Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

NN 64/2020 (29.5.2020.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1271

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2020.

Članak 1.

U Zakonu o Popisu poljoprivrede 2020. (»Narodne novine«, broj 63/19) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Popis poljoprivrede se provodi u dvije faze:

– od 1. do 30. lipnja 2020. prikupljaju se podaci od poslovnih subjekata

– od 14. rujna do 14. listopada 2020. prikupljaju se podaci od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Kontrolni popis poljoprivrede provodi se u listopadu 2020. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na reprezentativnom uzorku radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom poljoprivrede.

(3) U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa poljoprivrede i Kontrolnog popisa poljoprivrede u rokovima utvrđenima stavcima 1. i 2. ovoga članka uslijed pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku posebnom odlukom, koja će biti objavljena u »Narodnim novinama«.«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se naslov iznad članka i članak 8.a koji glase:

»Posebne okolnosti

Članak 8.a

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti ili narušava gospodarsku aktivnost.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-44/04
Urbroj: 50301-25/27-20-2
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.