Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

NN 64/2020 (29.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1277

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLJEDIVOSTI ZA PLAVOPERAJNU TUNU I IGLUNA

Članak 1.

U Pravilniku o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (»Narodne novine«, broj 82/2019) u članku 2. nakon definicije »prezervacija proizvoda« dodaje se nova definicija koja glasi:

»pakiranje fileta – proizvodi ribarstva i akvakulture određene vrste koji potječu od iste ribe i podvrgnuti su istom načinu obrade odnosno filetiranju i nalaze se u jednom fizički odvojenom paketu koji je označen naljepnicom«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi;

»(1) Tuna i iglun moraju biti sljedivi od ulova ili izlova, iskrcaja, tijekom prijevoza i skladištenja, tijekom smrzavanja, filetiranja ili rasjecanja te duž distribucije do krajnjeg potrošača.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 5. iza riječi »automatski«, riječ »iz« briše se.

U stavku 6. točki b) iza riječi »komade« dodaju se riječi »i/ili zamrzava« te se točka-zarez na kraju rečenice brišu i dodaje se zarez i tekst: »a navedena naljepnica mora biti dostupna u maloprodaji ukoliko se tuna ili iglun dijele na manje komade ili režu na filete;«.

U stavku 8. iza riječi odredišta briše se točka i dodaje se zarez te riječi. »dok u slučaju da je sljedeće odredište izvan teritorija Republike Hrvatske, prvi ili sljedeći kupac upisuju naziv sljedećeg kupca, adresu i državu odredišta.«

U stavku 10. iza riječi »ugostiteljski objekti«, dodaju se riječi » i ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) U slučaju iz stavka 10. ovog članka, prvi kupci – ugostiteljski objekti koji tunu ili igluna filetiraju, moraju pakiranje fileta označiti naljepnicom te u evidenciju sljedivosti upisati broj fileta u pojedinom pakiranju kojih može biti do najviše 30 u jednom pakiranju.«

Članak 4.

U članku 7. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju da je ugostiteljski objekt sljedeći kupac i kupuje tunu ili igluna koje filetira i smrzava, dužan je postupiti kako je definirano člankom 6. stavkom 11. ovog Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječi »izuzev odredbi iz članaka 8. i 9. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. lipnja 2020. godine.« mijenjaju se i glase »izuzev odredbi iz članka 6. stavka 11. i članka 7. stavka 5. koje stupaju na snagu 1. srpnja 2020. te odredbi članka 8. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. lipnja 2021. godine«.

U stavku 2. godina »2020.« mijenja se i glasi »2021.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/59
Urbroj: 525-13/0721-20-9
Zagreb, 26. svibnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.