Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

NN 64/2020 (29.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1278

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPAKIRANOJ HRANI

Članak 1.

U Pravilniku o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (»Narodne novine«, broj 144/14) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015., p. 1 – 15).«.

Članak 2.

Naziv iznad članka 5. mijenja se i glasi:

»Odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom i prakse poštenog informiranja«.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Informacije o nepretpakiranoj hrani moraju biti u skladu s praksama poštenog informiranja propisanim člankom 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 5. ovoga Pravilnika, obvezni su dati informacije o:

a) nazivu hrane kako je propisano člankom 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011

b) dodatnim navodima kako je propisano Prilogom III. i Prilogom VI. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za određenu hranu gdje je primjenjivo

c) zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla

d) zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla za meso oznaka kombinirane nomenklature (KN oznaka) koje su navedene u Prilogu XI. Uredbe (EU) br. 1169/2011 na način propisan Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi (SL L 335, 14. 12. 2013., p. 19 – 22).

e) popisu sastojaka za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode, kao i u slučaju ako potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane i ako bi naziv hrane mogao dovesti potrošača u zabludu i

f) »upotrijebiti do« datumu, u skladu s člankom 24. i Prilogom X. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva.«.

Članak 4.

Iznad članka 8. dodaje se naziv koji glasi:

»Prezentiranje obveznih informacija«.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Informacije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika moraju biti u pisanom obliku, lako uočljive, jasno čitljive i, gdje je primjenjivo, neizbrisive, te istaknute na prodajnom mjestu u blizini hrane na koju se odnose ili na ambalaži ako se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovoga članka, u slučaju hrane koja se na zahtjev potrošača pakira na prodajnom mjestu i hrane pretpakirane za izravnu prodaju, gdje je primjenjivo, potrošaču moraju biti dostupne i u trenutku isporuke najmanje informacije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. točaka a) i f) ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. stavka 1. točke d), koja je izmijenjena člankom 3. ovoga Pravilnika i članka 8. stavka 2., koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Pravilnika, a koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/19-01/28

Urbroj: 525-14/0881-20-25

Zagreb, 28. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.