Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

NN 65/2020 (3.6.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

OPĆINA MOTOVUN

1298

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16. i 101/17.) te članka 36. Statuta Općine Motovun – Montona (»Službene novine Grada Pazina«, broj 10/13. i »Službeni glasnik Općine Motovun«, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun je na sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Članak 1.

U članku 2. Odluke o lokalnim porezima (»Službene novine Grada Pazina«, broj 51/17. i »Službeni glasnik Općine Motovun«, broj 3/18.) briše se točka 1. Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. u istom članku.

Članak 2.

U istoj Odluci brišu se glava »1. Prirez porezu na dohodak« i članci 3. – 5. iste Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, u »Službenom glasniku Općine Motovun« i na mrežnim stranicama Porezne uprave, a stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Klasa: 023-01/20-01/33

Urbroj: 2163/05-01-20-1

Motovun – Montona, 11. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Predsjednik
Elvis Linardon, v. r.