Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini

NN 64/2020 (29.5.2020.), Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1276

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU JEGULJE (ANGUILLA ANGUILLA)
U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se lovostaj jegulje (Anguilla anguilla) od 1. lipnja 2020. godine u 00:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine u 24:00 sata.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/20-01/1834
Urbroj: 525-13/0704-20-3
Zagreb, 27. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.