Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

NN 62/2020 (27.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1239

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6., 7. i 8., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 6., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 4., članka 72. stavka 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (»Narodne novine«, br. 105/10, 40/14 i 84/16) članak 1.a se mijenja i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.);

– Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003.);

– Direktiva Komisije 2006/124/EZ od 5. prosinca 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena i Direktive Vijeća 2002/55/EZ.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 6. riječi: »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima »Hrvatska agencija za poljoprivredu, hranu i selo – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 3.

Dosadašnji Dodatak I. zamjenjuje se novim Dodatkom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Dosadašnji Dodatak III. zamjenjuje se novim Dodatkom III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Iza Dodatka IV. dodaje se Dodatak V. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020., osim članka 4. koji stupa na snagu 1. srpnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/23
Urbroj: 525-07/0214-20-9
Zagreb, 15. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJU MORA ISPUNJAVATI POLJOPRIVREDNI SADNI MATERIJAL

Reprodukcijski sadni materijal povrća na mjestu proizvodnje, mora biti praktički slobodan od svih štetnih organizama navedenih u Dodatku V. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal, što se utvrđuje barem vizualnim pregledom

Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća koji se stavlja na tržište, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđenih u Dodatku V., što se utvrđuje barem vizualnim pregledom.

Za reprodukcijski sadni materijal povrća mora se vizualnim pregledom utvrditi da je praktički slobodan od svih štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu tog reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim štetnih organizama navedenih u Dodatku V. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal.

Reprodukcijski sadni materijal povrća mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme Unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja i regulirane nekarantenske štetne organizme iz Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) i provedbenih akata donesenih u skladu s tom uredbom, uključujući mjere donesene na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

DODATAK III.

POPIS RODOVA I VRSTA POVRĆA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOGA PRAVILNIKA

Allium cepa L.

– skupina cepa (luk)

– skupina aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

– sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

– sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

– sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

– sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

– sve sorte

Apium graveolens L.

– skupina celer listaš

– skupina celer korjenaš

Asparagus officinalis L. (šparoga)

– sve sorte

Beta vulgaris L.

– skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

– skupina blitva

Brassica oleracea L.

– skupina acefala (lisnati kelj, kovrčavi lisnati kelj, raštika)

– skupina cvjetača

– skupina kupus (crveni kupus i bijeli kupus)

– skupina kelj pupčar

– skupina korabica

– skupina kelj

– skupna brokula (kalabrijska brokula čvrstog cvata i brokula rastresitog cvata)

– skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

– skupina kineski kupus

– skupina postrna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

– sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

– sve sorte

Cichorium intybus L.

– skupina Witloof radič

– skupina lisnati radič (lisnati ili glavati radič)

– skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

– sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

– sve sorte

Cucumis sativus L.

– skupina krastavac salatni

– skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

– sve sorte

Cucurbita pepo L. (tikvice i buče)

– sve sorte

Cynara cardunculus L.

– skupna karda

Cynara scolymus L.

– skupina artičoka

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

– sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

– skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

– sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

– sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– skupina peršin listaš

– skupina peršin korjenaš

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

– sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

– skupina niski grah mahunar

– skupina visoki grah mahunar

– skupina niski grah zrnaš

– skupina visoki grah zrnaš

Pisum sativum L.

– skupina grašak okruglog sjemena

– skupina grašak naboranog sjemena

– skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

– skupna rotkvica

– skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

– sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

– sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

– sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

– sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

– sve sorte

Vicia faba L. (bob)

– sve sorte

Zea mays L.

– skupina slatki kukuruz

– skupina kukuruz kokičar

DODATAK V.

RNQP-I KOJI SE MOGU NAĆI NA REPRODUKCIJSKOM SADNOM MATERIJALU POVRĆA

Bakterije
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuReprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuReprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]Asparagus officinalis L.0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]Asparagus officinalis L.0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Cynara cardunculus L.0 %
Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuReprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium sativum L.0 %
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuReprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
Virus žute prugavosti poriluka [LYSV00]Allium sativum L.1%
Virus žute patuljavosti luka [OYDV00]Allium cepa L., Allium sativum L.1%
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.0 %
Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0]Solanum lycopersicum L.0 %