Pravilnik o prijavi bolesti životinja

NN 65/2020 (3.6.2020.), Pravilnik o prijavi bolesti životinja

Ministarstvo poljoprivrede

1296

Na temelju članka 11. stavka 7. i članka 26. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIJAVI BOLESTI ŽIVOTINJA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način praćenja, prijava i izvješćivanje o pojavi bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika, obveze posjednika životinja, veterinara, ovlaštenih veterinara, veterinarskih inspektora, službenih i referentnih laboratorija prilikom prijave odnosno odjave bolesti životinja i obveze Uprave za prijavu bolesti Europskoj komisiji.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. godine o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 378, 31. 12. 1982.) kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom Odlukom Komisije br. 2012/737/EU od 27. studenoga 2012. godine o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 329, 29. 11. 2012.).

(3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji se odnose na dostavljanje informacija o ujednačenoj provedbi mjera nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) »mjesto držanja životinje« – bilo koji objekt, gospodarstvo, područje ili drugo mjesto gdje se životinje uzgajaju i/ili drže;

b) »mjesto izbijanja bolesti« – mjesto držanja životinje gdje je službeno potvrđen jedan ili više slučajeva bolesti iz Priloga I. ovoga Pravilnika;

c) »Uprava« Uprava nadležna za poslove veterinarstva;

d) »odjava bolesti životinja« – ukidanje svih mjera kontrole, suzbijanja i/ili iskorjenjivanja nakon što je od posljednjeg slučaja bolesti životinja proteklo vrijeme najdulje inkubacije te provedeno završno čišćenje i dezinfekcija;

e) »posjednik životinje« – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja;

f) »primarno mjesto izbijanja bolesti« – mjesto izbijanja bilo koje bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koje nije epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja u istoj regiji, kako je određeno člankom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16)[1] ili prvo mjesto izbijanja u drugoj regiji Republike Hrvatske;

g) »sekundarno mjesto izbijanja bolesti« – mjesto izbijanja bilo koje bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika koje je epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja unutar iste regije Republike Hrvatske;

h) »slučaj bolesti« – službeno potvrđen slučaj bolesti životinja iz Priloga II. ovoga Pravilnika, za bilo koju živu ili uginulu životinju;

i) »veterinarski inspektor« – nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Obveze posjednika životinja

Članak 3.

Pri pojavi znakova bolesti, pobačaja i/ili uginuća životinja, posjednik životinje mora o navedenom odmah i bez odgađanja obavijestiti veterinara.

Obveza veterinara

Članak 4.

(1) Veterinar je dužan na svaku prijavu posjednika izaći na teren te obaviti klinički pregled životinje i utvrditi postoji li sumnja na bolest životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko veterinar postavi sumnju na bolest životinja iz Priloga I. ovog Pravilnika o istome je dužan obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Obveze ovlaštenog veterinara

Članak 5.

(1) U slučaju sumnje na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koja podliježe prijavi sumnje, ovlašteni veterinar mora o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, elektroničkim putem, u iznimnim slučajevima zbog žurnosti i telefonom, izvijestiti Upravu i veterinarskog inspektora.

(2) O svakom potvrđenom slučaju bilo koje bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika, ovlašteni veterinar mora bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, elektroničkim putem, u iznimnim slučajevima zbog žurnosti i telefonom, izvijestiti Upravu i veterinarskog inspektora.

(3) Ovlašteni veterinar mora informaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti elektroničkim putem na obrascima koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

Obveze veterinarskog inspektora

Članak 6.

(1) Veterinarski inspektor o mjerama određenim temeljem prijava iz članka 5. mora Upravi bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata po prijavi, elektroničkim putem dostaviti izvješće sačinjeno prilikom prve posjete gospodarstvu o točnom broju životinja na gospodarstvu, rezultatima preliminarnog epidemiološkog istraživanja, drugim utvrđenim činjenicama, naređenim mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja u skladu s važećim propisima koje donosi Uprava.

(2) Veterinarski inspektor o postupanju iz stavka 1. ovoga članka mora elektroničkim putem Upravi dostaviti izvješće u roku 24 sata nakon izdavanja stranci.

(3) O sumnji ili potvrđenim slučajevima zoonoza veterinarski inspektor mora izvijestiti i nadležno tijelo za zdravlje ljudi na području pod njegovom nadležnosti.

Izvješćivanje obveze službenog i referentnog laboratorija i ovlaštenih veterinarskih organizacija

Članak 7.

(1) O rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika, službeni i referentni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) mora odmah, bez odgađanja, izvijestiti Upravu i pošiljatelja.

(2) Sva izvješća iz stavka 1. ovoga članka laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) Upravi na adresu elektroničke pošte: veterinarstvo.nalazi@mps.hr.

(3) Izvješća o pozitivnim rezultatima pretraživanja laboratorij mora dostaviti odmah po završetku pretraživanja s naznakom da se radi o poruci visoke važnosti (Microsoft Outlook – oznaka važnosti poruke: visoka (znak uskličnika)).

(4) Izvješća o pozitivnim rezultatima pretraživanja iz stavka 1. ovoga članka laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) veterinarskom inspektoru i Sektoru za inspekcijski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata Republike Hrvatske na sljedeću e-adresu: veterinarstvo@dirh.hr.

(5) O negativnim rezultatima pretraživanja koje su provedene u svrhu isključivanja sumnje, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti veterinarskog inspektora.

(6) O pozitivnim rezultatima pretraživanja, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti posjednika, a o rezultatima pretraživanja čiji se troškovi podmiruju iz sredstava državnog proračuna, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti posjednika po njegovom zahtjevu.

(7) Dodatno na stavak 1. ovoga članka, izvješća o rezultatima pretraživanja čije troškove podmiruje posjednik, laboratorij je dužan dostaviti na adresu posjednika.

(8) Laboratorij mora jedanput mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, elektroničkim putem Upravi dostaviti izvješće o rezultatima provedenih dijagnostičkih pretraga bolesti iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(9) O pozitivnom rezultatu dijagnostičke pretrage na bolesti životinja koje nisu navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a radi se o prvoj potvrdi bolesti, laboratorij mora izvijestiti Upravu.

Odjava bolesti životinja

Članak 8.

(1) Veterinarski inspektor dostavlja Upravi i ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji izvješće o odjavi potvrđenog slučaja bolesti životinja iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka na obrascu koji je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr, veterinarski inspektor dostavlja najkasnije 24 sata nakon odjave bolesti, elektroničkim putem.

(3) Dostavljanjem obrasca o odjavi bolesti životinja veterinarski inspektor potvrđuje da su na predmetnom mjestu izbijanja bolesti provedene i ukinute sve mjere iskorjenjivanja, suzbijanja, odnosno kontrole bolesti.

Obrasci

Članak 9.

(1) Obveznici dostave obrazaca iz ovoga Pravilnika dužni su propisane obrasce ispuniti u cijelosti pomoću računala te poslati elektroničkim putem sa službene adrese elektroničke pošte veterinarske organizacije odnosno veterinarskog inspektora.

(2) Ovlašteni veterinar i veterinarski inspektor obrasce propisane ovim Pravilnikom moraju nakon ispisa, potpisa i ovjere kronološkim redom po evidencijskim brojevima, odložiti te čuvati u zasebnoj evidenciji.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora se čuvati pet godina.

(4) Nakon uspostave strukturiranih baza podataka Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS) Obrasci propisani ovim Pravilnikom nastavljaju se voditi u SVIS-u.

Postupak prijave bolesti životinja Europskoj komisiji

Članak 10.

(1) Uprava izravno Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije unutar 24 sata prijavljuje:

a) primarno mjesto izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika čija je pojava potvrđena na području Republike Hrvatske;

b) ukidanje mjera ograničenja nakon iskorjenjivanja posljednjeg izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika na području Republike Hrvatske.

(2) Prijave iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika te se žurno moraju dostaviti Europskoj komisiji.

(3) U slučaju pojave klasične svinjske kuge podaci prikupljeni u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08)[2] smatraju se dostatnim.

Članak 11.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbu članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika, Uprava mora najmanje prvog radnog dana u tjednu prijaviti izravno Europskoj komisiji pojavu sekundarnih mjesta izbijanja bilo koje bolesti navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika koja je potvrđena u Republici Hrvatskoj.

(2) Prijava bolesti iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje proteklog tjedna, uključujući nedjelju.

(3) Ako se Europskoj komisiji ne dostave nikakvi podaci, smatra se da tijekom razdoblja navedenog u stavku 2. ovoga članka nije bilo sekundarnog mjesta izbijanja bolesti u zemlji.

(4) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve podatke iz Priloga III. ovoga Pravilnika te se žurno mora dostaviti Europskoj komisiji.

Prilozi

Članak 12.

(1) Prilozi I., II., i III. nalaze se u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Elektronički oblik obrazaca i izvješća propisanih ovim Pravilnikom objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Uprave: www.veterinarstvo.hr.

Prestanak važenja

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 135/14).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/09

Urbroj: 525-10/0529-20-6

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Ministarica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

POPIS BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE OBVEZNO PRIJAVLJUJU UPRAVI

Redni brojNaziv bolesti
(hrvatski naziv/engleski naziv)
Obveza prijave sumnjeObveza prijave
potvrđenog slučaja
Bolesti više vrsta životinja
1.Bedrenica/AnthraxDADA
2.Bjesnoća/RabiesDADA
3.Bolest Aujeszkoga/Aujeszky’s diseaseDADA
4.Bolest plavog jezika/BluetongueDADA
5.Bruceloza (Brucella abortus)/Brucellosis (Brucella abortus)DADA
6.Bruceloza (Brucella melitensis)/Brucellosis (Brucella melitensis)DADA
7.Bruceloza (Brucella suis)/Brucellosis (Brucella suis)DADA
8.Crimean Congo hemoragijska groznica/Crimean Congo haemorrhagic feverDADA
9.Ehinokokoza/hidatidoza (Echinococcus granulosus)/Echinococcosis/hydatidosis (Echinococcus granulosus)DADA
10.Ehinokokoza/hidatidoza (Echinococcus multilocularis)/Echinococcosis/hydatidosis (Echinococcus multilocularis)DADA
11.Encefalomijelitis konja (istočni)/Equine encephalomyelitis (Eastern)DADA
12.Epizootska hemoragijska groznica/Epizootic haemorrhagic diseaseDADA
13.Goveđa kuga/RinderpestDADA
14.Groznica Riftske doline/Rift Valley feverDADA
15.Groznica zapadnog Nila/West Nile feverDADA
16.Heartwater – vodenasto srce/HeartwaterNEDA
17.Infekcija s Mycobacterium tuberculosis kompleksom (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum)/Infection with Mycobacterium tuberculosis complex)DADA
18.Japanski encefalitis/Japanese encephalitisDADA
19.Leptospiroza/LeptospirosisDADA
20.Mijaza Chrysomya bezziana/Old world screwworm (Chrysomya bezziana)NEDA
21.Mijaza Cochliomyia hominivorax/New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)NEDA
22.Paratuberkuloza/ParatuberculosisDADA
23.Q-groznica/Q feverDADA
24.Slinavka i šap/Foot and mouth diseaseDADA
25.Sura (Trypanosoma evansi)/Surra (Trypanosoma evansi)DADA
26.Trihineloza/TrichinellosisNEDA
27.Tularemija/TularemiaDADA
28.Vezikularni stomatitis/Vesicular stomatitisDADA
Bolesti goveda
29.Anaplazmoza goveda/Bovine anaplasmosisNEDA
30.Babezioza goveda/Bovine babesiosisNEDA
31.Bolest kvrgave kože/Lumpky skin diseaseDADA
32.Enzootska leukoza goveda/Enzootic bovine leukosisNEDA
33.Goveđa genitalna kampilobakterioza/Bovine genital campylobacteriosisDADA
34.Goveđa spongiformna encefalopatija/Bovine spongiform encephalopathyDADA
35.Hemoragička septikemija/Haemorrhagic septicaemiaNEDA
36.Tajlerioza/TheileriosisNEDA
37.Trihomonijaza/TrichomonosisNEDA
38.Tripanosomijaza/Trypanosomosis (tsetse-transmitted)NEDA
39.Virusni proljev goveda/Bovine viral diarrhoeaNEDA
40.Zarazna pleuropneumonija goveda (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC)/Contagious bovine pleuropneumonia (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC)DADA
41.Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitisNEDA
Bolesti ovaca i koza
42.Artritis i encefalitis koza/Caprine arthritis/encephalitisNEDA
43.Epididimitis ovaca (Brucella ovis)/Ovine epididymitis (Brucella ovis)NEDA
44.Enzootski pobačaj ovaca (Chlamydophila abortus)/Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)NEDA
45.Grebež ovaca/ScrapieDADA
46.Kuga malih preživača/Peste des petits ruminantsDADA
47.Maedi-visna/Maedi-visnaNEDA
48.Nairobijska bolest ovaca/Nairobi sheep diseaseNEDA
49.Ovčje i kozje boginje/Sheep pox and goat poxDADA
50.Salmoneloza (S. abortusovis)/Salmonellosis (S. abortusovis)NEDA
51.Zarazna agalakcija ovaca i koza/Contagious agalactiaNEDA
52.Zarazna pleuropneumonija koza/Contagious caprine pleuropneumoniaDADA
Bolesti kopitara
53.Virusni arteritis konja/Equine viral arteritisDADA
54.Durina/DourineDADA
55.Encefalomijelitis konja (zapadni)/Equine encephalomyelitis (Western)DADA
56.Infekciozna anemija kopitara/Equine infectious anaemiaDADA
57.Influenca konja/Equine influenzaNEDA
58.Kontagiozni metritis kobila/Contagious equine metritisNEDA
59.Konjska kuga/African horse sicknessDADA
60.Maleus/GlandersDADA
61.Piroplazmoza konja/Equine piroplasmosisNEDA
62.Rinopneumonitis konja (infekcija herpesvirusom 1 – EHV 1)/Equine rhinopneumonitis (infection with equid herpesvirus-1 EHV-1)NEDA
63.Venecuelski encefalitis konja/Venezuelan equine encephalomyelitisDADA
Bolesti svinja
64.Afrička svinjska kuga/African swine feverDADA
65.Infekcija s Taenia solium (Cisticerkoza svinja)/Infection with Taenia solium (Porcine cysticercosis)NEDA
66.Encefalitis Nipah virusom/Nipah virus encephalitisNEDA
67.Klasična svinjska kuga/Classical swine feverDADA
68.Reproduktivni i respiratorni sindrom svinja/Porcine reproductive and respiratory syndromeNEDA
69.Transmisivni gastroenteritis svinja/Transmissible gastroenteritisNEDA
70.Vezikularna bolest svinja/Swine vesicular diseaseDADA
Bolesti ptica
71.Infekcija s virusom influence ptica/Infection with avian influenza virusDADA
72.Infekcija s visoko patogenim virusom A u drugih ptica (osim u peradi) uključujući divlje pticeDADA
73.Klamidioza ptica/Avian chlamydiosisNEDA
74.Kolera peradi/Fowl choleraNEDA
75.Marekova bolest/Marek’s diseaseNEDA
76.Mikoplazmoza peradi (M. gallisepticum)/Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)NEDA
77.Mikoplazmoza peradi (M. synoviae)/Avian mycoplasmosis (M. synoviae)NEDA
78.Newcastleska bolest/Newcastle diseaseDADA
79.Puluroza/Pullorum diseaseNEDA
80.Rinotraheitis pura/Turkey rhinotracheitisNEDA
81.Salmoneloza – infekcija sa S. Enteritidis, S. Typhymurium, S. Hadar, S. Virchow i S. Infantis/S. Enteritidis, S. Typhymurium, S. Hadar, S. Virchow and S. Infantis infectionNEDA
82.Tifus peradi/Fowl typhoidNEDA
83.Virusni hepatitis pataka/Duck virus hepatitisNEDA
84.Zarazni laringotraheitis peradi/Avian infectious laryngotracheitisNEDA
85.Zarazna bolest burze (gumborska bolest)/Infectious bursal disease (Gumboro disease)NEDA
86.Zarazni bronhitis kokoši/Avian infectious bronchitisNEDA
Bolesti kunića i zečeva
87.Hemoragijska bolest kunića/Rabbit haemorrhagic diseaseDADA
88.Miksomatoza/MyxomatosisDADA
Bolesti pčela
89.Akaroza pčela/Acarapisosis of honey beesDADA
90.Američka gnjiloća/American foulbrood of honey beesDADA
91.Etinioza (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)DADA
92.Europska gnjiloća/European foulbrood of honey beesDADA
93.Tropileloza (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps miteDADA
94.Varooza pčela/Varroosis of honey beesNEDA
Bolesti riba
95.Epizootska hematopoetska nekroza/Epizootic haematopoietic necrosisDADA
96.Epizootski ulcerativni sindrom/Epizootic ulcerative syndromeDADA
97.Girodaktiloza/Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)DADA
98.Iridoviroza crvenog pagra/Red sea bream iridoviral diseaseDADA
99.Koi herpes viroza/Koi herpesvirus diseaseDADA
100.Proljetna viremija šarana/Spring viraemia of carpNEDA
101.Virusna hemoragijska septikemija/Viral haemorrhagic septicaemiaDADA
102.Zarazna anemija lososa/Infectious salmon anaemiaDADA
103.Zarazna hematopoetska nekroza/Infectious haematopoietic necrosisDADA
104.Infekcija sa salmonidnim alfavirusomDADA
Bolesti mekušaca
105.Infekcija s abalone herpes virusom/Infection with abalone herpes-like virusNEDA
106.Infekcija s Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosaDADA
107.Infekcija s Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreaeDADA
108.Infekcija s Marteilia refringens/Infection with Marteilia refringensDADA
109.Infekcija s Microcytos mackini/Infection with Microcytos mackiniDADA
110.Infekcija s Perkinsus marinus/Infection with Perkinsus marinusDADA
111.Infekcija s Perkinsus olseni/Infection with Perkinsus olseniDADA
112.Infekcija s Xenohaliotis californiensis/Infection with Xenohaliotis californiensisNEDA
Bolesti rakova
113.Bolest bijelih pjega rakova/White spot diseaseDADA
114.Bolest bijelog repa rakova/White tail diseaseDADA
115.Bolest žute glave rakova/Yellowhead diseaseDADA
116.Kuga rakova/Crayfish plague (Aphanomyces astaci)DADA
117.Nekrotizirajući hepatopankreatitis/Necrotising hepatopancreatitisNEDA
118.Taurski sindrom rakova/Taura syndromeDADA
119.Zarazna hipodermalna i hematopoetska nekroza/Infectious hypodermal and haematopoietic necrosisNEDA
120.Zarazna mionekroza/Infectious myonecrosisNEDA
121.Akutna hepatopankreatična nekrozaNEDA
Bolesti vodozemaca
122.Infekcija rana virusom/Infection with ranavirusDADA
123.Infekcija s Batrachochytrium dendrobatidis/Infection with Batrachochytrium dendrobatidisDADA
Druge bolesti
124.Boginje deva/CamelpoxDADA
125.Lišmanijaza/LeishmaniosisNEDA


PRILOG II.

POPIS BOLESTI KOJE UPRAVA OBVEZNO PRIJAVLJUJE EUROPSKOJ KOMISIJI

Redni brojNaziv bolesti
(hrvatski naziv/engleski naziv)
Bolesti više vrsta životinja
1.Bedrenica/Anthrax
2.Bjesnoća/Rabies
3.Bolest plavog jezika/Bluetongue
4.Bruceloza (Brucella abortus)/Brucellosis (Brucella abortus)
5.Bruceloza (Brucella melitensis)/Brucellosis (Brucella melitensis)
6.Encefalomijelitis konja (istočni)/Equine encephalomyelitis (Eastern)
7.Goveđa kuga/Rinderpest
8.Groznica Riftske doline/Rift Valley fever
9.Groznica zapadnog Nila/West Nile fever
10.Japanski encefalitis/Japanese encephalitis
11.Slinavka i šap/Foot and mouth disease
12.Vezikularni stomatitis/Vesicular stomatitis
Bolesti goveda
13.Bolest kvrgave kože/Lumpky skin disease
14.Enzootska leukoza goveda/Enzootic bovine leukosis
15.Goveđa spongiformna encefalopatija/Bovine spongiform encephalopathy
16.Tuberkuloza goveda/Bovine tuberculosis
17.Zarazna pleuropneumonija goveda/Contagious bovine pleuropneumonia
Bolesti ovaca i koza
18.Kuga malih preživača/Peste des petits ruminants
19.Ovčje i kozje boginje/Sheep pox and goat pox
Bolesti kopitara
20.Durina/Dourine
21.Encefalomijelitis konja (zapadni)/Equine encephalomyelitis (Western)
22.Infekciozna anemija kopitara/Equine infectious anaemia
23.Konjska kuga/African horse sickness
24.Maleus/Glanders
25.Venecuelski encefalitis konja/Venezuelan equine encephalomyelitis
Bolesti svinja
26.Afrička svinjska kuga/African swine fever
27.Klasična svinjska kuga/Classical swine fever
28.Vezikularna bolest svinja/Swine vesicular disease
Bolesti ptica
29.Influenca ptica – visoko patogena influenca ptica u peradi, ptica u zatočeništvu i divljih ptica te nisko patogena influenca ptica u peradi i ptica u zatočeništvu/HPAI in poultry, captive birds and wild birds and LPAI in poultry and captive birds
30.Newcastleska bolest/Newcastle disease
Bolesti pčela
31.Tropileloza (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps mite
32.Etinioza (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)
Bolesti riba
33.Epizootska hematopoetska nekroza/Epizootic haematopoietic necrosis
34.Koi herpes viroza/Koi herpesvirus disease
35.Virusna hemoragijska septikemija/Viral haemorrhagic septicaemia
36.Zarazna anemija lososa/Infectious salmon anaemia
37.Zarazna hematopoetska nekroza/Infectious haematopoietic necrosis
Bolesti mekušaca
38.Infekcija s Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosa
39.Infekcija s Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae
40.Infekcija s Marteilia refringens/Infection with Marteilia refringens
41.Infekcija s Microcytos mackini/Infection with Mikrocytos mackini
42.Infekcija s Perkinsus marinus/Infection with Perkinsus marinus
Bolesti rakova
43.Bolest bijelih pjega rakova/White spot disease
44.Bolest žute glave rakova/Yellowhead disease
45.Taurski sindrom rakova/Taura syndrome


PRILOG III.

PODACI KOJE UPRAVA DOSTAVLJA EUROPSKOJ KOMISIJI PRILIKOM PRIJAVE BOLESTI ŽIVOTINJA

A. Podaci koji se moraju dostavljati prilikom prijave bolesti propisane člankom 10. i 11. ovoga Pravilnika u slučaju primarnog i sekundarnog mjesta izbijanja bolesti iz Priloga II. ovoga Pravilnika:

1. Datum prijave;

2. Vrijeme prijave;

3. Naziv zemlje podrijetla;

4. Naziv bolesti i tip virusa (ako je potrebno);

5. Redni broj izbijanja bolesti;

6. Tip izbijanja bolesti;

7. Referenti broj izbijanja bolesti vezanog na odnosno izbijanje bolesti;

8. Regija i geografska lokacija gospodarstva;

9. Druge regije zahvaćene mjerama ograničenja;

10. Datum potvrde bolesti;

11. Datum postavljanja sumnje na bolest;

12. Datum procijene prve infekcije;

13. Podrijetlo/izvor bolesti;

14. Provedene mjere kontrole;

15. Broj prijemljivih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 prijemljivih životinja, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela, mora biti naveden broj prijemljivih košnica;

16. Broj životinja s kliničkim znakovima bolesti na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja s kliničkim znakovima, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela, mora biti naveden broj košnica s vidljivim kliničkim znakovima bolesti;

17. Broj uginulih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja uginulih na gospodarstvu, (h) divlje životinje;

18. Broj zaklanih životinja (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ako je primjenjivo (samo za rakove i ribe), mora biti naveden težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja zaklanih/izlovljenih, (h) divlje životinje;

19. Broj uništenih lešina (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ako je primjenjivo, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja koje se uklonjene i uništene, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela mora biti naveden broj uništenih košnica;

20. (Procijenjeni) datum provedbe usmrćivanja, ako se provodi;

21. (Procijenjeni) datum završetka uništavanja, ako se provodi.

B. U slučaju klasične svinjske kuge dodatni podaci:

1. Udaljenost od najbližeg gospodarstva koja drži svinje;

2. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad[3] na zaraženom gospodarstvu);

3. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad s kliničkim znakovima na zaraženom gospodarstvu);

4. Dijagnostičke metode;

5. Prijevozna sredstva;

6. Potvrda primarnog mjesta izbijanja bolesti u divljih svinja[4].

C. U slučaju bolesti navedenih u Prilogu II. (tuberkuloza goveda, bruceloza goveda (Brucella abortus), bruceloza ovaca i koza (Brucella melitensis), enzootska leukoza goveda) ovoga Pravilnika:

1. Potvrđeni slučaj izbijanja bolesti u stadu, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16)[5] ili na gospodarstvu, kako se navodi u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/09 i 44/13)[6] ili ukidanje statusa »službeno slobodno« od bolesti za stado ili gospodarstvo na temelju laboratorijskog pretraživanja ili epidemiološkog istraživanja, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) ili u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/09 i 44/13), u zemlji ili regiji koja je službeno slobodna od bolesti u skladu s navedenim Pravilnicima, a koja nisu epidemiološki povezana s prethodnim izbijanjem, prijavljuje se kao primarno mjesto izbijanja bolesti u skladu s člankom 2. f) ovoga Pravilnika te se Europskoj komisiji i državama članicama prijavljuju u roku od tjedan dana.

2. Drugi potvrđeni slučajevi izbijanja bolesti ili ukidanja statusa »službeno slobodno« od bolesti za stado ili gospodarstvo na temelju laboratorijskog pretraživanja ili epidemiološkog istraživanja, kako se navodi u Dodacima A i D Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) ili u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/09 i 44/13), u zemlji ili regiji koja je službeno slobodna od bolesti u skladu s navedenim Pravilnicima, prijavljuju se kao sekundarno mjesto izbijanja bolesti u skladu s člankom 11. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

3. Sekundarna mjesta izbijanja bolesti životinja prijavljuju se Europskoj komisiji i državama članicama jednom mjesečno.

4. U slučaju tuberkuloze goveda, bruceloze goveda (Brucella abortus) i bruceloze ovaca i koza (Brucella melitensis), potrebno je navesti i uzročnika bolesti, ukoliko je poznat.

D. U slučaju bolesti životinja akvakulture navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika:

1. Potvrđeni slučaj izbijanja egzotičnih i ne egzotičnih bolesti u zemlji, zoni ili kompartmentu prethodno slobodnim od bolesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/14)[7] moraju biti prijavljeni kao primarno mjesto izbijanja bolesti.

2. Drugi potvrđeni slučajevi izbijanja bolesti koji nisu navedeni u podstavku 1. ove točke, smatraju se sekundarnim mjestima izbijanja bolesti u skladu s člankom 11. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

3. Sekundarna mjesta izbijanja bolesti životinja akvakulture prijavljuju se Europskoj komisiji i državama članicama jednom mjesečno. Naziv i opis zone ili kompartmenta mora biti sadržan u tekstu.

[1] Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL 121, 29. 7. 1964.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Odlukom Europske komisije 2015/819 od 22. svibnja 2015. o izmjeni Priloga F Direktivi Vijeća 64/432/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu govedima i svinjama unutar Unije (SL L 129, 27. 5. 2015.).

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. godine o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge (SL L 316, 01. 12. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća 2008/73/EZ o pojednostavljenju postupaka navođenja i objavljivanja podataka u područjima veterine i zootehnike i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ, 77/504/EEZ, 88/407/EEZ, 88/661/EEZ, 89/361/EEZ, 89/556/EEZ, 90/426/EEZ, 90/427/EEZ, 90/428/EEZ, 90/429/EEZ, 90/539/EEZ, 91/68/EEZ, 91/496/EEZ, 92/35/EEZ, 92/65/EEZ, 92/66/EEZ, 92/119/EEZ, 94/28/EZ, 2000/75/EZ, Odluke 2000/258/EZ i direktiva 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i 2005/94/EZ (SL L 219, 14.8.2008.).

[3] Životinje mlađe od 3 mjeseca.

[4] Primarno mjesto izbijanja klasične svinjske kuge u divljih svinja je pojava bolesti na slobodnim područjima, tj. izvan područja na kojima se provode mjere ograničenja zbog klasične svinjske kuge divljih svinja.

[5] Pravilnikom su preuzete odredbe članka 2. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL 121, 29. 7. 1964.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Odlukom Europske komisije 2015/819 od 22. svibnja 2015. o izmjeni Priloga F Direktivi Vijeća 64/432/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu govedima i svinjama unutar Unije (SL L 129, 27. 5. 2015.).

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice, s izmjenama i dopunama (SL L 46, 19. 2. 1991), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2002 оd 8. studenog 2016. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ, Priloga III. Odluci Komisije 2010/470/EU i Priloga II. Odluci Komisije 2010/472/EU u pogledu trgovine ovcama i kozama i sjemenom ovaca i koza te njihova uvoza u Uniju s obzirom na pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 308, 16. 11. 2016.).

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24. 11. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2014/22/EU od 13. veljače 2014. o izmjeni Priloga IV. Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu zarazne anemije lososa (ISA) (SL L 44, 14. 2. 2014.).