Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

NN 64/2020 (29.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1274

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – »MARINA GRUŽ«, NA DIJELU k.o. GRUŽ, NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž na području Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, br. 62/15 i 66/18), u točki III. stavku 3. riječi: »4 (četiri)« zamjenjuju se riječima: »6 (šest)«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 2 Ugovoru o koncesiji u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/209
Urbroj: 50301-27/20-20-2
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.