Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

Ministarstvo poljoprivrede

1222

Na temelju članka 97. podstavaka 7., 8. i 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 102/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30. 5. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/1869 od 7. studenog 2019. o izmjeni i ispravku Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina određenih nepoželjnih tvari u hrani za životinje (SL L 289, 8. 11. 2019.)

– Preporuka Komisije od 17. kolovoza 2006. godine o prisutnosti deoksinivalenola, zearalenona, okratoksina A, T-2 i HT-2 toksina i fumonizina u proizvodima namijenjenim za hranidbu životinja (2006/576/EZ) (SL L 229 23. 8. 2006.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2006/576/EZ)

– Preporuka Komisije od 27. ožujka 2013. o prisutnosti toksina T-2 i HT-2 u žitaricama i proizvodima od žitarica (2013/165/EU) (SL L 91 3. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2013/165/EU)

– Preporuka Komisije оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Preporuke 2006/576/EZ o toksinima T-2 i HT-2 u krmnoj smjesi za mačke (2013/637/EU) (SL L 294, 6. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2013/637/EU).«

Članak 2.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Informacija iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se u okviru godišnjeg izvještaja, koji se dostavlja Komisiji prema odredbama članka 113. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625.«

Članak 3.

U članku 10. riječi: »Uredbom (EZ) br. 882/2004« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) 2017/625«.

Članak 4.

Dosadašnji prilozi I. i III. zamjenjuju se novim prilozima I. i III. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/19-01/372

Urbroj: 525-10/0547-20-4

Zagreb, 15. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

NAJVEĆE DOPUŠTENE KOLIČINE NEPOŽELJNIH TVARI NAVEDENIH U ČLANKU 6. STAVKU 1. OVOGA PRAVILNIKA

ODJELJAK I.
ANORGANSKI KONTAMINANTI I DUŠIKOVI SPOJEVI

1. Arsen(1)Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2019/1869
2. KadmijKako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća (SL L 328, 7. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 1275/2013)
3. Fluor(7)Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186 te točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2019/1869
4. Olovo(12)Kako je propisano točkom 4. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2019/1869.
5. Živa(4)Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2019/1869.
6. Nitrit(5)Kako je propisano točkom 6. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013
7. Melamin(9)Kako je propisano točkom 4. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 2017/2229 od 4. prosinca 2017. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina melamina u konzerviranoj hrani za kućne ljubimce (SL L 35, 6. 2. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 2017/2229)(1), (4), (5), (7), (9) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 od 16. lipnja 2011. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrit, melamin, Ambrosia spp. i neizbježnog prenošenja nekih kokcidiostatika i histomonostatika i o konsolidaciji Priloga I. i II. Direktivi (SL L 159, 17. 6. 2011.).

(12) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 2017/2229.

ODJELJAK II.
MIKOTOKSINI

1. Aflatoksin B1Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 od 16. lipnja 2011. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrit, melamin, Ambrosia spp. i neizbježnog prenošenja nekih kokcidiostatika i histomonostatika i o konsolidaciji Priloga I. i II. Direktivi (SL L 159, 17. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 574/2011)
2. Glavnica raži (Claviceps purpurea)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011


ODJELJAK III.
PRIRODNI BILJNI TOKSINI

1. Slobodni gosipolKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 te točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1869
2. Cijanovodična kiselinaKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
3. TeobrominKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
4. Viniltiooksazolidon (5-viniloksazolidin-2-tion)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
5. Eterično ulje gorušice(1)Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013


(1) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011.

ODJELJAK IV.
ORGANSKI SPOJEVI KLORA (OSIM DIOKSINA I PCB-a)

1. Aldrin(1)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
2. Dieldrin(1)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
3. Kamfeklor (toksafen) – zbroj indikatora srodnih spojeva (kongenera) CHB 26, 50 i 62(3)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
4. Klordan (zbroj cis – i trans – izomera i oksiklordana, izraženog kao klordan)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
5. DDT (zbroj DDT-, DDD-(ili TDE-) i DDE-izomera, izraženih kao DDT)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
6. Endosulfan (zbroj alfa i beta – izomera i endosulfansulfata, izražen kao endosulfan)Kako je propisano točkom 4. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186
7. Endrin (zbroj endrina i delta – ketoendrina, izražen kao endrin)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
8. Heptaklor (zbroj heptaklora i hepta-klorepoksida, izražen kao heptaklor)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
9. Heksaklorbenzen (HCB)Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

10. Heksaklorcikloheksan (HCH)

alfa-izomeri

beta-izomeri

gama-izomeri

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011(1), (3) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011.

ODJELJAK V.
DIOKSINI I PCB-i

1. Dioksini [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012 od 16. kolovoza 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za arsen, fluor, olovo, živu, endoslufan, dioksine, Ambrosiu spp., diklazuril i lasalocid A natrij i u pogledu pragova za pokretanje postupka za dioksine (SL L 219, 17.08.2012.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 744/2012) i točkom 6. Priloga Uredbe komisije (EU) 2019/1869
2. Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCB-a [zbroj polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDD-a), polikloriranih dibenzo-furana (PCDF-a) i polikloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012 od 28. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina i utvrđivanja pragova za pokretanje postupka za dioksine i poliklorirane bifenile (SL L 91, 29. 3. 2012.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 277/2012) i točkom 7. Priloga Uredbe komisije (EU) 2019/1869
3. PCB-i koji nisu slični dioksinu (zbroj PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6) (1)Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012 i točkom 8. Priloga Uredbe komisije (EU) 2019/1869


(1), (2) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012 i Prilogom Uredbe komisije (EU) 2019/1869.

ODJELJAK VI.
ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE

1. Sjeme korova te nemljeveni i neoljušteni plodovi koji sadržavaju alkaloide, glukozide i druge toksične tvari, pojedinačno ili u kombinaciji, uključujući

Datura sp.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186
2. Crotalaria spp.Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186
3. Sjemenke i ljuske ricinusa – Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. te njihove prerađevine (1), pojedinačno ili u kombinacijiKako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe (EZ) Komisije (EU) 2015/186
4. Neoljušteni žir bukve – Fagus sylvatica L.Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186
5. Purghera – Jatropha curcas L.Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186
6. Sjeme Ambrosia spp.Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

7. Sjemenke

indijske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

sareptske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

kineske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

crne gorušice – Brassica nigra (L.) Koch

etiopijske gorušice – Brassica carinata A. Braun

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186


(1) Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186.

ODJELJAK VII.
ODOBRENI DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE U NECILJNOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE USLIJED NEIZBJEŽNOG PRENOŠENJA

1. DekokvinatKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 i točkom 5. Priloga Uredbe komisije (EU) 2017/2229
2. DiklazurilKako je propisano točkom 1. podtočkom (h) Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012
3. Halofuginon hidrobromidKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije br. (EU) 574/2011
4. Lasalocid A natrijKako je propisano točkom 1. podtočkom (i) Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012
5. Maduramicin amonij alfaKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
6. Monensin natrijKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
7. NarazinKako je propisano Prilogom Uredbe. Komisije (EU) br. 574/2011
8. NikarbazinKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
9. Robenidin hidrokloridKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
10. Salinomicin natrijKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011
11. Semduramicin natrijKako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011PRILOG III.

MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

ODJELJAK I.
MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA PATOGENE BAKTERIJE

VRSTA
MIKROORGANIZMA

VRSTA HRANE

ZA ŽIVOTINJE

BROJ
MIKROORGANIZAMA cfu/g(*)
Salmonella spp.Krmiva i krmne smjese za sve vrste životinja0/25 g
Clostridium perfringensKrmiva i krmne smjese za sve vrste životinja100/g
Listeria spp.Silaže i krmiva s visokim postotkom vlage0/25 g


(*)cfu broj kolonijoformnih jedinica u gramu.

ODJELJAK II.
KRITERIJI MIKROBIOLOŠKE KVALITETE U ODNOSU NA UKUPAN BROJ SAPROFITSKIH BAKTERIJA, KVASACA I PLIJESNI

Hrana za životinje koja se stavlja na tržište i koristi u hranidbi životinja mora pored kriterija iz Odjeljka I. ovoga Priloga ispunjavati i kriterije za svrstavanje u razred kvalitete I. – III., a sukladno parametrima utvrđenim u Odjeljku III. ovoga Priloga.

Hranu za životinje koja je na temelju parametara iz Odjeljka III. ovoga Priloga uvrštena u razred kvalitete IV. nije dopušteno koristiti za hranidbu životinja.

Određivanje razrede kvalitete za hranu za životinje I. – IV. provodi se na temelju utvrđivanja ukupnog broja saprofitskih bakterija, kvasaca i plijesni VDLUFA mikrobiološkom metodom, a sukladno parametrima utvrđenim u Odjeljku III. ovoga Priloga.

ODJELJAK III.
1. RAZREDI KVALITETE PREMA VDLUFA MIKROBIOLOŠKOJ METODI

Razred kvalitete I. (poželjna kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da broj indikatorskih mikroorganizama (u daljnjem tekstu: IM) ne prelazi utvrđenu orijentacijsku vrijednost (u daljnjem tekstu: OV) iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete II. (smanjena kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM do 5 puta veći od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete III. (loša kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM veći 5 do 10 puta od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete IV. (nije prihvatljivo za hranidbu životinja) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM 10 puta veći od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

2. ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI ZA INDIKATORSKE MIKROORGANIZME PREMA VDLUFA MIKROBIOLOŠKOJ METODI

MEZOFILNE AEROBNE

BAKTERIJE x 106cfu/g

PLIJESNI
x 103cfu/g
KVASCI
x 103cfu/g
INDIKATORSKI MIKROORGANIZMI (IM)IIIIIIIVVVIVII
ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI (OV)
KRMIVA:
Brašno i krupica dobiveni ekstrakcijom uljarica0,510,05515110
Pogače iz proizvodnje ulja dobivene prešanjem uljarica11011020230
Posije i krmno brašno žitarica, osim pšeničnih i raženih posija510,15030250
Pšenične posije i ražene posije810,15050280
Kukuruz (zrno i prekrupa)20,50,052030560
Pšenica, raž (zrno i prekrupa)50,50,053020230
Ječam (zrno i prekrupa)2010,0540302100
Zob (zrno i prekrupa)5010,05200502200
Grašak i grah10,10,051020520
Uljana repica1010,01505250
Sjeme suncokreta5050,053020320
Sijeno3020,152001005150
Slama10020,152001005400
Silaža0,40,20,035551000
Sjenaža0,20,20,01555200
Pivski trop0,50,30,01221500
KRMNE SMJESE:
Sipke krmne smjese za:
Piliće i brojlere30,50,13020550
Nesilice510,15050550
Prasad50,50,13020550
Svinje za rasplod i tov610,15050580
Telad20,50,13020550
Muzne krave, junad za rasplod i tov1010,15050580
Peletirane krmne smjese za:
Piliće i brojlere0,5,010,055515
Nesilice0,50,50,0551015
Prasad0,50,10,055515
Svinje za rasplod i tov10,50,0551015
Telad0,30,20,012415
Muzne krave, junad za rasplod i tov10,50,0551015
Konje0,50,50,012615
Kuniće0,20,20,011312
Koze i ovce0,40,20,012511
Psi i mačke, suha hrana010,10,011312


Legenda:

IM Ižuto pigmentirane bakterije (bakterije karakteristične za proizvod)
IM IIbacili, mikrokoki, koagulaza negativni stafilokoki (bakterije indikatori zagađenja)
IM IIIstreptomicete (bakterije indikatori zagađenja)
IM IVplijesni polja (plijesni karakteristične za proizvod)
IM Vskladišne plijesni (indikatori zagađenja)
IM VIplijesni iz roda Mucorales (indikatori zagađenja)
IM VIIsve vrste kvasaca (indikatori zagađenja)