burza.

Obveznici

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri na dan 31. prosinca godine za koju se dostavljaju podaci uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

PODACI TE OBLIK, ROK I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJA

Podaci o usklađenosti za izdavatelje dionica

Članak 4.

(1) Izdavatelji koji imaju dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i koji su obvezni primjenjivati Kodeks obvezni su o usklađenosti s Kodeksom Hanfi dostavljati podatke iz sljedećih područja: vodstvo, dužnosti članova uprave i nadzornog odbora, imenovanje članova uprave i nadzornog odbora, nadzorni odbor i njegovi odbori, uprava, primici članova uprave i nadzornog odbora, rizici, unutarnja kontrola i revizija, objavljivanje i transparentnost, dioničari i glavna skupština te dionici i korporativna društvena odgovornost.

(2) Skup propisanih podataka iz stavka 1. ovoga članka čini upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica i nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Podaci o praksama upravljanja za izdavatelje dionica

Članak 5.

(1) Izdavatelji koji imaju dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni su Hanfi dostavljati podatke o praksama korporativnog upravljanja iz sljedećih područja: osnovni podaci, uprava, nadzorni odbor, odbori nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, struktura uprave i nadzornog odbora, naknade, opcije, glavna skupština, vlastite dionice, kontrola i rizici, odnosi s ulagateljima, sukob interesa, dividenda i kodeks.

(2) Skup propisanih podataka iz stavka 1. ovoga članka čini upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica i nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Podaci o praksama upravljanja za izdavatelje obveznica

Članak 6.

(1) Izdavatelji koji imaju obveznice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni su Hanfi dostavljati podatke o praksama korporativnog upravljanja iz sljedećih područja: osnovni podaci, uprava, nadzorni odbor, odbori nadzornog odbora, sjednice uprave i nadzornog odbora, struktura uprave i nadzornog odbora, naknade, kontrola i rizici, odnosi s ulagateljima, sukob interesa i kodeks.

(2) Skup propisanih podataka iz stavka 1. ovoga članka čini upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje obveznica i nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(3) Izdavatelji obveznica koji su kao izdavatelji dionica obvezni Hanfi dostavljati podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika nisu obvezni Hanfi dostaviti podatke iz ovoga članka.

Rok dostave podataka

Članak 7.

(1) Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. lipnja tekuće kalendarske godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za kalendarsku godinu koja je završila 31. prosinca 2019. dostaviti Hanfi najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.

Oblik dostave podatka

Članak 8.

(1) Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) dostaviti Hanfi kao datoteke u XML formatu.

(2) Obrasce za dostavu podataka iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) u XLS formatu objavljuje Hanfa na svojoj internetskoj stranici. Predmetne obrasce u XLS formatu izdavatelj ujedno može koristiti za kreiranje datoteke u XML formatu pri čemu se rukovodi uputom za izradu XML sheme iz XLS datoteke koja je dostupna na internetskoj stranici Hanfe.

Način dostave podataka

Članak 9.

(1) Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) dostaviti u izvještajni sustav Hanfe korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Hanfe (https://reports.hanfa.hr/), a sve u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI) te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Potpisivanje podataka iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnici) naprednim elektroničkim potpisom obavlja se u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(3) Za dostavu podataka iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnika) i njihovo potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom izdavatelj koristi ovlasti koje su mu dodijeljene za dostavu podataka u SRPI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (»Narodne novine« br. 66/14).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02
Urbroj: 326-01-70-72-20-1
Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

POPIS PODATAKA IZ UPITNIKA O USKLAĐENOSTI ZA IZDAVATELJE DIONICA

OdredbaČlanakPitanje
1. Suradnja1.Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.
1. Suradnja1.Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.
1. Suradnja2.Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.
1. Suradnja2.Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.
1. Suradnja3.Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.
1. Suradnja4.Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.
1. Suradnja5.Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.
1. Pravila ponašanja6.Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.
1. Pravila ponašanja6.Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.
2. Sukob interesa7.Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.
2. Sukob interesa7.Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.
2. Sukob interesa7.Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.
2. Sukob interesa8.Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.
2. Sukob interesa8.Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.
2. Sukob interesa8.Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.
2. Sukob interesa9.Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.
2. Zabrana konkurencije10.Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.
2. Zabrana konkurencije10.Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.
2. Transakcije s povezanim stranama11.Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora.
2. Transakcije s povezanim stranama11.Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.
2. Transakcije s povezanim stranama12.Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom).
2. Transakcije s povezanim stranama12.Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.
3. Uloga nadzornog odbora13.Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.
3. Uloga nadzornog odbora13.Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.
3. Uloga nadzornog odbora14.Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.
3. Uloga nadzornog odbora14.Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.
3. Uloga nadzornog odbora15.Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini16.Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini16.Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini17.Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.
3. Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini18.Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini.
4. Nadležnost nadzornog odbora19.Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.
4. Sastav20.Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.
4. Sastav21.Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.
4. Sastav22.Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.
4. Sastav22.Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.
4. Predsjednik23.Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.
4. Odbori nadzornog odbora24.Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.
4. Odbori nadzornog odbora24.Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.
4. Odbori nadzornog odbora24.Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.
4. Odbori nadzornog odbora24.Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.
4. Odbori nadzornog odbora26.Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora.
4. Odbori nadzornog odbora27.Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.
4. Odbori nadzornog odbora27.Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).
4. Odbori nadzornog odbora27.Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.
4. Odbori nadzornog odbora28.Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.
4. Odbori nadzornog odbora28.Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.
4. Vremensko opterećenje29.Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.
4. Vremensko opterećenje29.U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.
4. Vremensko opterećenje30.Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.
4. Učestalost i način održavanja sjednica31.Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.
4. Učestalost i način održavanja sjednica31.Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.
4. Učestalost i način održavanja sjednica31.Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.
4. Učestalost i način održavanja sjednica32.Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.
4. Učestalost i način održavanja sjednica32.Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.
4. Potpora33.Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.
4. Potpora33.U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali.
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija34.Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija34.Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija35.Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija35.Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.
4. Kvaliteta i pravodobnost informacija36.Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.
4. Obuka i razvoj37.Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.
4. Obuka i razvoj37.Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.
4. Obuka i razvoj38.Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora39.Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora39.Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora39.Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora40.Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.
4. Ocjenjivanje nadzornog odbora41.Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.
5. Dužnosti uprave42.Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.
5. Dužnosti uprave43.Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.
5. Dužnosti uprave44.U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.
5. Dužnosti uprave44.Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.
5. Sastav45.Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.
5. Predsjednik46.Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.
5. Ograničenja drugih imenovanja47.Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.
5. Ograničenja drugih imenovanja47.Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.
5. Ocjena uprave48.Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave.
5. Ocjena uprave48.Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.
5. Ocjena uprave49.Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.
5. Ocjena uprave49.Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.
6. Uloga odbora za primitke50.Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.
6. Primici članova uprave51.Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.
6. Primici članova uprave52.Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.
6. Primici članova uprave53.Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.
6. Primici članova uprave53.Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.
6. Primici članova uprave53.Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.
6. Primici članova uprave54.Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.
6. Primici članova uprave55.Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.
6. Izvještavanje o primicima56.Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.
6. Izvještavanje o primicima56.Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.
6. Izvještavanje o primicima57.Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.
7. Uloga nadzornog odbora i uprave58.Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi (»sklonost preuzimanju rizika«).
7. Uloga nadzornog odbora i uprave59.Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa.
7. Uloga revizijskog odbora60.Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa.
7. Uloga revizijskog odbora61.Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.
7. Odnosi s vanjskim revizorom62.Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje.
7. Odnosi s vanjskim revizorom63.Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.
7. Odnosi s vanjskim revizorom63.Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga.
7. Odnosi s vanjskim revizorom64.Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora.
7. Odnosi s vanjskim revizorom64.Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje pruža vanjski revizor.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola65.Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola65.Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola66.Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola66.Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola67.Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola67.Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola67.Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola68.Revizijski odbor obvezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije.
7. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola68.Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola.
7. Prijava nepravilnosti69.Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje.
7. Prijava nepravilnosti69.Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje.
7. Prijava nepravilnosti69.Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.
7. Prijava nepravilnosti70.Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene.
7. Prijava nepravilnosti70.Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci.
8. Korištenje mrežnim stranicama društva71.Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.
8. Korištenje mrežnim stranicama društva72.Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.
8. Korištenje mrežnim stranicama društva73.Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.
8. Korištenje mrežnim stranicama društva73.Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.
8. Godišnje izvješće74.Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.
9. Odnosi s dioničarima75.Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štititi svoja prava.
9. Odnosi s dioničarima76.Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinosti o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.
9. Odnosi s dioničarima77.Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.
9. Glavna skupština78.Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.
9. Glavna skupština79.Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.
9. Glavna skupština79.Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.
9. Glavna skupština79.Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.
9. Glavna skupština80.Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.
9. Glavna skupština80.Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.
9. Glavna skupština80.Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.
9. Glavna skupština81.Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.
9. Glavna skupština81.Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.
9. Glavna skupština82.Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.
9. Glavna skupština82.Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini.
10. Korporativna društvena odgovornost83.Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.
10. Korporativna društvena odgovornost83.Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.
10. Korporativna društvena odgovornost84.Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.
10. Uključenost dionika85.Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.
10. Uključenost dionika85.Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.
10. Uključenost dionika86.Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.
10. Uključenost dionika87.U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.PRILOG II.

POPIS PODATAKA IZ UPITNIKA O PRAKSAMA UPRAVLJANJA ZA IZDAVATELJE DIONICA

RBPOPIS PITANJA
1.OSNOVNI PODACI
1.1.Izdavatelj ima internetsku stranicu
1.1.1.Izdavatelj ima internetske stranice na hrvatskom jeziku
1.1.2.Izdavatelj ima internetske stranice na engleskom jeziku
1.2.Broj zaposlenih na 31. 12. – Ukupno
1.2.1.Broj zaposlenih na 31. 12. – od toga žena
1.2.2.Prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
1.3.Izdavatelj ima usvojen monistički (2 organa: upravni odbor, GS) ili dualistički (3 organa: uprava, NO, GS) ustroj upravljanja na kraju godine
1.4.Broj članova uprave, na kraju godine
1.4.1.Broj članova uprave (od toga žena)
1.4.2.Navedite ciljani postotak ženskih članova u upravi
1.5.Broj članova nadzornog odbora, na kraju godine
1.5.1.Broj članova nadzornog odbora (od toga žena)
1.5.2.Navedite ciljani postotak ženskih članova u nadzornom odboru
1.6.Prosječna ukupna bruto plaća, isplaćena tijekom godine (ne uključujući plaću članova uprave i nadzornog odbora koji su zaposlenici), u kunama
1.6.1.Prosječna ukupna bruto plaća žena, isplaćena tijekom godine (ne uključujući plaću članica uprave i nadzornog odbora koje su zaposlenice), u kunama
1.7.Povećanje temeljnog kapitala tijekom godine
1.7.1.Iznos povećanja temeljenog kapitala tijekom godine, u kunama
1.7.2.Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima
1.8.Smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine
1.8.1.Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine, u kunama
1.9.Društvo je dio grupe
1.10.Društvo je donijelo interne akte koji određuju odgovornost uprave vodećeg društva za osiguranje učinkovitog nadzora nad aktivnostima ostalih društava u grupi
1.10.1.Broj internih akata koji određuju odgovornost uprave vodećeg društva za osiguranje učinkovitog nadzora nad aktivnostima ostalih društava u grupi
1.11.Društvo je donijelo interne akte koji određuju odgovornosti i načine izvještavanja na razini matične tvrtke i podružnice
1.11.1.Broj internih akata koji određuju odgovornosti i načine izvještavanja na razini matične tvrtke i podružnice
1.12.Društvo je donijelo interne akte koji opisuju odgovornosti predsjednika uprave
1.12.1.Broj internih akata koji opisuju odgovornosti predsjednika uprave
1.13.Društvo ima povezana društva (u smislu članka 473. ZTD-a)
1.13.1.Broj povezanih društava – od toga sa sjedištem u RH
1.13.2.Broj povezanih društava – od toga sa sjedištem izvan RH
2.UPRAVA
2.1.Ime i prezime člana uprave
2.1.1.OIB
2.2.Titula člana uprave
2.3.Stručna sprema člana uprave
2.4.Spol člana uprave
2.5.Dob člana uprave
2.6.Državljanstvo člana uprave
2.7.U radnom odnosu u Izdavatelju
2.8.Dioničar izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
2.9.Ukupni redni broj mandata u upravi Izdavatelja
2.10.Dužina članstva u upravi (broj godina)
2.11.Povezanost s drugim članovima uprave
2.11.1.Vrsta povezanosti
2.12.Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
2.12.1.Vrsta povezanosti
2.13.Dobio/la razrješnicu glavne skupštine (u smislu članka 278. ZTD-a)
2.14.Istovremeno član uprave drugog društva
2.15.Broj društava u kojima je član uprave
2.15.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
2.15.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
2.16.Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva
2.17.Broj društava u kojima je član nadzornog odbora
2.17.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
2.17.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
3.NADZORNI ODBOR
3.1.Ime i prezime člana nadzornog odbora
3.1.1.OIB
3.2.Titula člana nadzornog odbora
3.3.Stručna sprema člana nadzornog odbora
3.4.Spol člana nadzornog odbora
3.5.Dob člana nadzornog odbora
3.6.Državljanstvo člana nadzornog odbora
3.7.U radnom odnosu u Izdavatelju
3.8.Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
3.9.Nezavisni član nadzornog odbora
3.10.Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru
3.11.Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru izdavatelja
3.12.Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)
3.13.Povezanost s drugim članovima uprave
3.13.1.Vrsta povezanosti
3.14.Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
3.14.1.Vrsta povezanosti
3.15.Dobio/la razrješnicu glavne skupštine (u smislu članka 278. ZTD-a)
3.16.Član odbora (za reviziju, imenovanja, primitke, ostalo)
3.16.1.Navesti naziv odbora
3.17.Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva
3.18.Broj društava u kojima je član nadzornog odbora
3.18.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
3.18.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
3.19.Istovremeno član uprave drugog društva
3.20.Broj društava u kojima je član uprave
3.20.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
3.20.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
4.ODBORI NADZORNOG ODBORA
4.1.Izdavatelj ima osnovan revizijski odbor
4.2.Broj članova revizijskog odbora
4.2.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi revizijskog odbora
4.2.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi revizijskog odbora
4.3.Izdavatelj ima interne procedure rada revizijskog odbora
4.3.1.Mjesto javne objave internih procedura rada revizijskog odbora
4.4.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak revizijskog odbora
4.5.Broj održanih sastanaka revizijskog odbora, tijekom godine
4.5.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi revizijskog odbora
4.6.Izdavatelj izrađuje izvješće o radu revizijskog odbora
4.6.1.Izvješće o radu revizijskog odbora je javno dostupno
4.7.Izdavatelj ima osnovan Odbor za primitke
4.8.Broj članova Odbora za primitke
4.8.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za primitke
4.8.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za primitke
4.9.Izdavatelj ima interne procedure rada Odbora za primitke
4.9.1.Mjesto javne objave internih procedura rada Odbora za primitke
4.10.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak Odbora za primitke
4.11.Broj održanih sastanaka Odbora za primitke, tijekom godine
4.11.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Odbora za primitke
4.12.Izdavatelj izrađuje izvješće o radu odbora za primitke
4.12.1.Izvješće o radu odbora za primitke je javno dostupno
4.13.Izdavatelj ima osnovan Odbor za imenovanja
4.14.Broj članova Odbora za imenovanja
4.14.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za imenovanja
4.14.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za imenovanja
4.15.Izdavatelj ima interne procedure rada Odbora za imenovanja
4.15.1.Mjesto javne objave internih procedura rada Odbora za imenovanja
4.16.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak Odbora za imenovanja
4.17.Broj održanih sastanaka Odbora za imenovanja, tijekom godine
4.17.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Odbora za imenovanja
4.18.Izdavatelj ima osnovan dodatan odbor
4.19.Broj članova odbora koji su prošli uvodnu obuku za svoju ulogu u posljednjih godinu dana
4.20.Broj pruženih treninga i edukacija članovima odbora u posljednjih godinu dana
4.21.Za ocjenjivanje nadzornog odbora i njegovih odbora angažirani su vanjski ocjenjivači
5.SJEDNICE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
5.1.Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica uprave
5.2.Broj održanih sjednica uprave
5.2.1.Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave
5.3.Izdavatelj ima interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)
5.3.1.Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine
5.4.Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica nadzornog odbora
5.5.Broj održanih sjednica nadzornog odbora
5.5.1.Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora
5.6.Izdavatelj ima interni propis rada nadzornog odbora
5.6.1.Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine
5.7.Navedite koliko puta tijekom godine je uprava izvješćivala nadzorni odbor
6.STRUKTURA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
6.1.Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova – uprave
6.1.1.Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova – uprave
6.2.Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova – nadzornog odbora
6.2.1.Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova – nadzornog odbora
6.3.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – članova uprave
6.4.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – članova nadzornog odbora
6.5.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – višeg rukovodstva
6.6.Tijekom godine su postojala imenovanja članova uprave
6.7.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – ukupno
6.7.1.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.7.2.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.8.Tijekom godine su postojala imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave
6.9.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – ukupno
6.9.1.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.9.2.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.10.Tijekom godine su postojala nova imenovanja (prvi mandat) članova uprave
6.11.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – ukupno
6.11.1.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.11.2.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.12.Postoji barem jedan član uprave koji je prešao u nadzorni odbor istog izdavatelja, tijekom godine
6.12.1.Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja tijekom godine
6.13.Postoji barem jedan član uprave kojem je istekao mandat, tijekom godine
6.14.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – ukupno
6.14.1.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.14.2.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.15.Postoji barem jedan član uprave koji je opozvan prije isteka mandata, tijekom godine
6.16.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.16.1.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.16.2.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.17.Razlozi opoziva članova uprave
6.18.Postoji barem jedan član uprave koji je dao otkaz prije isteka mandata, tijekom godine
6.19.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.19.1.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.19.2.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.20.Razlozi davanja otkaza članova uprave
6.21.Tijekom godine su postojala imenovanja članova nadzornog odbora
6.22.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.22.1.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.22.2.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.23.Tijekom godine su postojala nova imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora
6.24.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.24.1.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.24.2.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.25.Postoji barem jedan član nadzornog koji je prešao u upravu istog izdavatelja, tijekom godine
6.25.1.Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja
6.26.Postoji barem jedan član nadzornog odbora kojem je istekao mandat, tijekom godine
6.27.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.27.1.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.27.2.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.28.Postoji barem jedan član nadzornog odbora koji je opozvan prije isteka mandata, tijekom godine
6.29.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.29.1.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.29.2.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.30.Razlozi opoziva članova nadzornog odbora
6.31.Postoji barem jedan član nadzornog odbora koji je dao otkaz prije isteka mandata, tijekom godine
6.32.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.32.1.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.32.2.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.33.Razlozi davanja otkaza članova nadzornog odbora
6.34.Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo
6.35.Javno objavljeni podaci o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo
6.36.Mjesto javne objave podataka o članovima uprave za vrijeme trajanja mandata
6.37.Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata
6.38.Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo
6.39.Javno objavljeni podaci kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo
6.40.Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora za vrijeme trajanja mandata
6.41.Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata
6.42.Članovi uprave drže dionice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.42.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – dionica
6.43.Članovi uprave drže obveznice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.43.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – obveznica
6.44.Članovi uprave drže ostale vrijednosne papire izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.44.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – ostalih vrijednosnih papira
6.45.Članovi NO-a drže dionice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.45.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – dionica
6.46.Članovi NO-a drže obveznice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.46.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – obveznica
6.47.Članovi NO-a drže ostale vrijednosne papire izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.47.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – ostalih vrijednosnih papira
7.NAKNADE
7.1.Izdavatelj ima politiku primitaka za članove uprave
7.1.1.Mjesto javne objave politike primitaka za članove uprave
7.2.Izdavatelj objavljuje detaljne podatke o primicima svakog člana uprave
7.2.1.Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim primicima za svakog člana uprave
7.3.Članovi uprave ostvarili su primitke tijekom godine
7.3.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.3.2.Ukupni bruto varijabilni iznos primitaka isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.4.Članovima uprave dodijeljene su opcije tijekom godine
7.4.1.Ukupni novčani iznos opcija koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine
7.5.Članovima uprave dodijeljene su dionice tijekom godine
7.5.1.Ukupna količina dionica koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine
7.5.2.Ukupna vrijednost dionica koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.6.Tijekom godine ugovorene su otpremnine članovima uprave
7.6.1.Ukupni iznos ugovorenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.7.Tijekom godine isplaćene su otpremnine članovima uprave
7.7.1.Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.8.Tijekom godine članovima uprave su isplaćivani ostali primici
7.8.1.Ukupni iznos ostalih primitaka isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.9.Godišnje izvješće o primicima članova uprave se podnosi glavnoj skupštini
7.10.Izdavatelj ima politiku primitaka za članove nadzornog odbora
7.10.1.Mjesto javne objave politike primitaka članova nadzornog odbora
7.11.Visinu primitaka članovima nadzornog odbora određuje
7.12.Izdavatelj objavljuje podatke o primicima svakog člana nadzornog odbora
7.12.1.Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim primicima za svakog člana nadzornog odbora
7.13.Članovi nadzornog odbora ostvarili su primitke tijekom godine
7.13.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
7.14.Članovima nadzornog odbora isplaćeni su ostali primici tijekom godine
7.14.1.Ukupni bruto iznos ostalih primitaka isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
7.15.Godišnji izvještaj o primicima članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini
7.16.Više rukovodstvo ostvarilo je primitke tijekom godine
7.16.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.16.2.Ukupni bruto varijabilni iznos primitaka isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.17.Višem rukovodstvu dodijeljene su opcije tijekom godine
7.17.1.Ukupni novčani iznos opcija koje su dodijeljene višem rukovodstvu, u kunama
7.18.Višem rukovodstvu dodijeljene su dionice tijekom godine
7.18.1.Ukupna količina dionica koje su dodijeljene višem rukovodstvu tijekom godine
7.18.2.Ukupna vrijednost dionica koje su dodijeljene višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.19.Tijekom godine ugovorene su otpremnine višem rukovodstvu
7.19.1.Ukupni iznos dogovorenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.20.Tijekom godine isplaćene su otpremnine višem rukovodstvu
7.20.1.Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.21.Tijekom godine isplaćeni su ostali primici višem rukovodstvu
7.21.1.Ukupni iznos ostalih primitaka isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
8.OPCIJE
8.1.Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan) uprave
8.1.1.Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana) uprave
8.1.2.Broj članova uprave koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine
8.1.3.Broj članova uprave koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine
8.1.4.Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove uprave u trenutku korištenja (realizacije opcije)
8.2.Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan) višeg rukovodstva
8.2.1.Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana) višeg rukovodstva
8.2.2.Broj članova višeg rukovodstva koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine
8.2.3.Broj članova višeg rukovodstva koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine
8.2.4.Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove višeg rukovodstva u trenutku korištenja (realizacije opcije)
9.GLAVNA SKUPŠTINA – OPĆE
9.1.Izdavatelj ima interni propis rada glavne skupštine
9.1.1.Datum usvajanja internog propisa rada glavne skupštine
9.1.2.Interni propis se mijenjao tijekom godine
9.2.Tijekom godine održana je barem jedna glavna skupština
9.2.1.Ako se tijekom godine nije održala niti jedna glavna skupština, navesti razloge neodržavanja
9.GLAVNA SKUPŠTINA – POJEDINAČNO
9.3.Datum održavanja glavne skupštine
9.4.Predsjednik održane glavne skupštine bio je član uprave ili nadzornog odbora izdavatelja
9.5.% temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS – ukupno
9.5.1.% temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS – osobno (bez opunomoćenika)
9.5.2.% temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS – putem opunomoćenika
9.5.3.% temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS – članovi uprave i NO-a koji su kao dioničari sudjelovali na GS
9.6.Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini
9.7.Dostavljeni su protuprijedlozi (prije ili na glavnoj skupštini) na predložene odluke iz saziva na glavnu skupštinu
9.7.1.Status protuprijedloga
10.VLASTITE DIONICE
10.1.Izdavatelj je stjecao vlastite dionice na uređenom tržištu ZSE, tijekom godine
10.1.1.Zarada od stjecanja vlastitih dionica tijekom godine, u kunama
10.2.Izdavatelj je otpuštao vlastite dionice tijekom godine
10.2.1.Zarada od otpuštanja vlastitih dionica tijekom godine, u kunama
10.3.Izdavatelj ima Program otkupa vlastitih dionica
10.4.Datum usvajanja Programa otkupa vlastitih dionica
10.5.Izdavatelj je stjecao vlastite dionice izvan uređenog tržišta ZSE
10.5.1.Zarada od stjecanja vlastitih dionica tijekom godine izvan uređenog tržišta ZSE, u kunama
10.6.Izdavatelj je otpuštao vlastite dionice izvan uređenog tržišta ZSE
10.6.1.Zarada od otpuštanja vlastitih dionica tijekom godine izvan uređenog tržišta ZSE, u kunama
10.7.Način stjecanja vlastitih dionica
11.KONTROLA I RIZICI
11.1.Naziv revizorskog društva
11.2.Broj uzastopnih godina korištenja usluga istog revizorskog društva
11.3.Broj uzastopnih godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu
11.3.1.Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama
11.4.Revizorsko društvo pružalo je dodatne usluge izdavatelju koje nisu revizorske usluge
11.4.1.Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama
11.5.Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge
11.6.U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole
11.6.1.Broj zaposlenih unutar sustava unutarnje kontrole
11.7.U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije
11.7.1.Broj zaposlenih unutar sustava unutarnje revizije
11.8.Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima
11.9.Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja
11.10.Koliko puta tijekom godine je revizijski odbor primio izvješće o učinkovitosti sustava upravljanja rizicima i interne kontrole
11.11.Koliko puta je osoba odgovorna za upravljanje rizicima pripremila prezentaciju revizijskom odboru, tijekom godine
11.12.Koliko se puta revizijski odbor sastao s revizorom društva tijekom godine
12.ODNOSI S ULAGATELJIMA
12.1.Izdavatelj ima ustrojen zaseban odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s investitorima
12.2.Izdavatelj ima instituciju zaduženu za praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)
12.3.Izdavatelj ima objavljen kalendar važnih događanja (na svojim internetskim stranicama)
12.4.Broj konferencija za novinare koje je izdavatelj održao tijekom godine
12.4.1.Razlozi sazivanja konferencija za novinare
13.SUKOB INTERESA
13.1.Izdavatelj je ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine
13.1.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama
13.2.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja
13.2.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama
13.3.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s višim rukovodstvom izdavatelja
13.3.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama
13.4.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu
13.4.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama
13.5.Izdavatelj ima interni propis postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama
13.6.Tijekom godine bilo je prijavljenih sukoba interesa
13.6.1.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine
13.6.2.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane uprave
13.6.3.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane nadzornog odbora
13.6.4.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane višeg rukovodstva
13.6.5.U slučaju prijavljenih sukoba interesa, osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama
14.DIVIDENDA
14.1.Način podjele dobiti
14.2.Izdavatelj je donio odluku o isplati dividende ili predujma dividende tijekom godine
14.3.Novčani iznos dividende po dionici, u kunama
15.KODEKS
15.1.Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja
15.2.Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja
15.2.1.Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržavaPRILOG III.

POPIS PODATAKA IZ UPITNIKA O PRAKSAMA UPRAVLJANJA ZA IZDAVATELJE OBVEZNICA

RBPOPIS PITANJA
1.OSNOVNI PODACI
1.1.Izdavatelj ima internetsku stranicu
1.1.1.Izdavatelj ima internetske stranice na hrvatskom jeziku
1.1.2.Izdavatelj ima internetske stranice na engleskom jeziku
1.2.Broj zaposlenih na 31. 12. – Ukupno
1.2.1.Broj zaposlenih na 31. 12. – od toga žena
1.2.2.Prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
1.3.Izdavatelj ima usvojen monistički (2 organa: upravni odbor, GS) ili dualistički (3 organa: uprava, NO, GS) ustroj upravljanja na kraju godine
1.4.Broj članova uprave, na kraju godine
1.4.1.Broj članova uprave (od toga žena)
1.5.Broj članova nadzornog odbora, na kraju godine
1.5.1.Broj članova nadzornog odbora (od toga žena)
1.6.Prosječna ukupna bruto plaća, isplaćena tijekom godine (ne uključujući plaću članova uprave i nadzornog odbora koji su zaposlenici), u kunama
1.6.1.Prosječna ukupna bruto plaća žena, isplaćena tijekom godine (ne uključujući plaću članica uprave i nadzornog odbora koje su zaposlenice), u kunama
1.7.Društvo je dio grupe
2.UPRAVA
2.1.Ime i prezime člana uprave
2.1.1.OIB
2.2.Titula člana uprave
2.3.Stručna sprema člana uprave
2.4.Spol člana uprave
2.5.Dob člana uprave
2.6.Državljanstvo člana uprave
2.7.U radnom odnosu u Izdavatelju
2.8.Dioničar izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
2.9.Ukupni redni broj mandata u upravi Izdavatelja
2.10.Dužina članstva u upravi (broj godina)
2.11.Povezanost s drugim članovima uprave
2.11.1.Vrsta povezanosti
2.12.Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
2.12.1.Vrsta povezanosti
2.13.Dobio/la razrješnicu glavne skupštine (u smislu članka 278. ZTD-a)
2.14.Istovremeno član uprave drugog društva
2.15.Broj društava u kojima je član uprave
2.15.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
2.15.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
2.16.Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva
2.17.Broj društava u kojima je član nadzornog odbora
2.17.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
2.17.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
3.NADZORNI ODBOR
3.1.Ime i prezime člana nadzornog odbora
3.1.1.OIB
3.2.Titula člana nadzornog odbora
3.3.Stručna sprema člana nadzornog odbora
3.4.Spol člana nadzornog odbora
3.5.Dob člana nadzornog odbora
3.6.Državljanstvo člana nadzornog odbora
3.7.U radnom odnosu u Izdavatelju
3.8.Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala
3.9.Nezavisni član nadzornog odbora
3.10.Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru
3.11.Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru izdavatelja
3.12.Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)
3.13.Povezanost s drugim članovima uprave
3.13.1.Vrsta povezanosti
3.14.Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora
3.14.1.Vrsta povezanosti
3.15.Dobio/la razrješnicu glavne skupštine (u smislu članka 278. ZTD-a)
3.16.Član odbora (za reviziju, imenovanja, primitke, ostalo)
3.16.1.Navesti naziv odbora
3.17.Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva
3.18.Broj društava u kojima je član nadzornog odbora
3.18.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
3.18.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
3.19.Istovremeno član uprave drugog društva
3.20.Broj društava u kojima je član uprave
3.20.1.Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu
3.20.2.Od toga broj povezanih društava (u smislu članka 473. ZTD-a)
4.ODBORI NADZORNOG ODBORA
4.1.Izdavatelj ima osnovan revizijski odbor
4.2.Broj članova revizijskog odbora
4.2.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi revizijskog odbora
4.2.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi revizijskog odbora
4.3.Izdavatelj ima interne procedure rada revizijskog odbora
4.3.1.Mjesto javne objave internih procedura rada revizijskog odbora
4.4.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak revizijskog odbora
4.5.Broj održanih sastanaka revizijskog odbora, tijekom godine
4.5.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi revizijskog odbora
4.6.Izdavatelj izrađuje izvješće o radu revizijskog odbora
4.6.1.Izvješće o radu revizijskog odbora je javno dostupno
4.7.Izdavatelj ima osnovan Odbor za primitke
4.8.Broj članova Odbora za primitke
4.8.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za primitke
4.8.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za primitke
4.9.Izdavatelj ima interne procedure rada Odbora za primitke
4.9.1.Mjesto javne objave internih procedura rada Odbora za primitke
4.10.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak Odbora za primitke
4.11.Broj održanih sastanaka Odbora za primitke, tijekom godine
4.11.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Odbora za primitke
4.12.Izdavatelj izrađuje izvješće o radu odbora za primitke
4.12.1.Izvješće o radu odbora za primitke je javno dostupno
4.13.Izdavatelj ima osnovan Odbor za imenovanja
4.14.Broj članova Odbora za imenovanja
4.14.1.Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za imenovanja
4.14.2.Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Odbora za imenovanja
4.15.Izdavatelj ima interne procedure rada Odbora za imenovanja
4.15.1.Mjesto javne objave internih procedura rada Odbora za imenovanja
4.16.Tijekom godine je održan barem jedan sastanak Odbora za imenovanja
4.17.Broj održanih sastanaka Odbora za imenovanja, tijekom godine
4.17.1.Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Odbora za imenovanja
4.18.Izdavatelj ima osnovan dodatan odbor
5.SJEDNICE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
5.1.Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica uprave
5.2.Broj održanih sjednica uprave
5.2.1.Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave
5.3.Izdavatelj ima interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)
5.3.1.Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine
5.4.Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica nadzornog odbora
5.5.Broj održanih sjednica nadzornog odbora
5.5.1.Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora
5.6.Izdavatelj ima interni propis rada nadzornog odbora
5.6.1.Interni propis rada nadzornog odbora se mijenjao tijekom godine
5.7.Navedite koliko puta tijekom godine je uprava izvješćivala nadzorni odbor
6.STRUKTURA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
6.1.Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova – uprave
6.1.1.Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova – uprave
6.2.Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova – nadzornog odbora
6.2.1.Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova – nadzornog odbora
6.3.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – članova uprave
6.4.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – članova nadzornog odbora
6.5.Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja – višeg rukovodstva
6.6.Tijekom godine su postojala imenovanja članova uprave
6.7.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – ukupno
6.7.1.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.7.2.Broj imenovanja članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.8.Tijekom godine su postojala imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave
6.9.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – ukupno
6.9.1.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.9.2.Broj imenovanja na temelju preporuke Odbora za imenovanja članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.10.Tijekom godine su postojala nova imenovanja (prvi mandat) članova uprave
6.11.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – ukupno
6.11.1.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.11.2.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.12.Postoji barem jedan član uprave koji je prešao u nadzorni odbor istog izdavatelja, tijekom godine
6.12.1.Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja tijekom godine
6.13.Postoji barem jedan član uprave kojem je istekao mandat, tijekom godine
6.14.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – ukupno
6.14.1.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – od toga žena
6.14.2.Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.15.Postoji barem jedan član uprave koji je opozvan prije isteka mandata, tijekom godine
6.16.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.16.1.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.16.2.Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.17.Razlozi opoziva članova uprave
6.18.Postoji barem jedan član uprave koji je dao otkaz prije isteka mandata, tijekom godine
6.19.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.19.1.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.19.2.Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.20.Razlozi davanja otkaza članova uprave
6.21.Tijekom godine su postojala imenovanja članova nadzornog odbora
6.22.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.22.1.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.22.2.Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.23.Tijekom godine su postojala nova imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora
6.24.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.24.1.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.24.2.Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.25.Postoji barem jedan član nadzornog koji je prešao u upravu istog izdavatelja, tijekom godine
6.25.1.Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja
6.26.Postoji barem jedan član nadzornog odbora kojem je istekao mandat, tijekom godine
6.27.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – ukupno
6.27.1.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – od toga žena
6.27.2.Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.28.Postoji barem jedan član nadzornog odbora koji je opozvan prije isteka mandata, tijekom godine
6.29.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.29.1.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.29.2.Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika nadzornog odbora
6.30.Razlozi opoziva članova nadzornog odbora
6.31.Postoji barem jedan član nadzornog odbora koji je dao otkaz prije isteka mandata, tijekom godine
6.32.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – ukupno
6.32.1.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – od toga žena
6.32.2.Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine – direktora/predsjednika uprave
6.33.Razlozi davanja otkaza članova nadzornog odbora
6.34.Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo
6.35.Javno objavljeni podaci o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo
6.36.Mjesto javne objave podataka o članovima uprave za vrijeme trajanja mandata
6.37.Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata
6.38.Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo
6.39.Javno objavljeni podaci kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo
6.40.Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora za vrijeme trajanja mandata
6.41.Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata
6.42.Članovi uprave drže dionice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.42.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – dionica
6.43.Članovi uprave drže obveznice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.43.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – obveznica
6.44.Članovi uprave drže ostale vrijednosne papire izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.44.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) – ostalih vrijednosnih papira
6.45.Članovi NO-a drže dionice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.45.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – dionica
6.46.Članovi NO-a drže obveznice izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.46.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – obveznica
6.47.Članovi NO-a drže ostale vrijednosne papire izdavatelja (na kraju godine, prema SKDD-u)
6.47.1.% vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) – ostalih vrijednosnih papira
7.NAKNADE
7.1.Izdavatelj ima politiku primitaka za članove uprave
7.1.1.Mjesto javne objave politike primitaka za članove uprave
7.2.Izdavatelj objavljuje detaljne podatke o primicima svakog člana uprave
7.2.1.Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim primicima za svakog člana uprave
7.3.Članovi uprave ostvarili su primitke tijekom godine
7.3.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.3.2.Ukupni bruto varijabilni iznos primitaka isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.4.Članovima uprave dodijeljene su opcije tijekom godine
7.4.1.Ukupni novčani iznos opcija koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine
7.5.Članovima uprave dodijeljene su dionice tijekom godine
7.5.1.Ukupna količina dionica koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine
7.5.2.Ukupna vrijednost dionica koje su dodijeljene članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.6.Tijekom godine ugovorene su otpremnine članovima uprave
7.6.1.Ukupni iznos ugovorenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.7.Tijekom godine isplaćene su otpremnine članovima uprave
7.7.1.Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.8.Tijekom godine članovima uprave su isplaćivani ostali primici
7.8.1.Ukupni iznos ostalih primitaka isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama
7.9.Godišnje izvješće o primicima članova uprave se podnosi glavnoj skupštini
7.10.Izdavatelj ima politiku primitaka za članove nadzornog odbora
7.10.1.Mjesto javne objave politike primitaka članova nadzornog odbora
7.11.Visinu primitaka članovima nadzornog odbora određuje
7.12.Izdavatelj objavljuje podatke o primicima svakog člana nadzornog odbora
7.12.1.Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim primicima za svakog člana nadzornog odbora
7.13.Članovi nadzornog odbora ostvarili su primitke tijekom godine
7.13.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
7.14.Članovima nadzornog odbora isplaćeni su ostali primici tijekom godine
7.14.1.Ukupni bruto iznos ostalih primitaka isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama
7.15.Godišnji izvještaj o primicima članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini
7.16.Više rukovodstvo ostvarilo je primitke tijekom godine
7.16.1.Ukupni bruto fiksni iznos primitaka isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.16.2.Ukupni bruto varijabilni iznos primitaka isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.17.Višem rukovodstvu dodijeljene su opcije tijekom godine
7.17.1.Ukupni novčani iznos opcija koje su dodijeljene višem rukovodstvu, u kunama
7.18.Višem rukovodstvu dodijeljene su dionice tijekom godine
7.18.1.Ukupna količina dionica koje su dodijeljene višem rukovodstvu tijekom godine
7.18.2.Ukupna vrijednost dionica koje su dodijeljene višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.19.Tijekom godine ugovorene su otpremnine višem rukovodstvu
7.19.1.Ukupni iznos dogovorenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.20.Tijekom godine isplaćene su otpremnine višem rukovodstvu
7.20.1.Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
7.21.Tijekom godine isplaćeni su ostali primici višem rukovodstvu
7.21.1.Ukupni iznos ostalih primitaka isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama
8.KONTROLA I RIZICI
8.1.Naziv revizorskog društva
8.2.Broj uzastopnih godina korištenja usluga istog revizorskog društva
8.3.Broj uzastopnih godina korištenja usluga istog ovlaštenog revizora u istom revizorskom društvu
8.3.1.Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama
8.4.Revizorsko društvo pružalo je dodatne usluge izdavatelju koje nisu revizorske usluge
8.4.1.Bruto novčani iznos plaćen revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama
8.5.Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog revizorskom društvu za pružene revizorske usluge
8.6.U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole
8.6.1.Broj zaposlenih unutar sustava unutarnje kontrole
8.7.U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije
8.7.1.Broj zaposlenih unutar sustava unutarnje revizije
8.8.Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima
8.9.Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja
8.10.Koliko puta tijekom godine je revizijski odbor primio izvješće o učinkovitosti sustava upravljanja rizicima i interne kontrole
8.11.Koliko puta je osoba odgovorna za upravljanje rizicima pripremila prezentaciju revizijskom odboru, tijekom godine
8.12.Koliko se puta revizijski odbor sastao s revizorom društva tijekom godine
9.ODNOSI S ULAGATELJIMA
9.1.Izdavatelj ima ustrojen zaseban odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s investitorima
9.2.Izdavatelj ima instituciju zaduženu za praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)
9.3.Izdavatelj ima objavljen kalendar važnih događanja (na svojim internetskim stranicama)
9.4.Broj konferencija za novinare koje je izdavatelj održao tijekom godine
9.4.1.Razlozi sazivanja konferencija za novinare
10.SUKOB INTERESA
10.1.Izdavatelj je ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine
10.1.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama
10.2.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja
10.2.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama
10.3.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) s višim rukovodstvom izdavatelja
10.3.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama
10.4.Izdavatelj je tijekom godine ostvario poslove (transakcija s povezanim osobama) unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu
10.4.1.Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj ostvario unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama
10.5.Izdavatelj ima interni propis postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama
10.6.Tijekom godine bilo je prijavljenih sukoba interesa
10.6.1.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine
10.6.2.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane uprave
10.6.3.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane nadzornog odbora
10.6.4.Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine – od strane višeg rukovodstva
10.6.5.U slučaju prijavljenih sukoba interesa, osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama
11.KODEKS
11.1.Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja
11.2.Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja
11.2.1.Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava