Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1226

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI UDIO ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati mjerila kojima se automatski mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (u daljnjem tekstu: etilometri) i način označivanja takvih mjerila.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1. stacionarne etilometre namijenjene za uporabu na stalnoj lokaciji u unutarnjem prostoru na mjestu sa stabilnim okolišnim uvjetima

2. prenosive etilometre namijenjene za uporabu u unutarnjim ili vanjskim prostorima s vlastitim napajanjem

3. mobilne etilometre namijenjene za mobilnu uporabu s napajanjem na akumulator vozila.

Članak 3.

Etilometri moraju zadovoljavati sve mjeriteljske zahtjeve, kao i sigurnosne zahtjeve, čime se korisnicima jamči pouzdanost mjernih rezultata. Osim toga, moraju biti proizvedeni u skladu sa standardima mjerne tehologije i mjernih rezultata.

Rješenja koja se primjenjuju radi ispunjavanja zahtjeva ovog Pravilnika moraju uzeti u obzir predviđenu uporabu etilometra i sve predvidljive načine njegove zloporabe.

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati etilometri propisani su u Dodatku I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 5.

Postupak ispitivanja tipa mjerila za etilometre provodi se u skladu s propisom o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

Etilometri za koje je izdano rješenje o odobrenju tipa mjerila ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

IV. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 6.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu.

V. NOTIFIKACIJA

Članak 7.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Etilometri koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, mogu se podnositi na prvo ovjeravanje pod uvjetom da zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

Etilometri koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u uporabi, mogu se podnositi na redovno i izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju odredbe propisa na temelju kojeg su stavljeni u uporabu.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, br. 118/99).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/05
Urbroj: 558-02/1-20-4
Zagreb, 14. svibnja 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

1. OPĆE ODREDBE

Izdah ispitanika je količina zraka izdahnuta duboko iz pluća. Ako je pri mjerenju protok zraka izdaha manji od 0,1 L/s, smatra se da izdah ispitanika nije dostatan za mjerenje.

Udio alkohola mjeri se i prikazuje na pokaznom uređaju etilometra u miligramima alkohola po litri izdaha ispitanika (mg/L).

Izmjereni udio alkohola u mg/L može se prikazati na pokaznom uređaju etilometra i kao udio alkohola u krvi ispitanika u gramima alkohola po kilogramu krvi ispitanika (g/kg), odnosno u masenim promilima (‰).

2. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

2.1 Proizvođač etilometra mora naznačiti okolišne, mehaničke i elektromagnetske uvjete u kojima se mjerilo može koristiti. Također mora navesti i način napajanja te druge veličine koje mogu utjecati na točnost mjernih rezultata.

2.2 Etilometar mora imati mogućnost mjerenja u mjernom području od 0,040 mg/L do 1,440 mg/L, a gornja granica mjerenja smije iznositi najviše 3,000 mg/L. Za mjerne vrijednosti manje od 0,040 mg/L etilometar mora pokazivati ništicu.

2.3 Etilometar se sastoji od sljedećih osnovnih dijelova:

a) osjetila

b) mjernog dijela (uređaja za obradu signala)

c) pokaznog uređaja

d) uređaja za signalizaciju.

2.4 Osim osnovnih dijelova iz točke 2.3, etilometar može sadržavati i sondu za uzimanje uzoraka, uređaj za tiskanje mjernih rezultata te priključke za spajanje na računalo.

2.5 Pokazni uređaj etilometra je digitalan.

2.6 Vrijednost mjernog podjeljka na digitalnom pokaznom uređaju mora biti jednaka 0,01 mg/L ili manja od 0,01 mg/L odnosno jednaka 0,02 g/kg (masena promila) ili manja od 0,02 g/kg (masena promila).

2.7 Nakon završenog postupka mjerenja etilometar mora pokazivati samo konačni rezultat.

2.8 U referentnim uvjetima etilometar mora biti spreman za mjerenje:

a) nakon petnaestominutnog zagrijavanja po uključenju uređaja

b) nakon petminutnog zagrijavanja po uključenju uređaja ako je uređaj bio u tzv. pripremnom načinu rada (standby).

2.9 Iznimno se mogu upotrebljavati i etilometri koji ne ispunjavaju uvjete iz prethodne točke, ukoliko je vrijeme njihovog zagrijavanja navedeno u uputi za rukovanje.

2.10 Etilometar mora biti konstruiran za mjerenje pri sljedećim referentnim uvjetima:

a) okolišnoj temperaturi u rasponu od 0 °C do +40 °C

b) tlaku izdaha koji ne smije prelaziti 25 hPa pri protoku zraka od 0,17 L/s kako bi se s pomoću usnika dobio dostatan uzorak izdahnutog zraka.

2.11 Usnik je posebno obrađena cjevčica od plastične mase kroz koju ispitanik puše u etilometar.

2.12 Kućište etilometra mora biti izrađeno na način da dijelovi uređaja budu zaštićeni od vanjskih udara, prašine i vlage.

2.13 Kućište etilometra mora biti izirađeno na način da se na njega mogu staviti ovjerni žigovi.

3. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

3.1 Točnost mjerenja etilometra utvrđuje se održavanjem rezultata mjerenja u granicama dopuštene pogreške (GDP).

3.2 Granice dopuštene pogreške (GDP) pri tipnom ispitivanju, prvoj ovjeri i ponovnoj ovjeri utvrđene su u tablici 1.

Tablica 1: Granice dopuštene pogreške (GDP)

Granice dopuštene pogreške (GDP) pri tipnom ispitivanju i prvoj ovjeriGranice dopuštene pogreške (GDP) pri ponovnoj ovjeri

± 0,020 mg/L za udio alkohola od 0,000 do 0,400 mg/L

ili

± 0,042 ‰ za udio alkohola od 0,00 ‰ do 0,83 ‰

± 5 % za udio alkohola od 0,400 mg/L do 2,000 mg/L

ili

± 5 % za udio alkohola od 0,83 ‰ do 4,17 ‰

± 20 % za udio alkohola veći od 2,000 mg/L

ili

± 20 % za udio alkohola veći od 4,17 ‰

± 0,032 mg/L za udio alkohola od 0,000 do 0,400 mg/L

ili

± 0,066 ‰ za udio alkohola od 0,00 ‰ do 0,83 ‰

± 8 % za udio alkohola od 0,400 mg/L do 2,000 mg/L

ili

± 8 % za udio alkohola od 0,83 ‰ do 4,17 ‰

± 30 % za udio alkohola veći od 2,000 mg/L

ili

± 30 % za udio alkohola veći od 4,17 ‰


4. NATPISI I OZNAKE

4.1 Natpisi i oznake na etilometru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

4.2 Etilometri moraju imati sljedeće natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive u uobičajenim uvjetima uporabe:

a) naziv ili znak proizvođača

b) oznaku tipa etilometra

c) serijski ili tvornički broj.

4.3 Natpisi i oznake moraju se nalaziti na vidljivom mjestu na etilometru ili na natpisnoj pločici etilometra.

4.4 Na analognom pokaznom uređaju odnosno digitalnom pokaznom uređaju ili pokraj njega (na kućištu) mora biti oznaka mjerne jedinice u kojoj se izražava rezultat mjerenja.