Uredba o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi

NN 64/2020 (29.5.2020.), Uredba o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske

1269

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), u članku 67. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »osam«.

Članak 2.

(1) Postupci za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama ove Uredbe.

(2) Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj kojemu je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja u visini utvrđenoj člankom 67. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) od dana stupanja na snagu ove Uredbe naknadu ostvaruje u visini utvrđenoj ovom Uredbom.

(3) Centar za socijalnu skrb će roditelju njegovatelju odnosno njegovatelju iz stavka 2. ovoga članka od dana stupanja na snagu ove Uredbe po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2020.

Klasa: 022-03/20-44/05
Urbroj: 50301-25/14-20-2
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.