Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 63/2020 (28.5.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

1253

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/79
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 22. svibnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15. i 112/18.) u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2. 2. 2016.)«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23. 12. 2016.)«.

U stavku 2. točke 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2018/1717 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u pogledu mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (SL L 291, 16. 11. 2018.)

3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 153, 22. 5. 2014.)

4. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 153, 22. 5. 2014.)

5. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17. 1. 2015.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/981 od 8. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17. 1. 2015.)«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/1935 оd 13. svibnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se prilagođuju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za financijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju (SL L 301, 22. 11. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 2.a iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Odredbe ovoga članka koje se odnose na smjernice na odgovarajući se način primjenjuju i na preporuke EIOPA-e.

(7) Ako Europska komisija promijeni iznose navedene u člancima 3., 6., 158., 400. i 424. ovoga Zakona, primjenjuju se iznosi koje je Europska komisija izmijenila i objavila u Službenom listu Europske unije od dana njihove primjene.«.

Članak 3.

U članku 3. točki 36. podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. rizici iz vrsta osiguranja iz članka 7. stavka 2. točaka 3., 8., 9., 10., 13. i 16. ovoga Zakona ako ugovaratelj osiguranja ispunjava najmanje dva od ovih uvjeta:

– vrijednost aktive na dan 31. prosinca svake godine prelazi iznos od 6.200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

– netoprihodi u svakoj poslovnoj godini na dan 31. prosinca veći su od iznosa od 12.800.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

– prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine veći je od 250«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Malo društvo za osiguranje je društvo za osiguranje koje ispunjava sve sljedeće uvjete:

1. godišnja zaračunata brutopremija društva za osiguranje na dan 31. prosinca svake godine ne prelazi 5.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

2. ukupne tehničke pričuve društva, zajedno s iznosima koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene, na dan 31. prosinca svake godine ne prelaze 25.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

3. ako društvo pripada grupi, ukupne bruto tehničke pričuve grupe s uključenim iznosima koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene na dan 31. prosinca svake godine ne prelaze 25.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

4. poslovanje društva ne uključuje djelatnosti osiguranja ili reosiguranja koje pokrivaju rizik osiguranja od odgovornosti, rizik osiguranja kredita i jamstva, osim ako su ti rizici uključeni u dodatne rizike u smislu članka 25. ovoga Zakona

5. poslovanje društva ne uključuje poslove reosiguranja koji na dan 31. prosinca svake godine premašuju 500.000,00 eura od njegove zaračunate brutopremije i više od 10 % njegove zaračunate brutopremije, ili 2.500.000,00 eura od njegovih bruto tehničkih pričuva s uključenim iznosima koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine ili više od 10 %
njegove zaračunate brutopremije ili više od 10 % njegovih bruto tehničkih pričuva s uključenim iznosima koji mogu biti naplaćeni na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene.«.

Članak 5.

U članku 36. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Imatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje može biti fizička osoba koja nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela iz stavka 8. ovoga članka.«.

Iza stavka 18. dodaje se novi stavak 19. koji glasi:

»(19) Kada je imatelj kvalificiranog udjela Republika Hrvatska, društvo za osiguranje nije u obvezi provoditi provjeru iz stavka 17. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 19. postaje stavak 20.

Članak 6.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je prije stjecanja ili otpuštanja kvalificiranog udjela u drugom društvu za osiguranje odnosno drugoj financijskoj instituciji iz treće države o toj namjeri pisanim putem izvijestiti Agenciju u roku od osam dana od donošenja odluke.«.

Članak 7.

U članku 48. iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužno je, odmah ili najkasnije sljedeći radni dan, o statusnim promjenama obavijestiti ugovaratelje osiguranja putem javnih medija na područjima na kojima su ugovori o osiguranju koji se prenose u pokriću, osim u slučaju osiguranja izvoznih kredita, o kojima ugovaratelji osiguranja moraju biti obaviješteni putem javnih medija u njihovu sjedištu odnosno prebivalištu.

(11) Društva za reosiguranje za obavijesti o statusnim promjenama ne moraju koristiti javne medije.«.

Članak 8.

U članku 59. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Smatra se da osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona nema dobar ugled.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Smatra se da osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona nema dobar ugled, pri čemu se na pojam suradnika na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 3. točke 30.b ovoga Zakona.«.

Članak 9.

Iza članka 59. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 59.a do 59.d koji glase:

»Odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 59.a

(1) Za člana nadzornog odbora društva za osiguranje može biti izabrana ili imenovana samo osoba koja je prethodno dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje podnosi društvo za osiguranje ili osnivači društva za osiguranje za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako člana nadzornog odbora društva za osiguranje imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članaka 58. i 59. ovoga Zakona.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članaka 58. i 59. ovoga Zakona i odluku glavne skupštine o izboru kandidata za člana nadzornog odbora, a ako je statutom predviđeno da određeni dioničar ili dioničari imenuju određeni broj članova nadzornog odbora, potrebno je priložiti odluku tog dioničara ili tih dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora.

(5) Za svaki mandat na funkciji člana nadzornog odbora društva za osiguranje potrebno je prethodno ishoditi odobrenje Agencije u skladu s ovim člankom.

(6) Osoba za koju je Agencija izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje dužna je, prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom društvu za osiguranje, ponovno dobiti odobrenje Agencije.

(7) Društvo za osiguranje dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja iz stavka 2. ovoga članka najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana nadzornog odbora.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 59.b

Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama iz članaka 58. i 59. ovoga Zakona.

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može osnovano pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju pažljivom, stručnom i savjesnom nadziranju upravljanja društvom za osiguranje

3. su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu ili su prešućeni podaci koji su bitni za odlučivanje i davanje odobrenja.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 59.c

(1) Odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od tri mjeseca od izdavanja rješenja o odobrenju ne bude izabrana ili imenovana za člana nadzornog odbora, istekom navedenog roka

2. osobi prestane članstvo u nadzornom odboru, s danom prestanka članstva

3. osoba da ostavku ili bude opozvana prije isteka mandata.

(2) U slučajevima prestanka važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje

Članak 59.d

(1) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje u sljedećim slučajevima:

1. ako član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

2. ako je odobrenje izdano zbog prešućivanja bitnih činjenica na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu odnosno na koji drugi nepropisan način

3. ako osoba u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja Agencije ne stupi na funkciju člana nadzornog odbora ili tu funkciju nakon imenovanja ili izbora ne obavlja kontinuirano duže od tri mjeseca

4. ako član nadzornog odbora teže ili sustavno krši svoje dužnosti i ovlasti određene ovim Zakonom i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju zakona.

(2) Ako Agencija rješenjem ukine rješenje o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, nadležno tijelo društva za osiguranje obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako društvo za osiguranje ne bi imalo minimalan broj članova nadzornog odbora u skladu sa statutom odnosno zakonom, nadležno tijelo društva za osiguranje dužno je u roku od tri mjeseca od donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka izabrati novog člana nadzornog odbora.«.

Članak 10.

U članku 83. stavku 4. iza riječi: »stavka 3. ovoga članka« dodaju se riječi: »ili pod uvjetom iz stavka 7. ovoga članka«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, u slučaju sklapanja međunarodnog sporazuma koji obvezuje Republiku Hrvatsku, na poslove reosiguranja na području Republike Hrvatske koje obavljaju društva za reosiguranje iz stavka 4. ovoga članka sa sjedištem u trećoj državi koja je stranka međunarodnog sporazuma primjenjuju se uvjeti koje propisuje međunarodni sporazum, od dana njegove primjene.

(8) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 211. Uredbe (EU) br. 2015/35, društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje mogu isključivo na vlastitu inicijativu i bez posredovanja sklopiti ugovor o reosiguranju s društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje iz treće države koje ne ispunjava uvjete iz stavaka 3., 4. i 7. ovoga članka.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga Zakona društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje mogu koristiti usluge posrednika u reosiguranju za izradu i izvršenje ugovora o reosiguranju.«.

Članak 11.

U članku 158. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. minimalni potrebni kapital na dan 31. prosinca svake godine mora biti najmanje jednak apsolutnom pragu minimalnog potrebnog kapitala koji iznosi:

– 2.500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine, za društva za osiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje, koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja, osim kada su pokriveni neki ili svi rizici uključeni u jednu od vrsta osiguranja koje su navedene u članku 7. stavku 2. točkama 10. – 15. ovoga Zakona, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 3.700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

– 3.700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine, za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine životnih osiguranja, uključujući vlastita društva za osiguranje

– 3.600.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja i društva za reosiguranje, osim u slučaju vlastitih društava za reosiguranje, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 1.200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine

– zbroj iznosa iz podtočaka 1. i 2. ove točke za društva za osiguranje koja istodobno obavljaju djelatnosti životnih i neživotnih osiguranja.«.

Članak 12.

U članku 168. stavku 1. riječi: »stavka 4. i načelima iz članka 215. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6. ovoga članka i načelima iz članka 215. stavka 7.«.

Članak 13.

U članku 192. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je Agenciji nakon isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji dostaviti sljedeća izvješća:

1. revizorsko izvješće o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja iz članka 194. ovoga Zakona, uključujući i te financijske izvještaje, i

2. godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće u skladu s propisima kojima se uređuje sadržaj tih izvješća.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 193. riječi: »u roku iz članka 192. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »u roku iz članka 192. stavka 8.«.

Članak 15.

U članku 312. stavku 5. riječ: »bonitetni« zamjenjuje se riječju: »nadzorni«.

Članak 16.

U članku 347. stavku 1. riječi: »stavaka 2., 3. i 4.« brišu se.

Članak 17.

U članku 380. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »dužno je« stavlja se zarez i dodaju riječi: »na način propisan člankom 436. ovoga Zakona,«, a riječi: »ili mu dostaviti poštom ili elektroničkom poštom pisanu« brišu se.

Članak 18.

U članku 381. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, na način propisan člankom 436. ovoga Zakona, obavijestiti ugovaratelja osiguranja o promjeni podataka iz članka 380. stavaka 1. do 6. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

Članak 382. mijenja se i glasi:

»(1) Tekst i sadržaj obavijesti iz članaka 380. i 381. ovoga Zakona mora biti napisan na pregledan i razumljiv način ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku.

(2) Iznimno od odredbe članka 436. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, tekst i sadržaj obavijesti iz članaka 380. i 381. ovoga Zakona treba biti napisan na službenom jeziku države članice obveze, ali može biti i na drugom jeziku ako to ugovaratelj osiguranja zatraži ili ako ugovaratelj osiguranja ima slobodu izbora prava koje se primjenjuje, kada se obavijest odnosi na ugovore o životnom osiguranju.«.

Članak 20.

U članku 400. stavku 3. točki 2. riječi: »4.680,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »600,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine«.

U točki 3. riječi: »1.560,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine«.

U stavku 7. riječi: »Ovaj se Zakon ne primjenjuje« zamjenjuju se riječima: »Odredbe ove glave Zakona ne primjenjuju se«.

Članak 21.

U članku 401. stavku 3. riječi: »iz članka 402. stavka 1. točaka 1. – 6. ovoga Zakona iznimno« brišu se.

Članak 22.

U članku 402. stavku 1. točki 10. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. leasing-društvo koje u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i osnovano je u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje leasing-društava.«.

Članak 23.

U članku 403. stavku 3. točki 2. riječi: »člankom 435. stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »člankom 435. stavkom 9.«.

U stavku 5. riječ: »Zkona« zamjenjuje se riječju: »Zakona«.

Članak 24.

U naslovu iznad članka 407. iza riječi: »investicijska društva,« dodaju se riječi: »leasing-društva,«.

U članku 407. stavku 1. iza riječi: »investicijska društva,« dodaju se riječi: »leasing-društva,«.

Članak 25.

U članku 411. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. leasing-društva koja obavljaju distribuciju osiguranja isključivo za društva za osiguranje ili distribuciju osiguranja isključivo po nalogu stranke«.

Dosadašnje točke 9. do 13. postaju točke 10. do 14.

Članak 26.

U članku 412. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija izdaje pravnoj osobi dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja na temelju podnesenog urednog zahtjeva i prema kategoriji navedenoj u zahtjevu jer:

1. pravna osoba prije upisa osnivanja u odgovarajući registar mora dobiti dozvolu Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja prema kategoriji posrednika navedenoj u zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, a

2. Agencija pravnu osobu upisuje u registar Agencije na temelju izdane dozvole te nakon primljene obavijesti te osobe o upisu u odgovarajući registar.«.

Članak 27.

U članku 413. stavku 3. riječi: »registra distributera« zamjenjuju se riječima: »registra Agencije«.

U stavku 5. riječ: »Zakona« zamjenjuje se riječju: »članka«.

Članak 28.

U članku 415. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju i zastupnik u osiguranju koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za pojedine vrste neživotnih osiguranja na stanici za tehnički pregled ovlašten je obavljati poslove distribucije za neživotna osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 424. stavku 1. riječi: »9.750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1. 250.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine«, a riječi: »14.430.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.850.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine«.

U stavku 3. iza riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: » i sporedni posrednik u osiguranju«, a riječi: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »18.750,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine«.

U stavku 4. iza riječi: »posrednik« dodaju se riječi: »i sporedni posrednik u osiguranju«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Novčani iznos u svrhu uplate premije osiguranja koji stranka uplaćuje posredniku i sporednom posredniku u osiguranju smatra se da je plaćen društvu za osiguranje, dok se novčani iznos koji društvo za osiguranje uplaćuje posredniku i sporednom posredniku u osiguranje ne smatra isplaćenim stranki sve dok ga stranka zaista i ne primi.«.

Članak 30.

U članku 428. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Agencija pravilnikom detaljnije propisuje rokove za dostavu izvješća iz članka 429. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona«.

Članak 31.

U članku 429. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnje financijsko izvješće nakon isteka kalendarske godine, a polugodišnje financijsko izvješće nakon isteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja.

(4) Sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP ‒ Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo dužni su Agenciji dostaviti polugodišnje statističko izvješće protekom polugodišta za koje se izvješće sastavlja. Godišnje statističko izvješće dostavlja se nakon isteka kalendarske godine.«.

Članak 32.

U članku 435. stavku 16. iza riječi: »investicijska društva,« dodaju se riječi: »leasing-društva,«.

Članak 33.

U članku 436.g stavku 4. riječi: »stavkom 1.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 3.«.

U stavku 5. riječi: »stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

Članak 34.

U članku 437. stavku 1. točki 1. iza riječi: »osiguranja« dodaju se riječi: »i reosiguranja«.

Članak 35.

U članku 438. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ne obavijesti ugovaratelje osiguranja ili ne objavi informaciju u skladu s člankom 86. stavkom 5. ovoga Zakona«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. ne obavijesti Agenciju o neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom odnosno o postojanju rizika da se ta neusklađenost pojavi u sljedeća tri mjeseca, u skladu s člankom 165. stavkom 1. ovoga Zakona«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. ne obavijesti Agenciju o neusklađenosti s minimalnim potrebnim kapitalom odnosno o postojanju rizika da se ta neusklađenost pojavi u sljedeća tri mjeseca, u skladu s člankom 166. stavkom 1. ovoga Zakona«.

U točki 27. riječi: »stavkom 6.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. do 4.«.

Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. ne dostavi obavijest ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora u skladu s člankom 436. ovoga Zakona«.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38. ne obavijesti ugovaratelja osiguranja o promjeni podataka iz članka 380. stavaka 1. do 6. ovoga Zakona za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, na način propisan člankom 436. ovoga Zakona«.

Članak 36.

Članak 443. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje:

1. obavlja druge poslove ili pruža druge usluge, osim onih propisanih člankom 401. stavkom 3. ovoga Zakona

2. protivno članku 403. stavku 5. ovoga Zakona omogući da poslove zastupnika u osiguranju za to društvo obavljaju druge osobe

3. protivno članku 409. stavku 1. ovoga Zakona ne obavijesti Agenciju prije pripajanja drugog društva za zastupanje u osiguranju i o izvršenom upisu pripajanja u sudski registar

4. se protivno članku 409. stavku 3. ovoga Zakona spoji s drugim društvom bez odobrenja Agencije

5. protivno članku 412. stavku 7. ovoga Zakona ne obavijesti Agenciju pisano i bez odgađanja

6. ne obavijesti Agenciju prije početka obavljanja djelatnosti distribucije osiguranja u državi članici u skladu s člankom 416. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona

7. ne obavijesti Agenciju prije početka obavljanja djelatnosti distribucije osiguranja u državi članici u skladu s člankom 418. stavcima 1. i 7. ovoga Zakona

8. Agenciji ne dostavi godišnje odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom pravilnikom iz članka 428. točke 4. ovoga Zakona

9. Agenciji ne dostavi statističko izvješće u roku određenom pravilnikom iz članka 428. točke 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik zastupnik u osiguranju koji:

1. obavlja poslove distribucije osiguranja protivno članku 403. stavku 2. ovoga Zakona

2. ne izvještava Agenciju u skladu s člankom 412. stavkom 7. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 201. i članka 428. ovoga Zakona

3. ne obavijesti Agenciju prije početka obavljanja djelatnosti distribucije osiguranja u državi članici u skladu s člankom 416. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona

4. ne obavijesti Agenciju prije početka obavljanja djelatnosti distribucije osiguranja u državi članici u skladu s člankom 418. stavcima 1. i 7. ovoga Zakona

5. Agenciji ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 428. točkom 4. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje:

1. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja u skladu s člankom 219. stavkom 1. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona

2. ne postupi u skladu s člankom 221. stavkom 1. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona

3. ne postupi u skladu s člankom 223. stavkom 2. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona i ovlaštenoj osobi Agencije koja provodi nadzor ne omogući pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora

4. ne postupi u skladu s člankom 223. stavkom 3. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona i ovlaštenoj osobi Agencije koja provodi nadzor ne uruči svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise koji uključuju ispise elektroničke pošte, preslike poslovnih knjiga, zapise s telefaksa te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba ili joj ne osigura standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima

5. ne postupi u skladu s člankom 224. stavkom 2. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona

6. ne postupi u skladu s člankom 225. stavkom 2. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 204. stavkom 9. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i obrtnik zastupnik u osiguranju.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik zastupnik u osiguranju koji suprotno članku 403. stavku 5. ovoga Zakona omogući da poslove zastupnika u osiguranju obavljaju druge osobe.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zastupnik u osiguranju koji:

1. obavlja poslove protivno članku 403. stavku 2. ovoga Zakona

2. obavlja poslove protivno članku 431. stavku 1. ovoga Zakona

3. ugovaratelju osiguranja ne predstavi informacije iz članka 432. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona o tome ima li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u predmetnom društvu za osiguranje

4. ugovaratelju osiguranja ne predstavi informacije iz članka 432. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, u vezi sa sadržajem ugovora koji je predložio ili u vezi s kojim je dao savjet, ne pruži informaciju o tome daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize, je li pod ugovornom obvezom obavljati poslove distribucije osiguranja isključivo s jednim ili više društava za osiguranje

5. informacije iz članaka 431. i 432. ovoga Zakona predstavi u obliku protivnom članku 436. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

U članku 444. stavku 4. u uvodnoj rečenici iza riječi: »distribuciju proizvoda osiguranja« dodaju se riječi: »i reosiguranja«.

U podstavku 1. točka 15. briše se.

Dosadašnje točke 16. do 24. postaju točke 15. do 23.

U podstavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. ako ne postupa pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s člankom 430. stavkom 1. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

U podstavku 3. točki 5. broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

U točki 6. broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8. do 23. postaju točke 7. do 22.

Članak 38.

U članku 445. stavku 1. podstavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako obavljaju druge poslove ili pružaju druge usluge, osim onih propisanih člankom 401. stavkom 3. ovoga Zakona, i osim ako se ne radi o posredniku koji je kreditna institucija, investicijsko društvo, leasing-društvo, HP ‒ Hrvatska pošta d.d. ili Financijska agencija«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako ne dostave financijsko odnosno statističko izvješće Agenciji u skladu i u rokovima određenim pravilnikom iz članka 428. ovoga Zakona«.

U podstavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ako ne dostavi statističko izvješće Agenciji u skladu i u roku određenim pravilnikom iz članka 428. ovoga Zakona«.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se društvo za brokerske poslove u osiguranju:

1. ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti društvo za osiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o osiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona

3. ako ne načini odgovarajuću analizu rizika i ne informira stranku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 3. ovoga Zakona

4. ako stranki pisano ne obrazloži svoj prijedlog izbora društva za osiguranje i određenog osiguranja i ne izvijesti je o primitku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 4. ovoga Zakona

5. ako obavlja poslove distribucije osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju protivno zahtjevu stranke s obzirom na osigurateljno pokriće kako je propisano člankom 403. stavkom 3. točkom 5. ovoga Zakona

6. ako ne provjeri sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o osiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 6. ovoga Zakona

7. ako ne uruči ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u vezi s ugovorom o osiguranju, u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona

8. ako ne pruži pomoć ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja, ili se ne brine da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 8. ovoga Zakona

9. ako stalno ne provjerava ugovore o osiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio na temelju njegove distribucije ili ne izradi prijedloge za izmjenu tih ugovora o osiguranju radi što bolje zaštite ugovaratelja osiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 9. ovoga Zakona

10. ako pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvari protivno članku 435. stavku 9. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se društvo za brokerske poslove u reosiguranju:

1. ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti društvo za reosiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona

3. ako ne načini odgovarajuću analizu rizika i ne informira stranku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 3. ovoga Zakona

4. ako stranki pisano ne obrazloži svoj prijedlog izbora društva za reosiguranje i određenog reosiguranja i ne izvijesti je o primitku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 4. ovoga Zakona

5. ako obavlja poslove distribucije reosiguranja radi sklapanja ugovora o reosiguranju protivno zahtjevu stranke s obzirom na reosigurateljno pokriće u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 5. ovoga Zakona

6. ako ne provjeri sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 6. ovoga Zakona

7. ako ne uruči ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u vezi s ugovorom o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona

8. ako ne pruži pomoć ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o reosiguranju za vrijeme trajanja ugovora o reosiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja, ili se ne brine da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 8. ovoga Zakona

9. ako stalno ne provjerava ugovore o reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio na temelju njegove distribucije ili ne izradi prijedloge za izmjenu tih ugovora o reosiguranju zbog što bolje zaštite ugovaratelja osiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 9. ovoga Zakona

10. ako pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvari protivno članku 435. stavku 9. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se obrtnik broker u osiguranju:

1. ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti društvo za osiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o osiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona

3. ako ne načini odgovarajuću analizu rizika i ne informira stranku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 3. ovoga Zakona

4. ako stranki pisano ne obrazloži svoj prijedlog izbora društva za osiguranje i određenog osiguranja i ne izvijesti je o primitku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 4. ovoga Zakona

5. ako obavlja poslove distribucije osiguranja zbog sklapanja ugovora o osiguranju protivno zahtjevu stranke s obzirom na osigurateljno pokriće u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 5. ovoga Zakona

6. ako ne provjeri sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o osiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 6. ovoga Zakona

7. ako ne uruči ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u vezi s ugovorom o osiguranju, u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona

8. ako ne pruži pomoć ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja, ili se ne brine da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 8. ovoga Zakona

9. ako stalno ne provjerava ugovore o osiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio na temelju njegove distribucije ili ne izradi prijedloge za izmjenu tih ugovora o osiguranju zbog što bolje zaštite ugovaratelja osiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 9. ovoga Zakona

10. ako pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvari protivno članku 435. stavku 9. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se obrtnik broker u reosiguranju:

1. ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti društvo za reosiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona

3. ako ne načini odgovarajuću analizu rizika i ne informira stranku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 3. ovoga Zakona

4. ako stranki pisano ne obrazloži svoj prijedlog izbora društva za reosiguranje i određenog reosiguranja i ne izvijesti je o primitku u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 4. ovoga Zakona

5. ako obavlja poslove distribucije reosiguranja zbog sklapanja ugovora o reosiguranju protivno zahtjevu stranke s obzirom na reosigurateljno pokriće u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 5. ovoga Zakona

6. ako ne provjeri sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 6. ovoga Zakona

7. ako ne uruči ugovaratelju osiguranja policu osiguranja te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u vezi s ugovorom o reosiguranju u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona

8. ako ne pruži pomoć ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o reosiguranju za vrijeme trajanja ugovora o reosiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja, ili se ne brine da ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 8. ovoga Zakona

9. ako stalno ne provjerava ugovore o reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja sklopio na temelju njegove distribucije ili ne izradi prijedloge za izmjenu tih ugovora o reosiguranju radi što bolje zaštite ugovaratelja osiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 3. točkom 9. ovoga Zakona

10. ako ne obavijesti društvo za reosiguranje od koga može zahtijevati naplatu u skladu s člankom 435. stavkom 9. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u društvu za brokerske poslove u osiguranju za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka, a odgovorna osoba u društvu za brokerske poslove u reosiguranju za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 39.

U članku 449. stavku 1. točki 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

U točki 4. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

U točki 5. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. obavlja poslove distribucije osiguranja bez dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili obavlja poslove distribucije reosiguranja bez dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije reosiguranja«.

U stavku 3. točki 1. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

U točki 3. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

U točki 4. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 40.

Fizičke osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u registar Agencije i imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za pojedine vrste neživotnih osiguranja na stanici za tehnički pregled ovlaštene su obavljati poslove distribucije osiguranja za neživotna osiguranja iz članka 7. stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15. i 112/18.).

Članak 41.

Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužno je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti nadzorni odbor s člankom 9. ovoga Zakona.

Članak 42.

(1) Agencija će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 192. stavka 8. koji je dodan člankom 13. ovoga Zakona i članka 428. točke 4. koja je dodana člankom 30. ovoga Zakona.

(2) Agencija je dužna uskladiti s odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 72/19. i 15/20.) i

2. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 68/19. i 15/20.).

Stupanje na snagu

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/21
Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.