Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

NN 62/2020 (27.5.2020.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1240

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015 i 47/2017), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.445 učenika u 2.210 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.903 učenika u 2.080 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.643 učenika u 457 razrednih odjela ili 23,7 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.709 učenika u 826 razrednih odjela ili 41,67 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.892 učenika u 314 razrednih odjela ili 15,35 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.114 učenika u 228 razrednih odjela ili 11,39 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.093 učenika u 44 razredna odjela ili 2,43 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 169 učenika u 10 razrednih odjela ili 0,38 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 886 učenika u 112 razrednih odjela ili 1,97 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.397 učenika u 89 razrednih odjela ili 3,11 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 901 učenik u 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.641 učenik u 92 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere12. 7. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata13. 7. – 16. 7. 2020.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete21. 7. 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22. 7. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka25. 7. 2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

27. 7. – 31. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok12. 8. 2020.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 8. 2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)21. 8. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere24. 8. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata25. 8. 2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27. 8. 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28. 8. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31. 8. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka1. 9. 2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

2. 9. 2020.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka3. 9. 2020.PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe8. 6. – 26. 6. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH8. 6. – 26. 6. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu8. 6. – 29. 6. 2020.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ8. 6. – 29. 6. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata29. 6. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav1. 7. – 2. 7. 2020.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta3. 7. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa8. 7. 2020.


Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe17. 8. – 19. 8. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH17. 8. – 19. 8. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu17. 8. – 19. 8. 2020.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ17. 8. – 19. 8. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata19. 8. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav20. 8. 2020.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2020.


PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupakaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u1. 6. – 8. 6. 2020.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima9. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti10. 6. – 18. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste19. 6. 2020.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

19. 6. – 25. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport26. 6. 2020.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma26. 6. – 29. 6. 2020.


POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 30. lipnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2020./2021. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednome odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednome odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednome odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uza zahtjev za povećanje broja učenika u razrednome odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednome odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te brojem upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 4. do 21. rujna 2020.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministrica.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-06/00029
Urbroj: 533-05-20-0006
Zagreb, 22. svibnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33A3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,33A3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,33A3
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,33B3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,33B3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,33B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)2,0018
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0026
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00212
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35E9
Elektromonter IG 3 g.04110330,35E9
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,31E8
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,50L5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50L5
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)32010441,0026
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00124
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Konobar 3 g.07133330,25E6
Kuhar 3 g.07123330,50E12
Slastičar 3 g.09253330,25E6
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)5,00120
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)3,0072
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,009
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0029
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)3,0038
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50C13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)6,00154
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0022
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33B8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00112
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g.06072443,0078
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0084
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0028
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)4,00112
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0026
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38C10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,31C8
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E13
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50G13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50G13
Konobar – JMO 3 g.07135330,50H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50H13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)9,00218
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0030
Scenski plesač 4 g.31050442,0020
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)5,0062
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0028
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091441,0028
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051441,0028
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Mesar – JMO 3 g.09245331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00168
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50G12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50G12
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33H8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33H8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ukupno I. Zagrebačka županija91,002086
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0022
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0027
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.13550121,0020
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,45A10
Tesar 3 g.13323330,27A6
Zidar 3 g.13313330,27A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,27B6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,73B16
Cvjećar IG 3 g.08140330,36C8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,36C8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,27C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50D11
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,50D11
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50G12
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50G12
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00221
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50C12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33D8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33D8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33D8
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)5,00116
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270332,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g.06080441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04060441,0024
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,38A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,38A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50C10
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00262
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33B8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B8
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00116
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502)1,0015
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Konobar DO DO 3 g.44133331,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0027
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,006
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501)7,00145
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)4,0098
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133331,40A28
Kuhar 3 g.07123331,60A32
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501)9,00190
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0016
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0026
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)6,00110
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501)5,00112
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija67,001415
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,70D14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30D6
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Krojač 3 g.22213330,50A10
Stolar 3 g.12113330,50A10
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)5,00106
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50A10
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00100
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)1,0010
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.04172441,0020
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50A10
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501)5,00100
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829331,006
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A10
Mesar IG 3 g.09140330,50A10
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00114
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0066
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00100
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0011
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0016
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)2,0027
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,60A12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40A8
Autoelektričar 3 g.04223330,30B6
Elektromehaničar 3 g.04233330,35B7
Elektromonter IG 3 g.04110330,35B7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,70C14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30C6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30D6
Bravar – JMO 3 g.01415330,30D6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)5,00100
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)7,00158
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,27C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,36C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,36C8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,30D6
Krojač 3 g.22213330,40D8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,30D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50E10
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,50E30
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20F2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40G4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,30G3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30G3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00162
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.04172441,0024
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00128
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50S10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50S10
Konobar 3 g.07133330,30U6
Kuhar 3 g.07123330,40U8
Slastičar 3 g.09253330,30U6
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija71,001415
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Medijski tehničar 4 g.21112441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Krojač 3 g.22213330,50C10
Puškar 3 g.01453330,50C10
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501)3,0060
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,20A2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,30B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)2,0020
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)3,0060
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00120
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513)2,0056
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507)3,0072
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Frizer DO 4 g.44035441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33A8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33A8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,32B7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,32B7
Tesar – JMO 3 g.13325330,36B8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,25C6
Mesar – JMO 3 g.09245330,38C9
Pekar – JMO 3 g.09215330,38C9
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50F5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)7,00140
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,70A14
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,30A6
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)4,0080
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Meteorološki tehničar 4 g.33030441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0080
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Alatničar 3 g.01343330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Tokar 3 g.01313330,40B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50C12
Limar – JMO 3 g.01395330,25C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,50E10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50E10
Bravar 3 g.01413330,35F7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,35F7
Vodoinstalater 3 g.01383330,30F6
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00184
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Konobar 3 g.07133331,32F32
Kuhar 3 g.07123331,32F32
Slastičar 3 g.09253330,37F9
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)5,00113
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)5,00100
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0010
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0015
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0015
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,54D7
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,46D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50E12
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)6,0097
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33B6
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0078
Ukupno IV. Karlovačka županija63,001260
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,007
Parketar 2 g.12510221,007
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00132
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,73A16
Cvjećar IG 3 g.08140330,27A6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60B6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,27D6
Kuhar DO DO 3 g.44123330,27D6
Prodavač DO DO 3 g.44092330,45D10
Pekar – JMO 3 g.09215330,30E6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40E8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30E6
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501)6,00114
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0020
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50A5
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25B6
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,25B6
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)5,0094
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,009
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0018
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)3,0027
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00144
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medijski tehničar 4 g.21112441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0040
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Zavarivač 2 g.02600221,0020
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060440,33A8
Web dizajner 4 g.21122440,67A16
Bravar – JMO 3 g.01415330,50B12
Tokar – JMO 3 g.01315330,50B12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33C8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33C8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,33C8
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)13,00276
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0032
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0056
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)4,0088
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135331,0024
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)11,00218
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210331,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Geološki tehničar 4 g.05010440,50A10
Rudarski tehničar 4 g.05030440,50A10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33B8
Zidar 3 g.13313330,33B8
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)9,00196
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505)4,0092
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0072
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00192
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441,0020
Frizer DO 4 g.44035440,67A16
Kozmetičar DO 4 g.44010440,33A8
Galanterist – JMO 3 g.23135330,40B8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30B6
Tapetar – JMO 3 g.26025330,30B6
Staklar – JMO 3 g.27115330,27C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,73C16
Mesar – JMO 3 g.09245330,25D6
Mljekar – JMO 3 g.09165330,25D6
Pekar – JMO 3 g.09215330,50D12
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,25E6
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,25E6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,50E12
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,33F3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33F3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,33F3
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)10,00207
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270332,0040
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,67E16
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33E8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33F8
Limar – JMO 3 g.01395330,25F6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,42F10
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)9,00192
Ukupno V. Varaždinska županija99,002046
VI. Koprivničko-križevačka županija
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0042
Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,67D14
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33D7
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33E7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,29E6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,38E8
Frizer – JMO 3 g.25035330,38F8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33F7
Pediker – JMO 3 g.25025330,29F6
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,38H8
Stolar – JMO 3 g.12111330,29H6
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00178
Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0021
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00147
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Autolimar 3 g.01403330,33A7
Automehaničar 3 g.01423330,33A7
Strojobravar 3 g.01353330,33A7
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B7
Elektromehaničar 3 g.04233330,33B7
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33B7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33C7
Plinoinstalater 3 g.01373330,33C7
Vodoinstalater 3 g.01383330,33C7
Konobar 3 g.07133330,33D7
Kuhar 3 g.07123330,67D14
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33E7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E7
Stolar 3 g.12113330,33E7
Mesar IG 3 g.09140330,33F7
Pekar 3 g.09213330,33F7
Slastičar 3 g.09253330,33F7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,33G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33G3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33G3
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00177
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0021
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0021
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0021
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0021
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0021
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0021
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0021
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00210
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)2,0037
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0063
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0035
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Agrotehničar 4 g.33062441,0021
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0021
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0021
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,57A12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,43A9
Mljekar 3 g.09160330,33B7
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,33B7
Vrtlar IG 3 g.08130330,33B7
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00105
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0021
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33C7
Krojač – JMO 3 g.22215330,29C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,38C8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,29G6
Tesar 3 g.13323330,33G7
Zidar 3 g.13313330,38G8
Konobar 3 g.07133330,43K9
Kuhar 3 g.07123330,57K12
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00111
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija55,001105
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0096
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00120
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,009
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0031
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)4,0088
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)4,00100
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,0010
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A12
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A12
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50B12
Zavarivač 2 g.02600220,50B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35C7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35C7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30C6
Tesar – JMO 3 g.13325330,50D10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50D10
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)7,00146
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0098
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Pekar IG 3 g.09120331,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,50A36
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50B5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50B5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)8,00162
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0088
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Konobar DO DO 3 g.44133330,29A8
Kuhar DO DO 3 g.44123330,71A20
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00112
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,74A64
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,26A6
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0070
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,42A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B10
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,50B30
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50C5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50C5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00168
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g.25033331,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)7,00164
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0090
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija72,001563
VIII. Primorsko-goranska županija
Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501)4,0096
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,004
Konobar 3 g.07133330,33A8
Kuhar 3 g.07123330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,00100
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Alatničar – JMO 3 g.01345330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A10
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)2,0040
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0084
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
Vodoinstalater 3 g.01383330,50A12
Konobar 3 g.07133330,50B12
Kuhar 3 g.07123330,50B12
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)6,00144
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g.01415330,50S5
Stolar – JMO 3 g.12111330,50S5
Tokar – JMO 3 g.01315330,50S5
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50S5
Konobar 3 g.07133331,00U10
Kuhar 3 g.07123331,00U10
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)4,0040
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomorski nautičar 4 g.16090440,50A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,50A10
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50C2
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)32010441,0020
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)6,00104
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,50A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,50A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,73B16
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110330,27B6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0062
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)3,0072
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035332,50A60
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503)4,0096
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123332,50A60
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)5,00120
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0054
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,29A2
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,43A3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,29A2
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,56B5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,44B4
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,33C2
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,33C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,33C2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)3,0022
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,006
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)9,00162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Elektroničar IG 3 g.04140331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)2,0048
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,35A7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,30A6
Zidar – JMO 3 g.13315330,35A7
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Vrtlar IG 3 g.08130330,50B10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,60C12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,40C8
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)3,0060
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.30010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)4,0096
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0056
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)7,00176
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Intermedijski fotograf 4 g.26016441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50A12
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)6,00144
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0048
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517)4,0092
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)5,00120
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)6,00144
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)5,00120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0016
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0016
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41,0015
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)4,0062
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater-monter IG 3 g.01150330,25A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42B10
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,42C10
Zavarivač 2 g.02600220,58C14
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)3,0072
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,38A10
Stolar – JMO 3 g.12111330,38A10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,23A6
Ukupno Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)2,0046
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0044
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)2,0044
Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50A12
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,50A12
Ukupno Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)3,0072
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Krojač 3 g.22213331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)4,0096
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija132,002852
IX. Ličko-senjska županija
Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504)2,0048
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar 3 g.01423330,42A10
Bravar 3 g.01413330,25A6
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503)7,00166
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,29A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,43A12
Slastičar – JMO 3 g.07145330,29A8
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)3,0078
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Autoelektričar 3 g.04223330,27A6
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Elektromehaničar 3 g.04233330,36A8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501)6,00122
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)3,0060
Ukupno IX. Ličko-senjska županija21,00474
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,30A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,30A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,40B8
Cvjećar IG 3 g.08140330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)4,0080
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050440,50A10
Upravni referent 4 g.06040440,50A10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50C10
Konobar – JMO 3 g.07135330,40D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,60D12
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)4,0080
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,30A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,40B8
Kuhar 3 g.07123330,60B12
Frizer – JMO 3 g.25035330,60D12
Krojač – JMO 3 g.22215330,40D8
Konobar – JMO 3 g.07135330,60E12
Stolar – JMO 3 g.12111330,40E8
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50F2
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50F2
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00104
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00100
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,50A3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50A3
Ukupno Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)1,006
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0086
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0019
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0037
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,40C8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,30C6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30C6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,40D8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60D12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30E6
Tokar – JMO 3 g.01315330,30E6
Zidar – JMO 3 g.13315330,40E8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504)6,00120
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00106
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija43,00839
XI. Požeško-slavonska županija
Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50A10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50A10
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Gimnazija Požega (11-077-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501)4,0096
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,50E10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50E10
Krojač – JMO 3 g.22215330,30G6
Stolar – JMO 3 g.12111330,70G14
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,30J6
Tesar – JMO 3 g.13325330,35J7
Zidar – JMO 3 g.13315330,35J7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07133330,50B10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07123330,50B10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505)7,00140
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,65C13
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,35C7
Mesar IG 3 g.09140330,50E10
Pekar IG 3 g.09120330,50E10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50S5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50S5
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)6,00110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40C8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30C6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,40G8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,30G6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30G6
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504)7,00140
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija37,00748
XII. Brodsko-posavska županija
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)4,0080
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0060
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A10
Krojač 3 g.22213330,50B10
Stolar 3 g.12113330,50B10
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)8,00150
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)8,00160
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0010
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0020
Pomoćni limar – TES 3 g.01829331,007
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Zavarivač 2 g.02600221,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,40E8
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,30E6
Obrađivač lima IG 3 g.01140330,30E6
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30F6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30F6
Fotograf – JMO 3 g.26015330,40F8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,40G8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30G6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30G6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30H6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40H8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30H6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,30I6
Elektromonter IG 3 g.04110330,40I8
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,30I6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,30J6
Bravar – JMO 3 g.01415331,70J34
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)12,00227
Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)
Konobar – JMO 3 g.07135331,0020
Krojač – JMO 3 g.22215331,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125332,0040
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,50B10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50B10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50F10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50F10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,50G10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50G10
Frizer – JMO 3 g.25035331,50I30
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50I10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50L5
Ukupno Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)12,00230
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0020
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0020
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,004
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0020
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)5,0084
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Agrotehničar 4 g.33062440,50A10
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A10
Cvjećar IG 3 g.08140330,30D6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,40D8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30D6
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)7,00140
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)6,00120
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija72,001381
XIII. Zadarska županija
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,67C14
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33C7
Dimnjačar DO DO 3 g.44075330,30D6
Staklar DO DO 3 g.44115330,70D14
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33S7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33S7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33S7
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)6,00122
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar DO DO 3 g.44133330,27C7
Kuhar DO DO 3 g.44123330,46C12
Prodavač DO DO 3 g.44092330,27C7
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.02130330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0094
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g.06072441,0012
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0012
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)2,0024
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0014
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50A7
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar 3 g.07133330,33A7
Kuhar 3 g.07123330,67A14
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)2,0043
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g.06072443,0060
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)7,00140
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0044
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0088
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)5,00110
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0066
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)6,00132
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)2,0046
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123332,0048
Slastičar 3 g.09253331,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0044
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,33A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,67A4
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)9,00192
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)4,00104
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035331,50C30
Pediker – JMO 3 g.25025330,50C10
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0060
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0022
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0022
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50A11
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,50A11
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50D5
Mesar IG 3 g.09140330,29E8
Pekar IG 3 g.09120330,36E10
Vrtlar IG 3 g.08130330,36E10
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)5,00104
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0096
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0022
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0022
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B11
Web dizajner 4 g.21122440,50B11
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)3,0066
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,50A33
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,77B20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,65C15
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35C8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,42D10
Stolar – JMO 3 g.12111330,58D14
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)8,00183
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A41,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0040
Šivač odjeće 2 g.22510121,0020
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)4,0080
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,50B11
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,50B11
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)5,00114
Ukupno XIII. Zadarska županija86,001840
XIV. Osječko-baranjska županija
Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A12
Konobar 3 g.07133330,23B6
Kuhar 3 g.07123330,54B14
Mesar IG 3 g.09140330,23B6
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)6,00130
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)2,0040
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Bravar 3 g.01413330,50A10
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)6,00120
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501)2,0040
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,23A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,54A14
Cvjećar IG 3 g.08140330,23A6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00106
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040442,0040
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)6,00120
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)4,0084
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50A10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,50A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,70B14
Kuhar – JMO 3 g.07125331,30B26
Cvjećar IG 3 g.08140330,30C6
Mesar IG 3 g.09140330,35C7
Pekar IG 3 g.09120330,35C7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45D10
Stolar – JMO 3 g.12111330,27D6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,27D6
Elektroinstalater 3 g.04213330,40E8
Fotograf 3 g.26013330,30E6
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,30E6
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,50F10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,50F10
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)11,00222
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819331,003
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,67A16
Strojobravar 3 g.01353330,33A8
Bačvar 3 g.12163330,50B10
Stolar 3 g.12113330,50B10
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)4,0067
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33B8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33B8
Konobar 3 g.07133330,33C8
Kuhar 3 g.07123330,67C16
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)13,00293
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)6,00144
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0046
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42A10
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,29A7
Zidar 3 g.13313330,29A7
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)5,00120
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00144
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020445,00130
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505)5,00130
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506)6,00144
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0040
Krojač – JMO 3 g.22215331,0020
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33A8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33A8
Pekar – JMO 3 g.09215330,33A8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,50B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50B12
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,25C2
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,25C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50C4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,25D2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,75D6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,67E10
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33E2
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513)9,00136
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,50A12
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030440,50A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33B8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,33B8
Vrtlar IG 3 g.08130330,33B8
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)4,0096
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41,007
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31,007
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41,007
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM31,007
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)5,0035
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0024
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010044,0096
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)5,00120
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g.06030442,0040
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)5,00100
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133332,0052
Kuhar 3 g.07123333,0078
Slastičar 3 g.09253331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0052
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)9,00234
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Strojobravar 3 g.01353330,70A14
Tokar 3 g.01313330,30A6
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501)7,00140
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija156,003373
XV. Šibensko-kninska županija
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,007
Ekonomist 4 g.06072441,0018
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Konobar 3 g.07133330,50A9
Elektrotehničar 4 g. (radionice)04010441,0018
Elektromehaničar 3 g. (radionice)04233330,50A9
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)5,0079
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Tokar 3 g.01313330,30C6
Frizer 3 g.25033330,30D6
Konobar 3 g.07133330,35D7
Kuhar 3 g.07123330,35D7
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)5,0085
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,005
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)5,0085
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,20A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40A4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)1,0010
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,007
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0073
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)6,00142
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0014
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)2,0021
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g.04223441,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42B10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,60C12
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,40C8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,38D9
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,25D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,38D9
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)4,0090
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504)3,0078
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Pomorski nautičar 4 g.16090441,0022
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Tehničar za jahte i marine 4 g.02022441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0086
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0021
Cvjećar (prilagođeni program) pril. 4 g.08149431,005
Kozmetičar 4 g.25020441,0021
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,54A14
Pediker – JMO 3 g.25025330,23A6
Stolar – JMO 3 g.12111330,23A6
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,0093
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507)4,0092
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133331,50I33
Kuhar 3 g.07123331,50I33
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0092
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija52,001026
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120331,0020
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501)4,0080
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441,0020
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)3,0060
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g.06072444,0088
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)9,00178
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0044
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)7,00154
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)2,0042
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar 4 g.33062442,0040
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Mesar IG 3 g.09140330,50D10
Pekar IG 3 g.09120330,50D10
Cvjećar IG 3 g.08140330,35F7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,35F7
Vrtlar IG 3 g.08130330,30F6
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50G5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50G5
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)8,00150
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0022
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,006
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar – JMO 3 g.07135330,68D15
Slastičar – JMO 3 g.07145330,32D7
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33G7
Krojač – JMO 3 g.22215330,33G7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33G7
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)9,00161
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Automehaničar 3 g.01423330,55H12
Bravar 3 g.01413330,45H10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,55I12
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,45I10
Autoelektričar 3 g.04223330,50J11
Elektroinstalater 3 g.04213330,50J11
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,45K10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,27K6
Zidar 3 g.13313330,27K6
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00230
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)4,0096
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS41,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS41,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS41,0024
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)6,00144
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS41,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS41,0024
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00144
Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS31,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g.080504-MS41,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,69A18
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,31A8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,69B18
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,31B8
Konobar – JMO 3 g.07135330,31C8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,46C12
Slastičar – JMO 3 g.07145330,23C6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,31D8
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,46D12
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,23D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,38E10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,38E10
Pekar – JMO 3 g.09215330,23E6
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,50F10
Mesar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.092453-MS30,50F10
Ukupno Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)10,00217
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS41,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS41,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS41,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS41,0020
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30A6
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,30B6
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,40B8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,30B6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,35C7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35C7
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30C6
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,35D7
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,35D7
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,30D6
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)12,00240
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502)4,0088
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60A12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,40A8
Bravar 3 g.01413330,40B8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,60B12
Elektroinstalater 3 g.04213330,50C10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50C10
Frizer – JMO 3 g.25035330,65D13
Pediker – JMO 3 g.25025330,35D7
Konobar – JMO 3 g.07135330,35E7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,65E13
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,40G4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,30G3
Konobar 3 g. (Drenovci)07133330,35F7
Kuhar 3 g. (Drenovci)07123330,65F13
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)11,00210
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija107,002246
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0014
Konobar 3 g.07133330,50C10
Kuhar 3 g.07123330,50C10
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501)3,0054
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0015
Konobar 3 g.07133330,50A6
Kuhar 3 g.07123330,50A6
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)33040441,0012
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)07010441,0012
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)32010441,0012
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,50B6
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,50B6
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501)7,0090
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503)4,0088
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)5,00110
Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0015
Ukupno Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)3,0025
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,68L15
Prodavač – JMO 3 g.06115330,32L7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,32M7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,36M8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,32M7
Konobar – JMO 3 g.07135330,25N6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75N18
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,32O7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32O7
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)6,00116
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)3,0066
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Agrotehničar 4 g.33062440,50A12
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33C8
Mesar IG 3 g.09140330,33C8
Pekar IG 3 g.09120330,33C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50D5
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00154
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0021
Konobar 3 g.07133330,45K9
Kuhar 3 g.07123330,55K11
Automehaničar 3 g.01423330,29S6
Frizer 3 g.25033330,43S9
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,29S6
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)5,0085
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0044
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)5,00114
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,29A7
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,42A10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,29A7
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75B18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)7,00149
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g.13375331,0020
Klesarski tehničar 4 g.13082441,0020
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0040
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)3,0072
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50F12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50F12
Konobar 3 g.07133330,50K12
Kuhar 3 g.07123330,50K12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)8,00192
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,55B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,45B10
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,36D8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,32D7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32D7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,45H10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,55H12
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)7,00154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,002
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)1,002
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,004
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)1,004
Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g.06072446,00144
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040443,0072
Ukupno Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511)10,00240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g.04010442,0048
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0039
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)5,0064
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)5,00120
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030444,0096
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505)6,00144
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030446,00144
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506)6,00144
III. gimnazija, Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00144
Ukupno III. gimnazija, Split (17-126-507)6,00144
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,50A13
Instalater-monter IG 3 g.01150330,50A13
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,50B13
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516)2,0052
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)6,00144
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Komercijalist 4 g.06030444,0088
Prodavač IG 3 g.06092331,0022
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0022
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)6,00132
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50C36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50D12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50D12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50F12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50F12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50G12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50G12
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50I5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50I5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)9,00202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0048
Frizer DO 4 g.44035441,0024
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g.26010441,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Pediker – JMO 3 g.25025331,0024
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0024
Fotograf – JMO 3 g.26015330,38A10
Galanterist – JMO 3 g.23135330,23A6
Krojač – JMO 3 g.22215330,38A10
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504)8,00194
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g.16090443,0072
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.33010441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518)7,00168
Prirodoslovna škola Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Ukupno Prirodoslovna škola Split (17-126-501)5,00120
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,0088
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010442,0044
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)8,00180
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0048
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)2,0048
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g.13090441,0024
Web programer 4 g.21222441,0024
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50A12
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060440,50A12
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B12
Web dizajner 4 g.21122440,50B12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42C10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25C6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33C8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33D8
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,33D8
Staklar – JMO 3 g.27115330,33D8
Grafičar dorade 3 g.21233330,25E6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,42E10
Grafičar tiska 3 g.21223330,33E8
Fasader – JMO 3 g.13345330,25F6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33F8
Zidar – JMO 3 g.13315330,42F10
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)10,00240
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532443,0072
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,67A40
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,40B4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60B6
Konobar DO DO 3 g.44133330,50C10
Kuhar DO DO 3 g.44123330,50C10
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)9,00198
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00144
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521)7,00172
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,25A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,25A6
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)3,0072
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Konobar 3 g.07133330,50C12
Kuhar 3 g.07123331,50C36
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50G12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50G12
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)7,00168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0096
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Kuhar – JMO 3 g.07125331,007
Opća gimnazija 4 g.32010441,0010
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50A6
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)3,0029
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Automehaničar 3 g.01423330,45D10
Konobar 3 g.07133330,55D12
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)4,0082
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija232,005056
XVIII. Istarska županija
Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar DO DO 3 g.44133330,29B7
Kuhar DO DO 3 g.44123330,42B10
Prodavač DO DO 3 g.44092330,29B7
Frizer DO 4 g.44035440,50C11
Kozmetičar DO 4 g.44010440,50C11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50D11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50D11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)4,0092
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0010
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0012
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,63A10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,38A6
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,50D6
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,50D6
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)4,0050
Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,42A10
Instalater-monter IG 3 g.01150330,58A14
Konobar 3 g.07133330,42B10
Kuhar 3 g.07123330,58B14
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00144
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)5,00120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0048
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)4,0096
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502)7,00168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0026
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,25A6
Instalater-monter IG 3 g.01150330,42B10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,25B6
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33B8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33C8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33C8
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33C8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0072
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507)4,0096
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030442,0040
Mesar – JMO 3 g.09245330,25C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,25C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,50C12
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509)5,00112
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0028
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829330,20B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,75A42
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)8,00192
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0010
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,33A6
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,33A6
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT30,33A6
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)5,0068
Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)4,0096
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33B8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B8
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,42D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0010
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0010
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT31,007
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,50A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,50A10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)5,0057
Ukupno XVIII. Istarska županija93,002041
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0018
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501)3,0054
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)5,00100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00140
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0044
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0044
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Frizer DO 4 g.44035440,67B16
Kozmetičar DO 4 g.44010440,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33D8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,38D9
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,29D7
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)4,0080
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00110
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0066
Kuhar 3 g.07123332,0044
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,68E15
Slastičar 3 g.09253330,32E7
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00164
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Slikarski dizajner 4 g.30090441,0020
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)3,0054
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar 3 g.07133330,27D6
Kuhar 3 g.07123330,45D10
Slastičar 3 g.09253330,27D6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,50E6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50E6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)5,0098
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502)4,0080
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,35A7
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35A7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,30A6
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501)9,00167
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)2,0040
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,25A6
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)6,00124
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,007
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,41A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,59A10
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502)4,0054
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija66,001309
XX. Međimurska županija
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S41,0022
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)8,00164
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00154
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,006
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,70A14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,60B12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,40B8
Krojač – JMO 3 g.22215330,40C8
Obućar – JMO 3 g.23115330,60C12
Modni tehničar 4 g.33152440,50D10
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,50D10
Pismoslikar 3 g.26043330,30E6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,70E34
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50F5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50F5
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)10,00176
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0020
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331,006
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,006
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A10
Medijski tehničar 4 g.21112440,50D11
Web dizajner 4 g.21122440,50D11
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50E11
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50E11
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,29F7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,42F10
Vodoinstalater 3 g.01383330,29F7
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,40G8
Stolar – JMO 3 g.12111330,60G12
Fasader – JMO 3 g.13345330,33H8
Tesar – JMO 3 g.13325330,33H8
Zidar – JMO 3 g.13315330,33H8
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)10,00184
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
Bravar – JMO 3 g.01415331,0022
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Strojobravar – JMO 3 g.01355331,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Tokar – JMO 3 g.01315331,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67A16
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33B8
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00246
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50B10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50B10
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501)8,00136
Ukupno XX. Međimurska županija54,001060
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00130
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0017
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)2,0039
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)5,00130
Agronomska škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar 4 g.33062441,0026
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0026
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0026
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030441,0026
Cvjećar IG 3 g.08140330,50E13
Vrtlar IG 3 g.08130330,50E13
Ukupno Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,003
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0014
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g.07149431,0010
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g.01409430,57C4
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g.01419430,43C3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,33E2
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,33E2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,33E2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)7,0050
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g.06019441,0010
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g.21039441,0010
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,0010
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,0010
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g.23139430,50D5
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159430,50D5
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,50E5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50E5
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)7,0070
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,008
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g.06029441,0010
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g.17829441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)3,0028
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S41,0026
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)6,00156
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0026
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0026
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0026
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0026
Stolar – JMO 3 g.12111332,50A65
Tapetar – JMO 3 g.26025330,50A13
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00182
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0026
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0026
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334,00104
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215332,0052
Autolimar – JMO 3 g.01405330,54A14
Puškar – JMO 3 g.01455330,23A6
Zlatar – JMO 3 g.01465330,23A6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,54B14
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,46B12
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)10,00260
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0026
Elektrotehničar 4 g.04010442,0052
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)8,00208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444,00104
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532)4,00104
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)7,00182
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)4,00104
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0030
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)3,0042
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0047
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)4,0065
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000223,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)7,00100
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0027
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)2,0037
Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0042
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)3,0042
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)6,00156
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120443,0078
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0052
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)5,00130
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)7,00182
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501)5,00130
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g.04010448,00208
Strojarski tehničar 4 g.01010442,0052
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)10,00260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502)6,00156
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503)6,00156
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g.01425332,0052
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365332,0052
Alatničar IG 3 g.01120330,38A10
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,62A16
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31B8
Bravar – JMO 3 g.01415330,38B10
Tokar – JMO 3 g.01315330,31B8
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)7,00182
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)5,00130
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)5,00130
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N41,0026
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K45,00130
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)6,00156
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Fasader – JMO 3 g.13345330,23A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,77A20
Dimnjačar DO DO 3 g.44075330,31B8
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,38B10
Staklar DO DO 3 g.44115330,31B8
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,23C6
Autolakirer 3 g.26053330,46C12
Pismoslikar 3 g.26043330,31C8
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,21D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,57D16
Tesar 3 g.13323330,21D6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,62E16
Zidar 3 g.13313330,38E10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,77F20
Podopolagač IG 3 g.13160330,23F6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)6,00158
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g.26015331,0026
Frizer – JMO 3 g.25035336,00156
Kozmetičar – JMO 3 g.25015331,0026
Kozmetičar DO 4 g.44010441,0026
Pediker – JMO 3 g.25025331,0026
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)10,00260
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za telekomunikacije 4 g.04050442,0052
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)6,00156
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Prehrambeni tehničar 4 g.09052442,0052
Tehničar nutricionist 4 g.09030442,0052
Mesar – JMO 3 g.09245330,50A13
Pekar – JMO 3 g.09215330,50A13
Mesar IG 3 g.09140330,50B13
Pekar IG 3 g.09120330,50B13
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)6,00156
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0026
Kemijski tehničar 4 g.20010442,0052
Kozmetičar 4 g.25020442,0052
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0078
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S41,0024
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32081441,0026
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)10,00258
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g.060724410,00260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)10,00260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819331,008
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819333,0023
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,57A4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,43A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,63B5
Pomoćni limar – TES 3 g.01829330,38B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,60C6
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,20C2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,20C2
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,30D3
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,40D4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,30D3
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)10,0082
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532443,0078
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)8,00208
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)3,0078
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A46,00156
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)6,00156
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020443,0032
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.31000122,0024
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)5,0056
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14032444,00104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,00104
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)9,00234
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0026
Web-dizajner (odjel za sportaše) 4 g.211224-S41,0026
Medijski tehničar 4 g.21112440,50C13
Web-dizajner 4 g.21122440,50C13
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50D13
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50D13
Grafičar dorade 3 g.21233330,50E13
Grafičar tiska 3 g.21223330,50E13
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)5,00130
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010442,0014
Plesač narodnih plesova 4 g.31030441,0010
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)3,0024
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,003
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)5,00107
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)4,00104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)3,0078
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0026
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020441,0026
Modni tehničar 4 g.33152441,69A44
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,31A8
Galanterist 3 g.23133330,50B13
Krojač 3 g.22213330,50B13
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)5,00130
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375331,0026
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,54A40
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,46A12
Bravar 3 g.01413330,50B12
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50B12
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)6,00154
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja-asistentica/asistent 4 g.24130442,0052
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522)2,0052
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)4,0096
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku 4 g.04142442,0048
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445,00120
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)10,00242
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče-strojovođa 4 g.19020441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0026
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331,0026
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)5,00130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g.06030442,0052
Prodavač IG 3 g.06092335,00130
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0026
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)8,00208
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g.07133333,0078
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123335,50A143
Slastičar 3 g.09253331,50A39
Konobar DO DO 3 g.44133330,50B13
Kuhar DO DO 3 g.44123330,50B13
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)12,00312
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)31050442,0024
Ukupno Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)2,0024
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Administrator 2 g.06510221,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050442,0052
Upravni referent 4 g.06040443,0078
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00150
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447,00182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505)7,00182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g.10010444,00104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)4,00104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)6,00156
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0026
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32101442,0052
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)11,00286
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)4,00104
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)4,00104
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)5,00130
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g.32050242,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448,00208
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)10,00248
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)6,00156
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)4,00104
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0026
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0052
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0026
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0026
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)8,00208
Ukupno XXI. Grad Zagreb411,009768
Ukupno2080,0044903


II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)3,0068
Ukupno V. Varaždinska županija3,0068
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S42,0048
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)3,0074
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0074
X. Virovitičko-podravska županija
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)1,0022
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija1,0022
XI. Požeško-slavonska županija
Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)2,0046
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija2,0046
XII. Brodsko-posavska županija
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0040
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0020
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)3,0060
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija3,0060
XIII. Zadarska županija
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)2,0052
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0052
XIV. Osječko-baranjska županija
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g.32040443,0072
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)3,0072
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija3,0072
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)2,0048
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)2,0052
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija4,00100
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)2,0052
Ukupno XVIII. Istarska županija2,0052
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024
XX. Međimurska županija
Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,0010
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Ukupno XX. Međimurska županija5,00106
XXI. Grad Zagreb
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0025
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)1,0025
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)
Klasična gimnazija 4 g.32040444,00104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)4,00104
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)1,0024
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)3,0072
Ukupno XXI. Grad Zagreb9,00225
Ukupno38,00901III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0020
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)2,0040
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0040
Ukupno V. Varaždinska županija4,0080
VIII. Primorsko-goranska županija
Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)1,0024
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija1,0024
XIII. Zadarska županija
Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0020
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)2,0040
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0040
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0028
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)2,0054
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0054
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Program Gimnazijskog kolegija »Kraljica Jelena« – gimnazijski program 4 g.32100942,0044
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)2,0044
Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Ukupno Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)2,0040
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)3,0060
Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kuhar – JMO 3 g.07125331,50A30
Slastičar – JMO 3 g.07145330,25A6
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)4,0082
Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0014
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0014
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)2,0028
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija13,00254
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024
XXI. Grad Zagreb
Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0050
Ukupno Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635)2,0050
Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0044
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)5,00110
Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)3,0072
Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0020
Ukupno Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)4,0040
Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)6,00100
Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)1,0015
LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)3,0060
Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)1,0022
Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)1,0020
Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)2,0040
Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0042
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)3,0062
Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070442,0032
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0016
Opća gimnazija 4 g.32010441,0016
Web dizajner 4 g.21122441,0016
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)5,0080
Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5010
Konobar 3 g.07133330,256
Kuhar 3 g.07123330,5010
Mesar IG 3 g.09140330,5010
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pekar IG 3 g.09120330,5010
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Slastičar 3 g.09253330,256
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,5010
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)7,00142
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000224,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X290004410,0080
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)14,00108
Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)2,0044
Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0010
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S41,0010
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)2,0020
Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Umjetnička gimnazija 4 g.32070442,0048
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)4,0088
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)2,0042
Ukupno XXI. Grad Zagreb69,001165
Ukupno92,001641