Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 64/2020 (29.5.2020.), Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1270

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), u članku 74. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020. učeniku se utvrđuje opći uspjeh nedovoljan (1) ako mu je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan (1) iz najmanje pet nastavnih predmeta, odnosno ako nije položio popravni ispit u propisanim rokovima.«.

Članak 2.

U članku 75. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020. za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše četiri nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.

(8) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020. na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine upućuje se učenik od petog do osmog razreda osnovne škole i učenik srednje škole, kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena.

(9) Zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020. škola je iznimno dužna učenicima, kojima je na popravnom ispitu zaključena ocjena nedovoljan (1), organizirati dodatni popravni ispit najkasnije do kraja školske godine 2019./2020.«.

Članak 3.

U članku 76. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020. u slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz najviše četiri nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 75. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 78. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, zbog Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u školskoj godini 2019./2020., učenik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole koji je ocijenjen jednom ili više ocjena nedovoljan (1), može prijeći u viši razred.«.

Članak 5.

Učenici završnih razreda srednje škole, koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe imaju utvrđen opći uspjeh nedovoljan (1), odnosno koji su na kraju nastavne godine imali više od dvije ocjene nedovoljan (1), te nisu uključeni u dopunski nastavni rad, ukoliko imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše četiri nastavna predmeta, stupanjem na snagu ove Uredbe, stječu pravo na pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji su dužni pohađati, kao i na polaganje popravnih ispita.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-44/06
Urbroj: 50301-27/12-20-1
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.